Notulen van de algemene ledenvergadering van de

advertisement
Notulen van de algemene ledenvergadering van de historische vereniging
Numaga
Dinsdag 19 mei 2015 gehouden in de Lindenberg te Nijmegen
De algemene ledenvergadering werd bezocht door circa 19 leden, onder wie zes leden van het
bestuur, te weten prof. dr. Jos Joosten (voorzitter), dr. Joep van Gennip (1e secretaris, notulist), drs.
Marijn Alofs (2e secretaris), Sjef van de Wiel (penningmeester), drs. Jan Brauer en drs. Claartje van
Well.
1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 in plaats van 19.15 en heet de leden van harte welkom.
Als extra agendapunt (10a.) wil hij graag toevoegen de herbenoeming van drs. Els Peters als
algemeen bestuurslid voor de periode van 1 jaar (omdat Peters de gebruikelijke termijnen er al op
heeft zitten, geschiedt haar herbenoeming nu jaarlijks). Er zijn verder geen mededelingen vanuit de
algemene ledenvergadering en de agenda wordt op deze wijze vastgesteld.
2. Notulen van de jaarvergadering van 20 mei 2014
De notulen van de jaarvergadering van 20 mei 2014 worden door de voorzitter per bladzijde
doorgenomen. Er zijn geen op- en aanmerkingen. De notulen worden aldus vastgesteld.
3. Ingekomen stukken (die betrekking hebben op deze vergadering)
De secretaris geeft aan dat er slechts één stuk is binnengekomen, namelijk een afmelding voor deze
algemene ledenvergadering (per mail) van dhr. W.M.M. de Haan.
4. Jaarverslagen 2014 van de vereniging Numaga, het Jaarboek Numaga, het Nijmeegs Katern, de
reiscommissie en de website
Voordat de verschillende jaarverslagen van de vereniging worden doorgenomen, prijst de voorzitter
de vitaliteit van de vereniging en haar verschillende afdelingen, in het bijzonder de lustrumcommissie
die het afgelopen lustrumjaar groots werk heeft verricht. De hulde wordt door middel van applaus
met instemming begroet door de algemene ledenvergadering. Vervolgens neemt de voorzitter de vijf
afzonderlijke jaarverslagen door. Er worden geen opmerkingen bij geplaatst vanuit de algemene
ledenvergadering.
5. Het financiële jaarverslag 2014 van de penningmeester
De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester die het financiële jaarverslag 2014 nader
toelicht. De penningmeester moet helaas een negatief resultaat van € 2.000 Euro melden voor het
afgelopen jaar. Hierdoor is het totale weerstandsvermogen van de vereniging (groot €20.000) met €
2.000 Euro ingeklonken. De penningmeester wijdt dit met name aan de extra lustrumkosten in
combinatie met tegenvallende sponsorgelden. Wel benadrukt de penningmeester dat er op de post
van het Jaarboek € 4.000 Euro is bespaard, vanwege het overgaan naar een andere drukker. Doordat
het Nijmeegs Katern dit jaar ook is overgestapt naar een andere drukker, verwacht de
penningmeester hierdoor ook een besparing te realiseren.
De voorzitter vraagt of er vragen zijn bij het financiële jaarverslag. Perla Akerboom vraagt
waarom er niet meer is begroot voor het lustrum als er meer wordt uitgegeven. Daarnaast vraagt zij
waarom de vereniging Numaga geen ANBI-status heeft. Met betrekking tot de eerste vraag merkt de
penningmeester op dat het in feite niet zoveel uitmaakt hoeveel je begroot, omdat het geld
uiteindelijk, links- of rechtsom, uit de verengingspot komt. Het gaat uiteindelijk om de reëel
gemaakte kosten. Daarnaast stelt de penningmeester dat hij de lustrumbegroting heeft gebaseerd op
1
die van vijf jaar geleden (2009). Achteraf blijken de sponsorgelden voor 2014 dus te zijn
tegengevallen. Daarnaast merkt het bestuurslid Jan Brauer, die in beide lustrumcommissies zat, op,
dat bij het vorige lustrum geen kosten verbonden waren aan de locatie (gebouw Splendor), terwijl
dat in 2014 (locatie Stadsschouwburg) wel het geval was. Het oud-bestuurslid en erelid Stan
Brinkhoff beaamt dat het inderdaad zo is dat er meestal een ambitieus programma wordt neergezet,
maar dat het, zeker met het thema van afgelopen jaar, soms moeilijk is om sponsors te vinden.
