Formulier voor het indienen van moties en

advertisement
Formulier voor het indienen van moties en amendementen
t.b.v. congres 103 namens D66 Den Haag
Invulinstructie
Dit standaardformulier voor het indienen van moties en amendementen bestaat uit twee delen:
Het eerste gedeelte (deel A) bestaat uit de motietekst of de tekst van het amendement met de
gegevens van de indieners. Het tweede gedeelte (deel B) gebruikt u voor de formele ondertekening.
Om het formulier door ondertekening rechtsgeldig te maken, kunt u kiezen uit de volgende
mogelijkheden:
-
u zet de handtekening(en) op het ingevulde formulier en mailt dat als bijlage naar
[email protected];
Als het formulier, inclusief de handtekeningen, niet tijdig door het bestuur is ontvangen, wordt de motie
of het amendement niet in behandeling genomen. Er is geen mogelijkheid om na sluiting van de
deadline het aantal handtekeningen aan te vullen.
Deadline
Moties en amendementen moeten door het afdelingsbestuur zijn ontvangen op zondag 6 maart 2016,
12:00 uur.
Verdere aandachtspunten
Alle indieners en ondertekenaars dienen hun contributie voldaan te hebben. De 1e indiener moet er
zelf zorg voor dragen dat het formulier ondertekend wordt door 3 stemgerechtigde leden (inclusief de
1e indiener).
Bij het indienen van een amendement wordt u verzocht duidelijk aan te geven op welk document en
op welk tekstdeel (inclusief regelnummers) het amendement van toepassing is.
De tekst van de motie mag niet meer dan 300 woorden omvatten. Indien de tekst meer dan 300
woorden bevat worden de laatste woorden geschrapt.
Bij voorstellen met financiële consequenties dient in de motie of in het amendement te worden
aangegeven waaruit de financiële dekking bestaat.
Indien een motie of amendement een “opdracht” aan leden van een vertegenwoordigend lichaam of
bewindslieden bevat, wordt dit door het afdelingsbestuur zonder overleg met de indiener gewijzigd in
een “verzoek”.
Voor vragen over het formulier kunt u contact opnemen met het afdelingsbestuur via
[email protected]
Formulier ter indiening van moties en amendementen AAV 1 oktober 2014, D66 Den Haag
1 van 4
Deel A
Indiener
Woordvoerder
Motie/Amendement
Onderwerp
(naam van persoon of werkgroep)
(geef aan of het een motie of amendement betreft)
Tekst van het voorstel
Toelichting
Amendementen:
Bij een amendement duidelijk aangeven welk document wordt geamendeerd en op welk tekstdeel en
op welke regelnummers het amendement van toepassing is. Geef aan of de tekst wordt aangevuld,
vervangen of verwijderd.
Moties:
Bij moties wordt aan elke motie toegevoegd:
als opening: Het congres van D66, bijeen op 16 april 2016 te Arnhem,
de tekst van een motie is opgebouwd uit drie elementen die beginnen met:
o constaterende dat,
o overwegende dat,
o spreekt uit of verzoekt,
als slot: en gaat over tot de orde van de dag.
Opsommingen in de motie beginnen met een gedachtestreepje en eindigen met een ;.
Formulier ter indiening van moties en amendementen AAV 1 oktober 2014, D66 Den Haag
2 van 4
Sprekers
1e woordvoerder/contactpersoon
Naam
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
2e woordvoerder/contactpersoon
Naam
Adres
Postcode en plaats
E-mailadres
Lidmaatschapsnummer
Telefoon
Lidmaatschapsnummer
Telefoon
Formulier ter indiening van moties en amendementen AAV 1 oktober 2014, D66 Den Haag
3 van 4
Deel B
Indieners
In geval van 3 individuele leden:
Naam, voorletter
lidnummer
Handtekening
1
2
3
In geval van een werkgroep:
Naam van de werkgroep
heeft de motie of amendement zoals vermeld in deel A van dit formulier met absolute meerderheid van
stemmen vastgesteld op
Datum
Voorzitter
Secretaris
Naam
Naam
Lidmaatschapsnummer
Lidmaatschapsnummer
E-mailadres
E-mailadres
Handtekening
Handtekening
Formulier ter indiening van moties en amendementen AAV 1 oktober 2014, D66 Den Haag
4 van 4
Download