aanmeldingsformulier

advertisement
AANMELDINGSFORMULIER
Achternaam
:
………………………………………………………………………………………………..
Voornaam
:
……………………………………………………………………………………… m / v
Geboortedatum
:
………………………………………………………………………………………………..
Adres
:
…………………………………………………nummer………………………………..
Postcode
:
………………………………………Plaats…………………………….………………..
Telefoonnr.
:
………………………………… Mobiel nr.
E-mail
:
………………………………………………………………………………………………..
Is lid m.i.v.: …. - ….. -2016
Gymzaal : ………………………
komt op wachtlijst m.i.v:
Dag: ……………
:
………..……………………..
…. - ….. -2016
Tijd: …………………
Contributie-inning geschiedt uitsluitend door middel van een automatische incasso. Wij willen u daarvoor
vriendelijk verzoek onderstaande machtiging in te vullen. Zie de achterzijde voor meer informatie over de
contributie.
Machtiging Incasso Algemeen
Ondergetekende verleent hierbij een algemene machtiging aan G.V. Hygiëa, p/a C. Huygenslaan 31, 3705 SP
Zeist, bankrekening NL10INGB0000.23.15.73, om bedragen van zijn/haar bankrekening af te schrijven wegens
contributie voor turnlessen, turnwedstrijden en de verplichte jaarlijkse bondscontributie.
Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 30
dagen bij zijn/haar eigen giro- of bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te laten boeken.
IBAN (rekening) nummer:
__________________________________________________
Naam en voorletters:
__________________________________________________
Handtekening:
__________________________________________________
Datum:
__________________________________________________
Met het ondertekenen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het reglement van Zeister Gymvereniging Hygiëa, het opzegreglement en de
huisregels.
Alle informatie vindt u op onze website: www.gymvereniginghygiea.nl
Contributie
Voor het lidmaatschap zijn twee soorten contributie verschuldigd: de bondscontributie voor de KNGU ﴾Koninklijke
Nederlandse Gymnastiek Unie﴿ en de verenigingscontributie voor de trainingen of lessen die gevolgd worden bij Hygiëa.
Het verenigingsjaar is gesplitst in twee periodes: september t/m januari en februari t/m juni. Nieuwe leden betalen
eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.
Selectie
Selectieleden betalen een aangepast contributiebedrag. De selectiegroepen zijn kleiner en hebben meer leiding.
Selectieleden betalen per seizoen een wedstrijdbijdrage. Voor het seizoen 2015/2016 is dit € 35,00.
Tabel contributie 2016
Wie
Ouder- en
kindgym, peuter/kleutergym
Turnen tot 18 jaar
Turnen tot 18 jaar
Springgroep tot 18
jaar
Selectieturnen
instap
Selectieturnen
gevorderd
Extra selectie-uur
18 jaar en
ouder/senioren
Duur van de
les
45 minuten
Contributie per
half jaar
€ 50,50
Bondscontributie
Per half jaar
€ 9,93
Totaal per
jaar
€ 120,86
1 uur
1,5 uur
1 uur
€ 50,50
€ 75,75
€ 50,50
€ 9,93*
€ 9,93*
€ 9,93*
€ 120,86
€ 171,36
€ 120,86
1,5 uur
selectie + 1
uur recreatie
3 of 3,5 uur
selectie
1 uur
1 uur
€ 125,00
€ 9,93*
€ 269,86
€ 153,00
€ 9,93*
€ 325,86
€ 50,50
€ 69,50
€ 12,11
€ 163,22
* Voor 16 jaar en ouder is de bondscontributie per half jaar hoger, nl. € 12,11
Peildatum leeftijd
Voor zowel de bondscontributie als de verenigingscontributie zijn 1 januari en 1 juli de peildata waarop de hoogte van
de ﴾bonds﴿contributie wordt vastgesteld.
Betaling
Hygiëa kent alleen automatische incasso voor de ﴾bonds﴿contributie. De (bonds)contributie wordt per machtiging bij
vooruitbetaling betaald. Het machtigingsformulier is opgenomen in het aanmeldingsformulier.
Het rekeningnummer is: NL10INGB0000.23.15.73 t.n.v. de penningmeester der ZGV HYGIEA te Zeist. Er wordt naar
gestreefd om te incasseren in de maanden februari ﴾eerste periode﴿ en oktober ﴾tweede periode﴿. Bij niet tijdige
betaling kunnen wij € 10 administratiekosten in rekening brengen. Als er twee kwartalen niet betaald zijn, volgt
schorsing als lid.
Met het ondertekenen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het reglement van Zeister Gymvereniging Hygiëa, het opzegreglement en de
huisregels.
Alle informatie vindt u op onze website: www.gymvereniginghygiea.nl
Download