Huishoudelijk Reglement: 1. Het bestuur bestaat uit 5 personen

advertisement
Huishoudelijk Reglement:
1. Het bestuur bestaat uit 5 personen: Voorzitter, secretaris, penningmeester
en 2 leden. Het bestuur vergadert gemiddeld 1x per twee maanden. Het
bestuur stelt een rooster van aftreden op.
2. De repetities van het Gemengd Koor Gieten (hierna G.K.G.) worden
wekelijks in de Bethlehemkerk in Gieten gehouden op de woensdagavond
van 19:30 – 21:30 uur
3. Bij voldoende belangstellig wordt ook gerepeteerd in de schoolvakanties.
4. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
5. Aspirant leden kunnen een maand op proef repetities bijwonen, zonder
contributie verschuldigd te zijn.
6. De contributie bedraagt €42,50 / kwartaal (incl. koffie). Er zal middels een
automatische incasso worden geïnd.
7. In voorkomende – uitzonderlijke – gevallen kan het bestuur leden geheel
dan wel gedeeltelijk vrijstellen van contributie. Een verzoek daartoe moet
onder opgave van redenen worden ingediend bij de penningmeester. Een
dergelijk verzoek wordt vertrouwelijk behandeld.
8. Beëindiging van het lidmaatschap vindt – op schriftelijk verzoek – plaats
aan het einde van elke halfjaarlijkse periode waarover lidmaatschap is
verschuldigd.
9. Elk koorlid krijgt een map met bladmuziek in bruikleen. Deze map blijft
eigendom van het G.K.G. en moet bij beëindiging van het lidmaatschap
worden ingeleverd. In deze bladmuziek mogen alleen met potlood
(uitgumbaar) aantekeningen worden gemaakt. Het aanbrengen van
perforaties is evenmin toegestaan. Bij verlies of ernstige beschadiging
moet de aanschafprijs worden vergoed; het beschadigde exemplaar wordt
dan eigendom van de gebruiker.
10. Het G.K.G. zingt vanaf originele bladmuziek die is/wordt aangekocht en
waarover dus verschuldigde rechten zijn betaald. Om praktische redenen
(b.v. voor het aanbrengen van niet-verwijderbare aantekeningen/
markeringen of voor een handzamer gebruik tijdens een uitvoering) kan
deze bladmuziek voor eigen gebruik tijdens repetities en uitvoeringen van
het G.K.G. gekopieerd worden, maar mag dan alleen gebruikt worden
samen met de originelen. Het bestuur aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor het gebruik van illegaal gekopieerde bladmuziek.
11. We zingen zoveel mogelijk zonder bladmuziek; dat betekent dus dat
naast deelname aan de repetities van de koorleden verwacht wordt dat zij
thuis regelmatig oefenen. (eventueel met de daartoe beschikbare cd’s, die
ook eigendom blijven van het koor of op de daarvoor ingerichte website.)
12. Om de financiële middelen van het G.K.G. te verruimen worden
regelmatig activiteiten ontplooid (innen van donaties, werven van
sponsoren, verkoop van artikelen, inleveren van lege flessen). Van alle
leden wordt verwacht daaraan in redelijkheid een aandeel in te hebben.
13. Van dit huishoudelijk reglement kan door het bestuur afgeweken worden.
Van afwijkingen wordt in de ledenvergadering mededeling gedaan, tenzij
redenen in verband met privacy zich daartegen verzetten; één en ander
ter beoordeling van het bestuur.
14. Vanuit de koorleden is een koffiecommissie gevormd, die zorgt voor koffie
en thee, het klaarzetten van de stoelen op repetitieavonden. Na afloop
dienen de kopjes in de afwasmachine gezet worden, stoelen terug en de
repetitieruimte/kerk afgesloten te worden. Ieder koorlid zal volgens een
roulerend systeem worden gevraagd om 1 à 2x per jaar te helpen met
deze zaken.
15. Vanuit de koorleden is een muziekcommissie gevormd die zich buigt over
de keuze van de te zingen stukken (e.e.a. in overleg met de dirigent/
koorleider). Zij houden zich ook bezig met het voorbereiden van optredens
(e.e.a. in overleg/samenwerking met het bestuur). Zij hebben het beheer
over de muziekarchiefkast.
16. Vanuit de koorleden is een kledingcommissie gevormd die zich bezig
houdt met de kledingkeuze voor optredens.
17. Minimaal 1x per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden.
Het bestuur brengt verslag uit van de activiteiten en van de financiële
situatie. De penningmeester wordt gecontroleerd door de kascommissie,
bestaande uit twee koorleden. De commissie brengt verslag uit tijdens de
algemene ledenvergadering. Bij ledenvergaderingen moet 2/3 van de
leden aanwezig zijn. Stemming over personen gebeurt schriftelijk, over
zaken mondeling. Beiden met algemene meerderheid van stemmen.
Indien nodig zal een extra ledenvergadering gehouden worden.
18. In alle gevallen waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist
het bestuur.
Download