HUISHOUDELIJK REGLEMENT Het Schiedams Koor

advertisement
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het Schiedams Koor
_______________________________________________________________________________________
Vastgesteld d.d. 26 oktober 2014

Artikel 1
Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de statuten van de vereniging, genaamd Het
Schiedams Koor, opgericht op 31 maart 2014.

Artikel 2
Doel van vereniging is het zingen in een koor en het verzorgen van optredens met dit koor.

Artikel 3
Leden van vereniging worden naar aanleiding van een stemtest onderverdeeld in sopranen,
mezzosopranen, alten, bassen en tenoren.

Artikel 3.1
Toelating: de dirigent bepaalt op basis van een stemtest of een kandidaat-lid mag toetreden tot
het koor.

Artikel 3.2
Een kandidaat-lid mag twee maal meezingen, zonder contributie te betalen.

Artikel 4
Leden zijn verplicht zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij repetities.

Artikel 4.1
Een lid is verplicht om zich af te melden voor de repetities via het mailadres:
[email protected] .

Artikel 5
Opzeggen van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden wanneer er door het lid zes
maanden geen contributie betaald is.

Artikel 5.1
Opzeggen van het lidmaatschap door een lid kan (in tegenstelling tot hetgeen in de statuten staat)
met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het lid dient op te zeggen voor het einde
van de maand, waarna het lidmaatschap beëindigd wordt per de daarop volgende maand (opzeggen voor eind juni, betekent dus dat het lidmaatschap per 1 augustus beëindigd wordt).

Artikel 5.2
Opzegging van het lidmaatschap hoeft, in tegenstelling tot hetgeen in de statuten vermeld staat,
niet door middel van een aangetekende brief. Een gewone brief of mail volstaat.

Artikel 6
De contributie van € 240 per jaar (2014), kan per maand of per kwartaal betaald worden. Bij
maandelijkse betaling dient het bedrag uiterlijk halverwege de maand betaald te worden. Bij
betaling per kwartaal dient het bedrag uiterlijk halverwege de tweede maand van het kwartaal
betaald te worden. Het lid is verantwoordelijk voor tijdige betaling.

Artikel 6.1
Wanneer een lid door ziekte voor langere periode afwezig is, kan een verzoek gedaan worden om
tijdelijk geen contributie te betalen. Het bestuur beslist in deze.

Artikel 7
Het Bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, penningmeester en secretaris
Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging. Het bestuur neemt bestuursbesluiten.
Het bestuur stelt zo nodig commissies aan.

Artikel 7.1
Taken voorzitter
De voorzitter is belast met de leiding van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.
De voorzitter sluit de bespreking over een bepaald onderwerp, tenzij de meerderheid van het
aantal aanwezige leden voortzetting wenst.
Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de secretaris.
Verder heeft de voorzitter tot taak het:
- eerste aanspreekpunt zijn voor leden;
- leiding geven aan het bestuur;
- voeren van het dagelijks beheer van de vereniging, samen met de overige leden van het
bestuur;
- vertegenwoordigen van de vereniging;
- coördineren van de activiteiten en werkzaamheden van de overige bestuursleden en van
de muziekcommissie en commissies die ad hoc in het leven zijn geroepen (bijvoorbeeld
kledingcommissie);
- uitvoeren en bewaken van de afgesproken besluitvormingsprocedures en adequate
communicatie met alle betrokkenen omtrent ontwikkelingen en genomen besluiten;
- toezicht houden op een correcte uitvoering van de statuten en het huishoudelijk reglement
van de vereniging;
- opstellen van een beleidsplan in samenwerking met de penningmeester en de secretaris en
het jaarlijks herzien voorafgaande aan de ledenvergadering;
- contact met de dirigent.

Artikel 7.2
Taken secretaris
De secretaris is belast met het bijeenroepen van de algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen. Hij/zij is belast met het verzorgen van agenda en de notulen van elke vergadering. Bij afwezigheid wordt de secretaris vervangen door de penningmeester.
Verder heeft de secretaris tot taak het:
-
verzorgen van de correspondentie, de ledeninschrijving en de ledenadministratie van de
vereniging, alsmede het adressenbestand van oud-leden en donateurs;
ontvangen van alle binnenkomende post en het behandelen hiervan;
archiveren van, voor de Vereniging, relevante documenten;
bijhouden van de presentielijst van alle officiële ledenvergaderingen;
uitbrengen van het jaarverslag op de algemene ledenvergadering;
maken van notulen van gehouden bestuursvergaderingen en deze notulen ter informatie
aan de muziekcommissie te vesturen.

