Algemene Regiovergadering Drenthe 7 september 2015, 20.00 uur

advertisement
Algemene Regiovergadering Drenthe 7 september 2015, 20.00 uur Meursinge Westerbork
Afgemeld: Hans Dukker, Hans Engels, Carla Fockens, Marleen van der Gugten, Carmen
Hoogeveen, Hannah Ietswaart, Jaap Kalb, Teun Jan Kootstra, Jan van Selm, Jan Top, Gerbrant
Vennema, Janny IJpma, Frits Zwartscholten
1. Opening en vaststelling agenda
Regiovoorzitter Henk Pragt heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Bestuursvisie
De voorzitter zet de koers van het nieuwe bestuur uiteen. Het bestuur wil:
- meer gebruik maken van de kennis van de leden
- meer naar buiten treden op inhoudelijke thema’s
- afdelingen versterken
- onderlinge samenhang vergroten
politieke cafés, een kennisbank, bestuurdersdagen en een beter gebruik van
communicatiemiddelen zijn instrumenten die het bestuur hierbij wil inzetten. De voorzitter
doet een oproep aan de leden om hierbij te helpen en hiervoor input te leveren.
3. Jaarrekening 2014
Algemeen bestuurslid Ignas Minnema licht de jaarstukken toe. Op advies van de
kascommissie verleent de vergadering het bestuur decharge voor het gevoerde financiële
beleid. De ARV bedankt de kascommissie en benoemt Anry Kleine Deters en Vincent
Veldhorst tot kascommissie voor 2015.
De secretaris zegt toe de financiële stukken via de afdelingssecretarissen te verspreiden.
Voortaan zullen de financiële stukken voorafgaand aan de voorjaars-ARV worden
uitgedeeld aan de aanwezigen.
4. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is penningmeester Gerbrant Vennema. De ARV stemt in met
het voorstel van het bestuur om algemeen bestuurslid Ignas Minnema te benoemen tot
waarnemend penningmeester van het regiobestuur. De functie van penningmeester blijft
echter vacant.
Voor de twee vacatures van algemeen bestuurslid hebben zich kandidaat gesteld Hannah
Ietswaart en Mark Sluiter. Mark presenteert zich ter vergadering. De secretaris leest een
korte verklaring voor namens Hannah.
Ten behoeve van de schriftelijke stemming installeert de voorzitter de
verkiezingscommissie die bestaat uit Juliette Bos, Jurr van Dalen en Niels Strolenberg.
5. Uitslag bestuursverkiezing
De commissie stelt vast dat er 52 geldige stemmen zijn uitgebracht. Voor Hannah zijn 47
stemmen uitgebracht, voor Mark 50. Beide kandidaten worden benoemd in het
regiobestuur. De voorzitter bedankt de leden van de verkiezingscommissie, en ontbindt de
commissie.
6. Uit de Statenfractie
Fractievoorzitter Marianne van der Tol vertelt dat de nieuwe Statenfractie plezierig met
elkaar samenwerkt. In de afgelopen periode is gestemd over de fusie van de
waterschappen, is de provinciale omgevingsverordening aan de orde geweest en is er
gesproken over de provinciale bemoeienis met het beleid rondom recreatiewoningen.
Op verzoek van de vergadering stellen ook de overige (meest nieuwe) staten- en
commissieleden zich voor, en vertellen over hun eerste indrukken van de provinciale
politiek.
Naar aanleiding hiervan vertelt Bob Bergsma (voorzitter gemeenteraadsfractie Assen) over
het voornemen van de Raad voor de Rechtspraak om de rechtbank Assen in te krimpen. Op
initiatief van D66 is afgelopen week een raadsbrede motie aangenomen om dit te
voorkomen. Komende donderdag staat een actie op stapel.
7. Motie windmolens
De vergadering acht de voorliggende windmolenmotie te procedureel, vraagt zich af in
hoeverre de motie bewoners geen valse hoop geeft en twijfelt over het landelijke draagvlak
voor een motie die alleen windenergie in Drenthe tot onderwerp heeft.
Besloten wordt tot een alternatieve motie waarin a. De problematiek breder getrokken
wordt dan alleen de Drentse regio en b. Wordt voorgesteld ook andere vormen van
duurzame energie in beschouwing te nemen. Maurice Hoogeveen, Anry Kleine Deters en
Niels Strolenberg nemen het initiatief.
Arie Vonk zal een concept motie schrijven over compensatie van gedupeerden.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering, en nodigt de aanwezigen uit het glas te heffen op elkaar
en op onze partij.
Download