Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging

advertisement
BIJLAGE 1
VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VERENIGING VOOR GEREFORMEERD
ONDERWIJS DE RANDSTAD, GEHOUDEN OP 24 SEPTEMBER 2009 IN DE GSR TE ROTTERDAM
Opening
Om 20.00 uur opent de voorzitter, de heer C. van Veen, de vergadering. Hij heet de aanwezige leden
hartelijk welkom op de 51e ledenvergadering. Naast de schoolleiding en het bestuur zijn er deze avond
10 leden aanwezig. Hij leest Hebreeën 3 vers 1 tot 6 en 12 tot 14. We zingen lied 145 waarna hij
voorgaat in gebed.
In het openingswoord staat de voorzitter kort even stil bij het gevierde 50-jarige jubileum van de
school; de verantwoording over 2008 en de rol van het bestuur bij tal van zaken die zijn ingezet. Het
bestuur is op dit moment bezig met het schrijven van een identiteitsplan. Met GPO-WN is er overleg
om na te gaan waar er nauwer samengewerkt kan worden.
Mededelingen
Behoudens enkele afmeldingen zijn er geen mededelingen.
Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld conform het voorstel van de secretaris.
Vaststelling verslag ALV 2008
Dit verslag, dat meegestuurd is met de agenda, wordt ongewijzigd vastgesteld. Het geeft geen
aanleiding tot opmerkingen.
Vaststelling financieel verslag 2008:
De penningmeester, Sjaak van Heukelum, geeft een korte toelichting bij het financiële verslag.
De GSR is een financieel gezonde school maar moet ook keuzes maken. Het bestuur heeft
aangegeven dat wat er wordt uitgegeven ook weer bij elkaar gespaard moet worden voordat er verder
geïnvesteerd kan worden. Zo hou je een gezonde financiële situatie en kun je in de toekomst blijven
investeren.
Er wordt onderzoek gedaan naar de grootte van de klassen, juiste inzet van docenten, hoeveelheid
personeel. Er wordt gezocht naar een juiste balans tussen personele kosten en andere kosten.
Ook het onderhoud van het schoolgebouw brengt meer kosten met zich mee en daar ontvangen we
geen geld meer voor van de Gemeente.
Bij dit proces is het advies gevraagd van de Besturenraad die de functie heeft van een extern
deskundige.
Ook wordt er onderzocht of er iets aan de ventilatie in de lokalen gedaan kan worden en of daar een
subsidie voor te verkrijgen is.
De CAO vergoeding door het Rijk is nog niet rond en er zijn signalen dat die niet rond komt ook. Dat
betekent dat het uit eigen middelen betaald moet worden en het dus een aanslag doet op de
financiën. Het is niet zo dat er personeel weggestuurd moet gaan worden. We zijn nog gezond maar
zijn wel voorzichtig.
De volgende vragen worden gesteld:
 Wanneer wordt de zitkuil opgeknapt? Kinderen zien dat er aan van alles geld wordt uitgegeven
maar niet aan de zitkuil. De zitkuil staat hoog op de lijst van aan te pakken zaken. Er wordt
nagedacht of er met inzet van leerlingen een speciale actie voor gehouden kan worden.
 Ligt er beleid en visie achter wat er wordt aangepakt of wordt er steeds ad hoc iets gedaan? Er ligt
een meerjaren onderhoudsplan maar ook daarin moeten keuzes gemaakt worden. Je kunt niet
alles tegelijk doen en soms moet er gezocht worden naar creatieve oplossingen.
De penningmeester krijgt, onder dankzegging, decharge over het in 2008 gevoerde beleid.
Vaststelling jaarverslag 2008
Er wordt gevraagd naar de nieuwe managementstructuur.
Bij het vertrek van Theo Huizenga is door het bestuur de managementstructuur opgepakt. Mei vorig
jaar is de nieuwe structuur neergezet. Dit is besproken met het personeel en de MR.
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 24 september 2009
1
BIJLAGE 1
In de zomervakantie zijn er assessments gedaan en direct na de zomervakantie is Kees Klapwijk
benoemd tot directeur. Daarna zijn de managers onderwijs gevolgd en in oktober/november de
manager bedrijfsvoering.
Er wordt gevraagd waarom er voor verandering is gekozen. Dit is gedaan omdat de contacten in de
school en buiten de eigen teams niet goed liepen. Er heerste een eilandstructuur.
Er wordt gevraagd of er volgend jaar in het verslag een overzicht kan worden gegeven van het verloop
van de leden. Dit zal aan de secretaris worden gevraagd. Op dit moment telt de vereniging zo’n 300
leden die geen kinderen meer op school hebben. Het verloop is niet groot. We hebben een trouwe
achterban.
Bestuursverkiezing:
Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Jan de Groot heeft toegestemd om langer aan te
blijven maar niet voor de volle periode van 4 jaar. Jan de Groot wordt onder dank herbenoemd.
Afscheid van Jaap Feenstra:
Er is binnen het bestuur en met de schoolleiding afscheid van Jaap Feenstra genomen. Jaap kon
vanavond helaas niet aanwezig zijn. Met het vertrek van Jaap wordt het bestuur statutair
teruggebracht op 7 bestuursleden.
Vaststelling contributie:
Het bestuur heeft voorgesteld om de contributie met € 5 te verhogen. Als men niet wil verhogen kan
men voor hetzelfde bedrag donateur worden.
Geen van de aanwezigen maakt bezwaar tegen de voorgestelde verhoging.
Presentatie Kees Klapwijk: waar staan we en waar willen we naar toe?
Kees Klapwijk laat aan de hand van een zes tal foto’s uit de dagelijkse schoolpraktijk zien waar we
staan en waar we naar toe willen. Een impressie van deze presentatie heeft u kunnen lezen op de
website van de GSR.
Rondvraag:
Er zijn geen punten voor de rondvraag
Sluiting
Na dankgebed door Kees Klapwijk sluit de voorzitter de vergadering.
M. de Ruiter-Bergman
directiesecretaresse
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 24 september 2009
2
Download