Vergadering Gemeenteraad 24-11-2016

advertisement
Agenda Gemeenteraad
Naar verwachting worden de volgende onderwerpen behandeld.
Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 24 november 2016
19:30 uur, locatie Raadzaal Cultuurhuis Doorn
Voorzitter : Frits Naafs
1
Opening, berichten van verhindering
2
Mededelingen
3
Vragenuur (ex artikel 40 RvO); de raadsleden kunnen vragen stellen, mits uiterlijk
ingediend 48 uur voor deze vergadering bij de voorzitter van de raad (door
tussenkomst van de griffier)
3 a
Tijdens het vragenuur zal Gera Hensbergen (BVH) bijgaand vragen stellen over een
brief van de rekenkamercommissie over dorpsgericht werken.
 Raadslid Gera Hensbergen over de rapportage dorpsgericht werken van de
rekenkamercommissie. Dit onderdeel van de raadsvergadering is voorgezeten
door plaatsvervangend voorzitter Van Geijtenbeek.
3 b
Tijdens het vragenuur wil Hugo Prakke (D66) gebruik maken van het vragenuur om
vragen te stellen over de toekomst van de zwembaden in de gemeente
In december 2015 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. In februari 2016
is de raad geïnformeerd over de uitvoering van dat raadsbesluit – zie bijgaand memo.
Hierin werd een nieuw voorstel aan de raad aangekondigd.
Vragen:
1. Wat is de status van het vervolgtraject zoals beschreven in het raadsvoorstel over
het overdekt zwemwater van 17 december 2015, en de memo van 12 februari
2016?
2. Wat is de status van de concessies voor Woestduin en De Zwoer? Op welke
termijn moet er een beslissing worden genomen over eventuele verlenging van
deze concessies?
3. Welke scenario’s worden in het definitieve voorstel aan de Raad voorgelegd? En
voor welke termijn, bijvoorbeeld 5, 15 en 40 jaar?
4. Welke criteria worden meegenomen in de afweging over de toekomst van
overdekt zwemwater, bijvoorbeeld duurzaamheid, voldoende zwemwater voor
zwemlessen en zwemverenigingen en ligging in de gemeente?
5. Op welke wijze worden betrokken partijen, zoals zwemverenigingen, HSI en
Mariniers, geïnformeerd over de voortgang?
6. Verschillende fracties zijn op maandag 14 november jl. in gesprek geweest met
zwemvereniging Woestduin en de gehandicapten-zwemmers die ook veel gebruik
maken van Woestduin. Zij weten niet of zij na 1 september 2017, dus over iets
meer dan 9 maanden, nog kunnen zwemmen in Woestduin. Wat kunnen zij hun
leden en potentiële leden over de situatie melden?
7. Is het voor het College mogelijk om nog in 2016 tot behandeling van het
raadsvoorstel over te gaan zodat de betrokken partijen op korte termijn
duidelijkheid hebben over de toekomst?

Raadslid Hugo Prakke over de toekomst van de zwembaden in de gemeente. Aan
dit onderdeel van de raadsvergadering is door de raadsleden Peter van der Zee
en Joost Scheltinga niet deelgenomen, vanwege hun bestuurslidmaatschap bij de
Stichting Zwem- en Sportaccommodaties Doorn.
Tijdens de beantwoording van deze vragen heeft het college toegezegd bij het voorstel
over de toekomst, dat naar verwachting nog in 2016 wordt ingediend ook in te gaan op de
gevolgen als de raad de dan voorliggende voorstellen afwijst.
Aanvullende informatie verstrekt het college in een aansluitende besloten vergadering
van de raad.
4
Vaststellen van de agenda
Hamerstukken
5 a
Vaststellen bestemmingsplan Landgoed De Reehorst (2016-345)
meer informatie
Overige agendapunten
6
Het vaststellen van het afdoeningsvoorstel met betrekking tot de lijst ingekomen
stukken aan de raad vanaf brief 356 tot en met 381
en het overzicht van afhandeling brieven in de categorie II en III
Overzicht.
De raad heeft ongewijzigd vastgesteld de wijze van afdoening ingekomen stukken 356
t/m 381 en de mails onder nummer 379, 380 en 381 toe te voegen aan de
vergaderstukken voor de oordeelvorming op 1 december a.s. over het raadsvoorstel
‘Vaststellen Programma Economische Ontwikkeling 2016-2017’.
Er is kennis genomen van het overzicht van afhandeling brieven in de categorie II en III
7
Vaststellen van de uitkomsten van de raadsvergadering van
10 & 14 november 2016
8
Vaststellen van het overzicht van uitkomsten van de Beeld- en Oordeelsvormende
bijeenkomsten van
3 november 2016
9
Bespreking van het overzicht van afhandeling van moties
meer informatie
De raad spreekt bij de bespreking van het overzicht van afhandeling van de moties de
wens uit dat het college in het overzicht opneemt hoe en wanneer het college van mening
is dat een motie afgedaan - en om dat ook alleen aan te geven als alle wensen van de
motie zijn afgehandeld.
Ook in gevallen waarin de moties anders zijn uitgevoerd dan aangenomen of termijnen
niet zijn gerealiseerd (bv. OZB en HICP; ombudsman sociaal domein; RvC bij de BIGA)
wordt meer uitleg gegeven.
Het college zegt toe hier het overzicht op aan te vullen.
Inhoudelijk meldt het college dat in een volgend overzicht in ieder geval wordt
opgenomen:



Dat een gesprek met de provincie over het ecoduct met o.a. FGH en Maarn
Maarsbergen Natuurlijk begin 2017 tot stand komt;
De Boswijklaan wordt opgenomen in het voorstel GVVP aan de raad;
Er over een week naar verwachting duidelijkheid is over de instelling van een RvC
bij de BIGA;
Het college geen RVU-boetes wil oplopen bij de uitvoering van het generatiepact, maar
anderszins niet kan uitsluiten dat bij het beheer van de organisatie een boete wordt
opgelegd.
10
Mededelingen
11
Rondvraag
Bespreekstukken
12
2e Financiële Bestuursrapportage 2016 (2016-351)
meer informatie
13
Motie ondertunneling Maarsbergen (n.a.v. de 2e financiële rapportage)
14
Moties vanuit raadsvergadering 10 &14 november 2016
moties (van 14-11-2016)
Motie
naam
indiener(s)
M6a Cultuurimpuls
D66
M7 Onderwijs in alle dorpen (IHP) CDA
M8 Frisse Scholen (IHP)
D66, CDA
M9 Bewegingsonderwijs (IHP)
D66, VVD
M10b Bijdrage fietspaden
D66,VVD, CDA, GLP,CU
M11 Naamgeving Haarweg
SGP, CDA, BVH
M12b Lastendruk & Kwijtscheldingen CDA
M13 Kinderboerderij
GLP, CU, CDA, SP
15
Sluiting
Download