Project onderwijs - 1 (printformulier)

advertisement
Leerwerktaak Project onderwijs - 1
Titel
Project onderwijs - 1
Onderwijstype
☐ VO
☒ MBO
Niveau
☒ 1 propedeusefase
☐ 2 hoofdfase
☐ 3 eindfase (lio)
Competenties(s)
☐ 1 interpersoonlijk
☐ 2 pedagogisch
☒ 3 vakinhoudelijk/vakdidactisch
☒ 4 organisatorisch
☒ 5 samenwerken met collega’s
☐ 6 samenwerken met de omgeving
☐ 7 reflectie en ontwikkeling
Beroepstaak
☐ 1 lesgeven
☐ 2 begeleiden van leren
☐ 3 ontwerpen van leerarrangementen
☐ 4 bijdragen aan de onderwijsorganisatie
Studiebelastingsuren
Geschikt voor de volgende
vakken
Aansluitend bij de
volgende
onderwijseenheid
Auteur / ontwerpgroep /
school
Datum ontwerp lwt.
Korte samenvatting
Relevantie/kader
☐ 5 ontwikkelen van vakkennis
15
Alle vakken (onderwijskunde)
Deze taak maakt onderdeel uit van 3 taken over projecten in
het beroepsonderwijs.
Maurice Straatmans (ROC Nijmegen/ ILS-HAN)
01-03-2011
In deze taak ga je een “project” nader bekijken. Bovendien
ga je kijken bij welke onderdelen in het
onderwijsprogramma van de opleiding deze passen.
De praktijk is vaak de leidraad in het MBO onderwijs. Dat
kan bijvoorbeeld door een simulatie, maar ook door een
project.
In zo’n project komt de content van meerdere vakgebieden
samen. Ook is er op het MBO is er niet altijd een passende
leermethode of leerarrangement bij de verschillende vakken.
Als docent op het MBO behoort het ontwikkelen van
leermateriaal, bijvoorbeeld een project, tot de
mogelijkheden.
Omschrijving/ instructie
1. Ga na welke projecten ingezet worden bij de
opleiding waar je stage loopt.
2. Maak evt. een keuze voor 1 project.
3. Woon minimaal 3 lessen/ bijeenkomsten bij waar dit
project wordt ingezet. Maak hiervan verslag. In dit
verslag moeten tenminste de volgende punten aan de
orde komen:
a. Is er een docent of een practicumassistent bij
betrokken?
b. Groepsgrootte.
c. Klassikale of individuele uitvoering.
d. Hoe ervaren de studenten het werken met het
programma?
e. Hoe verloopt de beoordeling van deelnemers aan
het project? Let daarbij op proces- en / of
productbeoordeling.
f. Welke “vakgebieden” bestrijkt het project?
g. Welke werkprocessen komen evt. aan de orde?
h. Beschrijf 3 opdrachten die de studenten vanuit dit
project doen.
i. Geef je mening over het nut van de inzet van het
programma in relatie tot wat je denkt dat van de
studenten in hun beroep verwacht gaat worden.
Resultaatverwachting
Evaluatie
Aanbevolen
literatuur/bronnen
Bijlagen
Verslag over de bijgewoonde bijeenkomsten met een
duidelijk gemotiveerde eigen mening over de inzet van het
programma in het onderwijs. Je verslag is een getrouwe
weergave van je bevindingen. Natuurlijk in goed leesbaar en
foutloos Nederlands met een juist gebruik van ICT.
De beoordeling gaat in overleg met je school
practicumdocent.
Begeleidend materiaal bij het gebruikte project.
Download