Strategische nota 2011

advertisement
Organisatiecultuur
Organisatiecultuur
• Meestal niet uitgesproken en zeker niet
geëxpliciteerd
• Bepaalt in grote mate hoe de organisatie
werkt en hoe werknemers met elkaar
omgaan
• Bepaalt in grote mate hoe de organisatie
in staat is om met veranderingen in de
omgeving te kunnen omgaan.
Organisatiecultuur en strategisch
planningsproces
• Organisatiecultuur wordt best
geëxpliciteerd in waarden, die dan ook del
uitmaken van het strategische
planningsproces
• Het benoemen van die waarden en deze
waarden delen binnen de hele organisatie
is een noodzakelijke randvoorwaarde om
alle neuzen in dezelfde richting te krijgen
Strategisch planningsconcept:
MISSIE ->WAARDEN -> VISIE ->STRATEGIE
Missie : waarvoor we staan, geeft het bestaansrecht van de organisatie
Waarden: waar we in geloven, hoe we omgaan met elkaar, met de
klanten en met derden
Visie : waarvoor we gaan, in welke richting de organisatie uit moet
zodat het de personeelsleden helpt in te zien waarom en hoe ze hun
bijdrage aan de organisatie moeten leveren
Strategie wordt ontwikkeld om de visie te realiseren, rekening
houdende met de veranderende voorwaarden die de buitenwereld
stelt
Missie
Bv.: Die dienstverlening aanbieden zodat alle
Mechelaars menswaardig kunnen leven
Waarden
• Erg belangrijk in de dagelijkse werking,
zowel op cliëntniveau als op beleidsniveau
• Zijn duidelijk, nuttig en inspirerend
• Worden bewaakt door de leidinggevenden
in de dagelijkse werking
Waarden
• Uit ocmw decreet:
– Burgernabij
– Democratisch
– Transparant
– Doelmatig
– Inwoners betrekken bij beleid
– Openheid van bestuur
Waarden
Ombudsnormen: behoorlijkheidsnormen en
zorgvuldigheidsnormen
• Behoorlijkheidsnormen
–
–
–
–
–
Overeenstemming met het recht
Afdoende motivering
Gelijkheid en onpartijdigheid
Rechtszekerheid en gerechtvaardigd vertrouwen
Redelijkheid en evenredigheid
Waarden
• Zorgvuldigheidsnormen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Correcte bejegening
Actieve dienstverlening
Deugdelijke correspondentie
Vlotte bereikbaarheid
Doeltreffende algemene informatieverstrekking
Goede uitvoeringspraktijk en administratieve
nauwkeurigheid
Zorgvuldige interne klachtenbehandeling
Redelijke behandeltermijn
Efficiënte coördinatie
Respect voor de persoonlijke levenssfeer
Waarden : voorbeeld uit de
dienstensector
We are keen to
perform
We always go
the extra mile
We are optimist
by nature
We act as one
Drive
performance
Set the example
Be positive
Team spirit
Deliver results
Develop yourself
Show courage
Act as one
Driven by
passion
Communicate
the story
Stimulate
Focus on cliënt
entrepreneurship
Be mobile
Encourage
diversity
Waarden
• Zijn voor stad en ocmw Mechelen bepaald in de
deontologische code:
– MOTIVATIE EN BETROKKENHEID
• Doelstellingen realiseren:
• Samenwerking
• Respect voor het beleid
– INTEGRITEIT/PROFESSIONALISME
• Efficiëntie en professionaliteit
• Eerlijkheid en respect
• Correct handelen
– KLANTGERICHTHEID
– OBJECTIVITEIT
Motivatie en betrokkenheid
Bij stad en ocmw werk je actief mee om de missie waar
te maken
• Doelstellingen realiseren
• Samenwerken
• Respect voor het beleid
Integriteit en professionalisme
• Efficiëntie en professionaliteit
•
•
•
•
Met kennis van zaken
Ontwikkelen van kennis en vaardigheden
Fouten en leerkansen
Verantwoordelijkheid nemen: in taken, tijdsbesteding,
materiaal, …
• Eerlijkheid en respect ~ waardigheid
• Correct handelen
Klantgerichtheid
• Het belang van de interne of externe
klant/gebruiker staat centraal
• Duidelijke en correcte taal
• Heldere en zo volledig mogelijke informatie geven
• Waar nodig naar de juiste persoon of dienst
doorverwijzen
• Dossier of opdracht afwerken binnen afgesproken
termijn
• Continuïteit van de dienstverlening
Objectiviteit
• Gelijkheidsbeginsel: iedereen heeft recht op
eenzelfde kwalitatieve dienstverlening
• Geen discriminatie
• Persoonlijke voorkeuren en privé-belangen
uitsluiten
• Tussenkomsten
• Belangeloosheid
Uitdragen van waarden
• Toelichting aan alle medewerkers
• Dilemmatrainingen voor alle medewerkers
• Traject voor alle leidinggevende om te
werken volgens de principes van de
lerende organisatie
• Leidinggevenden platform met good
practices
• Van dag tot dag, door zoveel mogelijk
medewerkers…
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards