Motie herindelingsontwerp Rijnwaarden

advertisement
Motie/amendement
Motie Loonkosten
Ingediend door
Coalitie Zevenaar
Tegen
Amendement
financieel kader
VVD Zevenaar
Tegen
Amendement
infrastructuur (witte
kruis)
Akkoord
Motie infrastructuur
Tegen
Motie Loonkosten
VVD Zevenaar
CDA Zevenaar
CDA Zevenaar
Tegen
Motie
communicatieplan
Coalitie Zevenaar
Akkoord
Motie kleine
kernenbeleid
CDA Rijnwaarden
(motie 2)
Tegen
Motie rivier
gebonden
activiteiten
Tegen
CDA Rijnwaarden
(motie 3)
Stemming/mening BGE
Zeer vaag geformuleerd. Ondanks titel motie wordt er
over loonkosten niets gezegd over de loonkosten. Op zich
is het altijd een goed idee (evenwicht tussen ambities en
investeringen), maar wat ‘evenwicht’ is, is heel politiek.
Naar mijn mening gaat de nieuwe raad daarover (hoewel
zo vaag geformuleerd dat het ook weer geen kwaad
kan).Voorstel: tegen stemmen om principiële redenen (is
aan nieuwe raad, niet aan ons. Doe maar in je
verkiezingsprogramma).
Hier moet eensluidend op besloten worden. In Zevenaar
gaat deze geen meerderheid krijgen. Mss gaat coalitie als
alternatief amendement indienen van dergelijke
strekking, dwz verwijderen paragraaf 6.5 (ipv vervangen).
Motie loonkosten staat hiermee in samenhang.
Voorstel: tegen stemmen, om zelfde redenen als bij
motie loonkosten, plus omdat het een eensluidend
besluit moet zijn.
Ik vind het niet nodig, maar er is op zich ook niets op
tegen. Om eensluidend besluit met zevenaar te
bevorderen: instemmen en mede indienen(krijgt daar
meerderheid)
Provincie heeft al toegezegd constructief in gesprek te
gaan. Ik vind dit overbodig, en niet gaan over herindelen.
Voorstel tegen stemmen.
Maken ook een politieke keuze die aan de nieuwe raad is.
Bovendien arresteren ze 10% van de loonsom, wat veel
te veel is. Het is een illusie te denken dat je 10% flexibel
in kan zetten.
Voorstel: tegen stemmen om principiële redenen (is aan
nieuwe raad, niet aan ons. Doe maar in je
verkiezingsprogramma). Bovendien onwerkbaar.
Tja, heb ik zelf bij gezeten bij deze werkgroep. Deze
afspraken hebben we daar met elkaar gemaakt (zie
eerdere mail hierover vanuit de beide griffies).
Voorstel: instemmen en mede indienen (krijgt daar ook
meerderheid)
Overbodig. Zolang wij het huidige beleid niet intrekken,
hoeven we niet te besluiten te continuëren. Bovendien is
invulling kernenbeleid aan nieuwe raad. Niet helder wat
zij kleine kernen beleid noemen, alles wordt er bij
gesleept.
Voorstel: tegen stemmen om principiële redenen (is aan
nieuwe raad, niet aan ons. Doe maar in je
verkiezingsprogramma).
Gedeeltelijk achterhaald, gedeeltelijk nog aan deze rad
(bestemmingsplan spijksedijk).
Voorstel: tegen stemmen om principiële redenen (is aan
nieuwe raad, niet aan ons. Doe maar in je
verkiezingsprogramma).
Motie oplossen
problemen
grondexploitatie
zevenaar
CDA Rijnwaarden
(motie 1)
Tegen
Motie
watergebonden
recreatie Tegen
Prima voorbereiding!!
Groetjes Anita
CDA Rijnwaarden
(motie 4)
Wie helpt nu wie? Niet duidelijk is wat de rol van
rijnwaarden kan/mag zijn bij het oplossen van die
problemen. Bovendien zou het goed zijn als zevenaar dat
zelf doet met de provincie en wij ons zoveel mogelijk
richten op onze eigen dingen voor de herindeling, zoals
wegenonderhoud. Tuurlijk, gezamenlijk optrekken mag
altijd, maar als opdracht aan het college niet aan de orde.
Voorstel: tegen stemmen
Voorstel: tegen stemmen om principiële redenen (is aan
nieuwe raad, niet aan ons. Doe maar in je
verkiezingsprogramma).
Download