Algemene Ledenvergadering dinsdag 23 februari 2016, aanvang

advertisement
Algemene Ledenvergadering dinsdag 23 februari 2016, aanvang 20.00 uur Baan 10
Hierbij nodigen wij alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en donateurs van ZTC uit voor de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda is als volgt:
1. Opening
2.Notulen ALV 02 maart 2015 ter vaststelling
4. Mededelingen van het bestuur
5. Ingekomen stukken
6. Jaarverslagen 2015 ter informatie
- Secretariaat
- Accommodatiecommissie
- Kantinecommissie
- Wedstrijdcommissie
- Jeugdcommissie
- Sponsorcommissie
- Redactiecommissie
- Technische Commissie
7. Financieel jaarverslag/rekening 2015
8. Verslag kascommissie
9. Begroting 2016
10. Voorstellen van de leden
11. Verkiezing leden kascommissie
13. Verkiezing leden bestuur
14. Rondvraag
15. Sluiting
Aansluitend borrel en hapje.
Toelichting op de agenda:
Ad 2)
De notulen van de ALV van 2 maart 2015 staan in het digitale clubblad vermeld en zullen
tevens op papier ter vergadering worden uitgereikt aan de aanwezigen.
Ad 7 en 9) Het financiële Jaarverslag/Jaarrekening2015 en de begroting 2016 zijn op te vragen bij de
penningmeester en zullen tevens ter vergadering worden uitgereikt aan de aanwezigen.
Ad 10)
Conform art. 10 van het huishoudelijk reglement hebben alle leden de mogelijkheid om een
voorstel in te dienen. Dit voorstel dient uiterlijk 10 dagen voor de vergadering schriftelijk te
worden ingediend bij het secretariaat voorzien van tenminste 10 handtekeningen van
seniorleden.
Ad 11)
De kascommissie voor boekjaar 2015 bestaat conform de Statuten van ZTC art. 14 uit Vivienne
Frankot en Harry de Vries met als reserve Janko Capel. Voor boekjaar 2016 dient door de ALV
een kascommissie gekozen te worden bestaande uit 2 leden en 1 reserve.
Ad 13)
Volgens het rooster van aftreden van bestuursleden treden af de penningmeester Kees Sinnige
en de secretaris Leonie Elzen. Zij stellen zich niet herkiesbaar. Tevens treden af Dick van der
Baan en Aukelien van Dam.
Download