Eva Reuling - Partnerschap voor Europese Fondsen

advertisement
Partnerschap voor
Europese Fondsen
Meerwaarde van synergie,
meerwaarde voor groei.
Eva Reuling
Coördinatiepunt Structuurfondsen
Partnerschap voor Europese Fondsen | 4 juni 2013
Inhoud presentatie
• Wat is de Partnerschapsovereenkomst?
• Wat kunt u daarin betekenen?
• Hoe ziet het verdere proces eruit?
2
Ministerie van Economische Zaken
Partnerschap voor Europese Fondsen | 4 juni 2013
Wat is de Partnerschapsovereenkomst?
• Integrale visie op inzet fondsen ten behoeve van
EU 2020-doelen
• Keuzes uit de Operationele Programma’s op
nationaal niveau samengebracht
3
Ministerie van Economische Zaken
Partnerschap voor Europese Fondsen | 4 juni 2013
Doel van de Partnerschapsovereenkomst
• Efficiënte, samenhangende inzet van middelen
• Organiseren partnerschap, met in ieder geval:
-
4
Alle bij de Operationele Programma’s betrokken partijen
Decentrale overheden
Economische & sociale partners
Maatschappelijke organisaties
Ministerie van Economische Zaken
Partnerschap voor Europese Fondsen | 4 juni 2013
Wat kunt u daarin betekenen?
• Meedenken over inzet en invulling fondsen, via
consultaties Operationele Programma’s
• Meedenken over samenhang tussen de fondsen
en met ander relevant beleid
->
5
Stel uw expertise beschikbaar in de
workshops!
Ministerie van Economische Zaken
Partnerschap voor Europese Fondsen | 4 juni 2013
Wat doen we met uw inbreng?
6
Workshop
Paragraaf in Partnerschapsovereenkomst
1. Synergie
2.1 Mogelijkheden synergie tussen fondsen
2. Innovatiekracht
2.1 Mogelijkheden synergie tussen fondsen +
2.4 Samenhang prestatieraamwerk
3. Revolverende fondsen
2.1 Samenhangende inzet financiële instrumenten
4. Territoriale
samenwerking
2.1 Synergie met Europese Territoriale Samenwerking
3.1.4 Inzet ETS
5. Horizon 2020
2.1 Verbinding fondsen met andere Europese
financieringsinstrumenten
6. TOP kansen
2.1 Verbinding fondsen met relevant nationaal beleid
7. Administratieve lasten
2.6 Acties t.b.v. administratieve lastenreductie
8. POP3
1.3 Gekozen thematische doelen
Ministerie van Economische Zaken
Partnerschap voor Europese Fondsen | 4 juni 2013
Hoe ziet het verdere proces eruit?
Juni
Werkconferentie:
- informatie over contouren Operationele Programma’s
- input voor specifieke thema’s uit PO
t/m Juli
Input vanuit Operationele Programma’s en Bestuurlijk Overleg
Half AugSept
- Afstemming concept PO met eerste schil partners (bijv. IPO,
VNG, G4, G32)
- Publieke internetconsultatie
Okt
Indiening bij Europese Commissie
Nov/Dec
Beoordeling door Europese Commissie
1e Kwartaal
2014
Start nieuwe programma’s
7
Ministerie van Economische Zaken
Partnerschap voor Europese Fondsen | 4 juni 2013
Download