Artikel 7.3
Taken penningmeester
De penningmeester is belast met de financiële administratie en financiële handelingen van de
vereniging. Op de algemene ledenvergadering brengt hij/zij verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar, waaronder de balans van dat jaar, en presenteert de begroting van het volgende
jaar. Bij afwezigheid wordt de penningmeester vervangen door de voorzitter.
Verder heeft de penningmeester tot taak het:
- bespreken van alle uitgaven met de overige bestuursleden;
- uitvoeren van betalingen na overleg;
- beoordelen of betalingen en declaraties binnen de begroting vallen;
- contact hebben met sponsoren en subsidieverstrekkers.

Artikel 7.4
Overige taken bestuur
Binnen het bestuur worden in overleg de volgende taken verdeeld:
- promotie van eigen concerten en het doen verschijnen van artikelen over optredens in de
plaatselijke en regionale bladen;
- onderhouden van een Website (doel website: ondersteuning promotie concerten, ondersteuning van informatie aan de leden en ondersteuning bij instuderen repertoire);
- beheren Lief & Leed pot (doel: namens het koor een kaartje of bloemetje sturen aan de
leden in vrolijke en moeilijke omstandigheden);
- leden werven;
- organiseren/regelen van optredens in overleg met de muziekcommissie.

Artikel 7.5
Taken Muziekcommissie
Naast en onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert een muziekcommissie. Deze
bestaat uit: de dirigent en ten minste twee en ten hoogste drie leden. Vanuit het bestuur
houdt een bestuurslid contact met de muziekcommissie. De taken van deze commissie bestaan
uit het:
- onderzoeken wat de koorleden graag zouden willen zingen;
- aandragen van nieuwe liederen, waarbij gelet wordt op zingbaarheid, tekst, voorkeuren
koorleden en variatie in het repertoire;
- overleggen met voorgangers en/of organisatoren van optredens, alsmede met de dirigent
en de muzikale begeleider(s) over de te zingen liederen bij de betreffende optredens;
- op orde houden van het repertoire;
- organiseren/regelen van optredens, in overleg met het bestuur;
voorstellen doen tot aanschaf van (blad)muziek en bijhouden/niet overschrijden van
het door het bestuur voor dat jaar beschikbaar gestelde budget;
- het maken van notulen van gehouden muziekcommissievergaderingen en deze ter informatie zenden naar het bestuur.
Genoemde taken worden in onderling overleg onder de leden van de muziekcommissie verdeeld.
Zowel de muziekcommissie als het bestuur kan een (eventueel mondeling) verzoek tot deelname van een afgevaardigde aan een bestuursvergadering indienen.
-

Artikel 8
Frequentie bestuursvergaderingen: zo vaak als nodig maar tenminste zes keer per jaar.

Artikel 9
Zittingsduur voor de voorzitter, penningmeester, secretaris en overige bestuursleden bedraagt drie
jaar. Een bestuurslid kan voor maximaal twee periodes van drie jaar aanblijven. Het aftreden vindt
bij voorkeur plaats via onderstaand rooster, waardoor er maximaal twee bestuursleden tegelijk
aftreden.
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
aftreden
2015
2016
2017
of
2018
2019
2020
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk opgeven bij het secretariaat, uiterlijk
drie weken voor de jaarvergadering.

Artikel 10
Inbrengen punten jaarvergadering door leden, schriftelijk en minimaal twee weken voor jaarvergadering.

Artikel 11
Een lid dat te vaak afwezig is geweest in aanloop naar een optreden kan door de dirigent worden
uitgesloten van dit optreden, op basis van muzikale gronden.

Artikel 12
Repertoire wordt beschikbaar gesteld via de website. Leden zorgen zelf voor een geprint exemplaar.

Artikel 12.1
Bij aanschaf van originele koorstukken, kan aan de koorleden een bedrag als borg gevraagd
worden. Bij beëindiging van het koorlidmaatschap kan, indien gewenst, het originele koorstuk weer
worden ingeleverd. Indien het koorstuk zich in goede staat bevindt, wordt de borg terugbetaald.

Artikel 13
De statuten zijn bepalend in die gevallen waarin er tegenspraak tussen statuten en huishoudelijk
reglement optreedt. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement en de statuten niet voorzien,
besluit het bestuur.
Download