ALV 28 04 2010 - Vrouwensport Voorburg

advertisement
Verslag van de algemene ledenvergadering op 28 april 2010
Aanwezig: 20 leden en 6 bestuursleden.
Afwezig met bericht: Selma Meijer, Sybil Algera, Paula Pat-El, Madelein Horst, Til
Gordijn, Anne Meesen, Riti Struikman, Ety Heurts, Els der Weduwe, Ria van der
Geest, Shirley Kasto, Corintha Apon, Annelies Ruitema, Cherma Niels
1. Opening
Corinne van der Geest opent als avondvoorzitter de 28e ledenvergadering en heet
iedereen welkom, met name ons nieuwe bestuurslid Martinique van Doorneveld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Ons aantal leden is toegenomen t.o.v. 2009 tot 191 (maart 2010), waarschijnlijk
mede door de nieuwe les op de donderdagavond. Deze les loopt steeds beter en
wordt verzorgd door Ilona. De donderdagavondles is van 20.30 – 21.30 uur.
 De website is weer aangepast en er zijn nieuwe foto’s toegevoegd. Alle informatie
is te vinden op www.aerobicvereniging-Voorburg.nl.
 Wij zijn niet naar het gebruikersoverleg van Essesteijn in maart geweest, behalve
de te hoge temperatuur in de multifunctionele ruimte hebben we geen klachten.
Dit is schriftelijk doorgegeven en heeft te maken met de centrale aansturing die
niet altijd goed staat afgesteld. Ook het schoonmaken van de filters/roosters moet
e.e.a. verbeteren.
De crèche bleef een verliespost op de begroting en werd minimaal bezocht.
Daarom zijn we hiermee vorig jaar na de zomer gestopt.
 Er komt geen nieuwe naam en logo voor onze vereniging. Er zijn geen ideeën
binnengekomen dus is er weinig animo/interesse. In verband met hogere kosten in
2010 wil het bestuur hier geen extra geld aan gaan uitgeven als er toch geen
noodzaak toe is.
 Het uitstapje naar de Hof van Wouw en likeurfabriek van Kleef in Den Haag was
een groot succes, we hadden meer dan 50 deelnemers.
 De gemeente heeft het contract met Opti-Sport niet verlengd dus wie straks het
beheer van de sporthal gaat doen is nog onduidelijk. We hebben onze verhuurwensen tot het einde van 2010 doorgegeven en wachten verder af.
3. Verslag van de ledenvergadering d.d. 23 april 2009
Dit verslag staat in ‘het Krantje’ en hierop zijn geen wijzigingen of aanvullingen
gekomen. Het verslag is hiermee vastgesteld.
4. Financieel jaaroverzicht 2009 en begroting 2010
Cor van der Graaf geeft een toelichting op het financieel overzicht.
Door stijging van kosten van zaalhuur, vergoeding van de trainers en verlies op de
crèche hebben we €1248,60 meer uitgegeven dan begroot. Het bestuur neemt
daarom enkele (bezuinigings)maatregelen zoals het opheffen van de postbus,
vervangen van ‘Het Krantje’ d.m.v. informatie via de website en een voorgenomen
contributieverhoging ter compensatie hiervan. Ons ‘vermogen’ is nog min of meer
stabiel.
5. Vaststelling contributie en entreeprijs 2009/2010
De penningmeester Jopie Jansen stelt een verhoging van de contributie naar € 50,-voor. Dit is de eerste verhoging in 10 jaar! De entreeprijs blijft onveranderd.
Afgelopen jaar waren er weer veel leden die hun contributie pas in januari hebben
betaald. Hierbij opnieuw het verzoek uw contributie direct na ontvangst van de
acceptgiro, dus voor 1 december te voldoen. Dat scheelt ons heel veel werk en geld
aan verzendkosten.
6. Verslag en verkiezing van de kascommisse
Dit jaar zijn de financiële stukken gecontroleerd op 8 april door Ada van Werkhoven en
Sonja Prins. Beide dames kregen uitleg van Cor v.d. Graaf; zij hadden geen aanmerkingen en tekenden de kasstukken voor akkoord.
Voor volgend jaar hebben zich Ada van Werkhoven en Annie den Ouden bereid
verklaard bij de kascontrole aanwezig te zijn.
7. Sportlocaties en lestijden
De dinsdagavondles loopt goed, de aanvangstijd is verschoven naar 20.15 uur zodat
we dan niet op de voorgaande gebruiker hoeven te wachten.
Op verzoek van de leden is er nu ook een les op donderdagavond. Martinique heeft
het bestuur versterkt en doet deze avond de kassa.
Thema:
We hebben vanavond een workshop, verzorgd door een lid van de VVSI van de
dinsdagavond, Gerry Duim. Ze vertelt, demonstreert en leert ons de kneepjes van
Decopatch. Iedereen maakt een leuk item met het materiaal om mee naar huis te
nemen; ook kunnen er artikelen gekocht worden. Het is niet moeilijk en op veel
materialen toepasbaar.
Gerry wordt bedankt met bloemen en een bon voor haar leuke workshop!
8. Rondvraag
 Waarom worden de steps bijna niet gebruikt overdag? Onze steps, een stuk of 40,
aangevuld met die van SOS staan over 2 plekken verdeeld in Essesteijn omdat ze
tijdens de avonden ook gebruikt worden. Gezien het aantal leden overdag moeten
er dan steps bijgehaald worden bij de multifunctionele ruimte. Overleg met
trainsters als leden step-les willen hebben want het materiaal is dus aanwezig.
 In 2010 hebben we geen ledenuitje; i.v.m. de hoge kosten hiervan hebben we om
de 2 jaar een uitstapje.
 Er worden 3 leden in het zonnetje gezet, zij zijn 25 jaar lid!
Het zijn Meta van de Kaay, Ellen van Doorn en Sybil Algera. Ze ontvangen een
kadobon ter waarde van € 25,--
9 .Sluiting
Er zijn verder geen vragen, dus sluit de avondvoorzitter om 22.15 uur een
geanimeerde vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje en hapje.
Graag tot volgend jaar!
Download