Brinkhoff zou graag zien dat het jaarlijkse bedrag dat gereserveerd wordt voor het lustrum (€ 1.000
Euro) wordt opgekrikt. De voorzitter vermeldt dat hij dit punt in de bestuursvergadering, met de
nieuwe penningmeester, zal bespreken.
Over het tweede punt van Akerboom in verband met de ANBI-status kan de penningmeester
kort zijn. Deze status hebben wij, maar er wordt zelden gebruik van gemaakt.
6. Verslag van de kascommissie; decharge van het bestuur
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren A.P. Plass en M.J.A. van Leth. De voorzitter geeft het
woord aan dhr. A.P. Plass die het verslag voorleest. Samenvattend: Er worden geen
onregelmatigheden geconstateerd in de boekhouding, die verder prima op orde was. Wel had de
kascommissie nog een aantal vragen over de posten 'nog te ontvangen contributies' en de BTW. De
penningmeester kon alles naar behoren verantwoorden. Tot slot constateerde de kascommissie dat
het kapitaal van de vereniging langzaam terugloopt. De commissie acht het wenselijk dat het niveau
van het kapitaal op pijl blijft of zelfs iets stijgt.
De kascommissie adviseerde vervolgens de algemene ledenvergadering om de financiële
administratie van de penningmeester goed te keuren en het bestuur van de vereniging te
dechargeren voor het in 2014 gevoerde financiële beleid. Dit werd door de algemene
ledenvergadering met instemming gedaan.
7. Begrotingen 2015 -2016
De voorzitter meldt dat het hier alleen gaat om de begroting van 2016. De penningmeester licht een
en ander toe.
8. Benoeming nieuwe kascommissie
Onder het mom never change a winning team vraagt de voorzitter of de heren A.P. Plass en M.J.A.
van Leth opnieuw zitting willen nemen in de kascommissie. Beide heren aanvaarden dit verzoek.
9. Benoeming erelid
De voorzitter vermeldt dat de penningcommissie bij het afgelopen lustrum het advies aan het
bestuur gaf om dhr. Gerard Lemmens tot erelid van de vereniging te benoemen vanwege zijn
uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging alsook voor de stad Nijmegen. Dit voorstel wordt door
het bestuur aan de algemene ledenvergadering voorgelegd. Deze reageert met applaus instemmend
op het voorstel. Voorafgaand aan de volgende Numagalezing (15 september) zal zijn erelidmaatschap
bekend worden gemaakt en zal dhr. Gerard Lemmens in het zonnetje worden gezet.
10. Bestuurswisselingen
a. Herbenoeming drs. Els Peters als algemeen bestuurslid voor de periode van één jaar
De voorzitter vraagt aan de algemene ledenvergadering of deze hiermee akkoord is. De algemene
ledenvergadering reageert hierop instemmend met applaus.
b. Benoeming van mr. Frans de Krijger als nieuwe penningmeester per 1 januari 2016 (Frans de
Krijger vervangt Sjef van de Wiel, die aftreedt als penningmeester)
De voorzitter geeft aan dat de huidige penningmeester te kennen heeft gegeven dat hij per 1 januari
2016 stopt met het penningmeesterschap. Sjef van de Wiel heeft deze functie dan 4,5 jaar bekleed,
waarvoor de voorzitter hem hartelijk dankt. Vervolgens introduceert de beoogde nieuwe
penningmeester Frans de Krijger zich kort aan de algemene ledenvergadering. Zijn ambitie is om het
2
ledenaantal weer naar de 1.000 leden te krijgen. Dit wordt door de algemene ledenvergadering met
instemming begroet, alsmede zijn kandidatuur.
c. Vacature in verband met het vertrek van secretaris Joep van Gennip per 1 januari 2016
De voorzitter licht toe dat er dus een vacature zal ontstaan voor de functie van eerste
penningmeester per 1 januari 2016. Hij benadrukt dat dit een tijdrovende functie is, maar dat
suggesties voor kandidaten van harte welkom zijn. De voorzitter geeft aan dat als de kandidaat
feeling heeft met de binnenstad, in het bijzonder met Nijmeegse ondernemers, dit als extra
pluspunt wordt gezien.
11. Rondvraag
Perla Akerboom maakt gebruik van de rondvraag door de aanwezige leden te enthousiasmeren om
binnen de eigen familie- en vriendenkring op zoek te gaan naar potentiële Numagaleden. Als ieder lid
één nieuw lid aanbrengt, dan verdubbelt de vereniging. Verder wordt er geen gebruik gemaakt van
de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om klokslag 20.00, waarna hij de spreker introduceert voor de
lezing.
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards