notulen_alv_20-05-2015

advertisement
notulen Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging
Datum
Aanvang
Aanwezig
: 20 mei 2015
: 20.00 uur
: 18 leden van de Huurdersbelangenvereniging
Bestuur
: Peter Karel, voorzitter
Pieta Derks, bestuurslid
Diet Karel, secretaris
1. Opening
Om 20.00 uur, als iedereen achter een kopje koffie meet gebakje zit, opent Peter de
vergadering
2. Vaststelen van de agenda
Er zijn geen punten aangeleverd, dus de agenda staat zoals vermeld
3. Notulen van de laatstgehouden vergadering d.d. 19 mei 2014
Er zijn geen op-/aanmerkingen
4. Jaarverslag, begroting, en financieel verslag
Geen op-/aanmerkingen
5. Kascommissie
Dit jaar bestond de kascommissie uit mevrouw T. Veenendaal en de heer G. van
Ginkel. Beiden gaven te kennen dat de kasboeken in order waren en dat het financiële
plaatje er keurig verzorgd uitzag en dat de cijfers klopten! De toenmalige
penningmeester Hans Doest kreeg de complimenten. De kascommissie kreeg een
applaus van de leden en Peter overhandigde hen onder dankzegging een VVV-bon.
De nieuwe kascommissie bestaat uit: mevrouw L. Jonker en de heer J. Hanegraaf.
Fijn dat beide leden zich zo spontaan aanmelden!
6. Mededelingen en rondvraag
 Wat doet een huismeester?
M.n. in De Zilvervloot wordt er niets aan de plantenbakken in het atrium
gedaan. De stoep wordt nooit geveegd en dag en nacht staan er fietsen,
brommers en zelfs bij tijd en wijlen een motor onder de “afkapping”. Horen de
fietsen ’s nachts niet in de berging en de motor op een (auto) parkeerplaats?
De bewoners zien de huismeester maar heel zelden. Je betaalt er uiteindelijk
wel voor (servicecontract). Peter neemt contact op met VW en zal dit
voorleggen. Echter de stoep zullen de bewoners zelf moeten vegen, in een
eengezinswoning moet je dat ook zelf doen.
 Waarom moet je bij een verhuizing naar een kleinere woning zoveel meer
huur betalen? VW moet nog met een def. voorstel komen en dat moet nog
door de HBVW worden geaccordeerd, wordt dus vervolgd.
1
Vervolg notulen 20-05-15



Waarom verkoopt VW zoveel sociale huurwoningen? Is er een limiet? Dat VW
woningen in de verkoop doet is uit pure noodzaak om mede op deze manier
aan de huurdersheffing te kunnen voldoen. Er is inderdaad een limiet en de
HBVW houdt dit zeker in de gaten.
Waarom staan er huizen onnodig leeg? In een enkel geval wil het nog wel eens zo
zijn dat VW een woning terug moet kopen, deze kan dan niet meer verhuurd
worden maar wacht op een volgende koper.
Brandpreventie huizen Laanzicht en inbraakgevoelig raampje Laanzicht.
Bewoners van Laanzicht maken zich zorgen over een vluchtweg wanneer je boven
bent er er beneden brand uitbreekt. Boven zijn geen openslaande ramen, alleen een
klein klapluikje. Peter adviseert de vraagsteller om de brandweer een keer uit te
nodigen, hij kan dan ter plekke zeggen of dit wel toegestaan is.
Bovenstaand was de inbreng van de leden. Er werd fijn gediscussieerd, iedereen nam
deel aan het gesprek ene adviezen werden over en weer uitgewisseld.
Inbreng mededelingen bestuur
 Huur minder verhoogd dankzij HBVW
 Huurderscommissaris. Er zijn twee nieuwe huurdersommissarissen
aangenomen, t.w. mevrouw Marleen van Wegberg en de heer Arnoud Vlak
 Penningmeester. Door het vertrek van Hans Doest alszijnde de penningmeester
was er ongeveer een week een vacature. Deze is dus al weer ingevuld. De heer
Henk van Kruistum wordt onze nieuwe penningmeester.
 Voortbestaan HBW – diverse ideeën worden aangeleverd en er volgt een goed
gesprek. De aanwezig huurders zien toch ook wel het belang in van een
HBVW. Persoonlijke benadering zal toch de beste optie zijn om bestuursleden
te werven. Ook zal Diet een vacature plaatsen in de Vacaturebank.
 Waarom alles digitaal is terwijl de oudere mensen vaak geen computer hebben.
Het is nu eenmaal het digitale tijdperk en iedereen zal daarin mee moeten gaan,
of je nu wilt of niet. VW is altijd telefonisch bereikbaar evenals de HBVW
(0332862970. VW en de HBVW zijn beide bereid mensen die vragen hebben
en deze op de e.o.a. manier niet kunnen stellen, deze mensen thuis te bezoeken.
Echt belangrijke zaken, zoals bijv. de huurverhoging worden altijd via de
reguliere post bezorgd.
 Ernergielabel veranderd maar dit heeft verder geen consequenties voor ZAV’s
 Klachten Kersentuin, m.n. de boiler. Peter heeft inmiddels actie ondernomen
en is ter plekke geweest, e.e.a. zal worden verholpen door de installateur.
Al druk gezellig pratend slaat het klokje alweer 22.00 uur, tijd voor een borrel en een hapje.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en voor de actieve inbreng.
Vriendelijke groet, Peter,Pieta en Diet
2
Download