- Minimapartij Almelo

advertisement
Gemeente Almelo
t.a.v. college van Burgemeester en Wethouders
per mail [email protected]
Betreft: schriftelijke vragen Motie Stapelingseffecten
Verzonden d.d. 21 februari 2017
Geacht college,
Op 30 juni 2016 is de motie Stapelingseffecten aangenomen. In deze motie wordt het college opgedragen om:
1. in beeld te brengen welke stapelingseffecten kunnen optreden voor de verschillende doelgroepen (naar
inkomen en vermogen)
2. in beeld te brengen wat de financiële gevolgen zijn voor de verschillende doelgroepen (naar inkomen en
vermogen)
3. te inventariseren welke mogelijkheden er zijn om mogelijke kostenstijgingen voor financieel kwetsbare
inwoners tegen te gaan
4. de raad actief te informeren en uiterlijk eind 2016 te komen met een verslag ten aanzien van bovenstaande
punten
Bij raadsbrief van 17 januari 2017 is de motie beantwoord. Wat de Minimapartij betreft is punt 3 beantwoord, waarin
wij wel betreuren dat we pas medio januari 2017 een antwoord hebben gekregen. Echter de punten 1 en 2 zijn nog niet
beantwoord.
Wij hebben dan ook de volgende vragen:
1. kan het college, gespecificeerd naar inkomen en vermogen, in beeld brengen welke stapelingseffecten kunnen
optreden (zie punt 1 van de motie)? Indien het college dit niet kan of wil, waarom niet?.
2. kan het college, gespecificeerd naar inkomen en vermogen, in beeld brengen welke financiële gevolgen er zijn
(zie punt 2 van de motie)? Indien het college dit niet kan of wil, waarom niet?.
Zoals reeds in verschillende gesprekken is aangegeven verwachten wij geen gedetailleerd overzicht maar zien wij graag
een algemeen overzicht waarin het het verschil is aangegeven voor de bij de quickscan genoemde kosten (zie
raadsbrief). Wij zien graag een onderscheid naar inkomen voor iemand op bijstandsniveau, 121% van bijstandsniveau,
modaal en twee keer modaal. Wie betaalt wat en hoeveel voor welke kosten/voorzieningen.
Gezien het gegeven dat wij momenteel meegenomen worden in het armoedebeleid en hier diverse politieke beraden
over hebben zouden wij graag op zeer korte termijn een concreet en helder antwoord op bovenstaande vragen willen.
Met vriendelijke groet
Lieneke Bolhuis
Minimapartij
Download