Schriftelijke vragen ex art 37 greentech augustus

advertisement
Aan
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel
Betreft:
Schriftelijke vragen ex. art.37 gelden voor Greentech uit het Economisch
stimuleringsfonds
Boxtel, 26 augustus 2016
Geacht college,
Het CDA is onaangenaam verrast over het artikel van gisteren in het Brabants Dagblad waarin U
aangeeft dat er bijna een miljoen euro uitgedeeld is om de lokale economie aan te jagen.
En dat hiervan maar liefst 4 ton overgemaakt is naar Greentech.
In de afgelopen jaren hebben wij U meerdere malen vragen gesteld over de geldstromen die jaarlijks
richting Greentech gaan.
Ook hebben we vragen gesteld over de door ons gewenste professionalisering die Greentech door
zou moeten maken volgens het CDA om ook daadwerkelijk van de grond te komen.
We hebben een aantal malen gevraagd waar Greentech gevestigd wordt; bij DKA, op Vorst B of
elders, want daar is immers nog steeds onduidelijkheid over.
Verder hebben we over de participatie door de gemeente Boxtel in Greentech ook vragen gesteld.
Hieronder enkele citaten:
Betoog begroting 2016
“Ook bij Greentech zien wij geen enkele vooruitgang. De omschrijving bij dit punt is exact hetzelfde
als vorig jaar in de begroting. ‘We gaan mensen interesseren’. Er is geen bezieling te lezen.
Als je zo’n project wil dragen en uitdragen verwachten wij, het CDA, enthousiasme en geestdrift.
Maar bovenal daadkracht! Geen dure overhead, maar mensen met kracht die er voor gaan en het
project uit de hobbysfeer halen.
Geen bomen en groen planten om dit systeem draaiende te houden, maar proberen dit te vullen met
groen afval uit onze gemeente. Er gaan nu weer enkele tonnen in uit het economisch aanvalsplan.
Het is geen taak van de gemeente om bedrijfje te spelen, dat kan niet met gemeenschapsgeld. Hoe
lang blijft u investeren, deadline….”? CDA kan vele andere taken voor de gemeente bedenken die
evidenter zijn.
Betoog april 2016 DKA
“Bij de kadernota heeft het CDA gevraagd of Greentech op Vorst B geplaatst kon worden.
Het antwoord was nee, want gezien de stikstofuitstoot zou de andere grond op het industrieterrein onverkoopbaar
worden.
En waar wordt de vergister dan nu neergezet…. in een woonwijk!
De gemeente is immers participant in dit project en dat moet (kosten wat het kost) van de grond komen.”
Kadernota 2017
“ M.b.t tot Greentech herhalen wij ons standpunt: Greentech moet uit de hobbysfeer,
geen tijdelijke maar een definitieve vestiging of stoppen met deze op dit moment geld
kostende / verslindende activiteit.
Onze voorkeur gaat naar een vestiging op Vorst B samen met de warmwaterfabriek.
Wij willen voor DKA een oplossing die zorgt dat de gelden van het Legaat van
Cooth aangevuld worden en met behulp van een stichting beheert gaan worden.”
In juli 2016 stelde wij U, m.b.t tot het jaarverslag 2015, de volgende technische vragen:
1. Economisch aanvalsplan: Ten laste van de reserve Kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst is € 219.131
extra vrij gemaakt voor de stimulering van de lokale economie. In de begroting is een budget
van € 739.506 opgenomen. In 2015 zijn initiatieven ondersteund tot een bedrag van
€108.750. Daarnaast zijn bijdragen toegekend voor initiatieven die nog niet zijn uitgevoerd
tot een bedrag van € 139.980. Het nog niet aangewende budget wordt overgeheveld.
Waarom is er meer begroot dan uitgegeven, wat is niet uitgevoerd?
2. Wederom een budgetoverschrijding van Greentech, waar is dit geld in gaan zitten?
3. Voor de ontwikkeling van Greentech is externe expertise ingehuurd tot een bedrag van
€99.750. Voor de ontwikkeling is een bedrag besteed van €31.023 tegen een raming van
€131.750. Aan bijdragen van derden over 2015 is een bedrag geraamd van €24.175.
Ontvangen is een bijdrage van € 5.000. Wat zijn de kosten en opbrengsten tot op heden?
4. Hoe staat het in het bijzonder met het bestemmingsplan Vorst B en hoe ver bent u met het
bouwrijp maken van Vorst B en Spoorzone?
U gaf daarop de onderstaande schriftelijke antwoorden:
1. Het gaat om een eenmalige post ten behoeve van stimulering economie, die nog gemaakt voor
de stimulering van de lokale economie. In de begroting is een budget van € 739.506
niet verbruikt is, maar wel claims op rusten.
2.
In het jaar is er wel een overschrijding maar deze is gedekt binnen het totale
meerjarig budget. De gelden zijn vooral aangewend voor de projectleider en voor externe adviezen
3. Sinds 2014 zijn de volgende kosten en opbrengsten verantwoord:
2014 kosten € 218.847; opbrengsten € 60.000
2015 kosten € 130.773; opbrengsten € 5.000
2016
kosten € 60.781.
4. Vorst B: Zowel intern als met de provincie vinden overleggen plaats om tot een geschikte,
thematische invulling te komen voor vorst B (inzet Greentech).
Betoog CDA jaarverslag 2015
Het CDA vindt dat er voor het bedrijventerrein te weinig rekening gehouden is met de risico’s die we
lopen met de herwaardering door de provincie i.v.m. overcapaciteit van bedrijventerreinen en het
feit dat al aangegeven is dat er bedrijventerreinen geschrapt gaan worden. Bovendien heeft Vorst B
nog steeds geen goed bestemmingsplan.
In antwoord op onze technische vraag geeft u aan dat u Greentech op Vorst B wilt hebben, maar die
wilt u ook al bij de Waterzuivering en op DKA, dat wordt wat lastig denken wij.
Bovendien kost Greentech tot nu toe nog steeds geld.
De CDA fractie heeft daarom de volgende vragen:
1.
Wat draagt Greentech bij aan de Economische verbetering van het centrum of het
industrieterrein?
2.
Valt de subsidie aan Greentech binnen de toekenningsvoorwaarden van het economisch
stimuleringsfonds? Zo ja kunt U dit toelichten. Zo nee, wilt U dit dan ook toelichten?
3.
Is de subsidie aan Greentech eenmalig, zo ja waar is het bedrag aan besteed? of wordt met
de betaling van € 400.000 aan een bestaande verplichting voldaan.
4.
Hoe ziet de structurele financiering van Greentech er uit? Wordt er nog door andere
partners financieel bijgedragen?
5.
Kunt U de raad schriftelijke een financiële verantwoording van het Greentech-project
verschaffen?
6.
Hoeveel tuinafval is er inmiddels verwerkt en hoeveel dieselolie is er geproduceerd?
7.
Is het juist, dat er op grond van de gemeente speciaal “afval” wordt gekweekt ten behoeve
van het project?
8.
Wanneer moet voor U Greentech kostendekkend/winstgevend draaien?
9.
Mag U als gemeente wel participant zijn in een onderneming met winst oogmerk?
10.
In het litigieuze artikel staat ook dat in de geldpot van het Economisch investeringsfonds
nog 18.548 euro zit . Minimaal, want diverse projecten waarvoor geld is geoormerkt moeten
nog (deels) uitgevoerd worden. Gaan ze niet door, dan vloeien de euro’s terug in de kas. Dat
vraagt het CDA zich dan ook af en graag hadden wij hier een antwoord op?
Het CDA is van mening dat het signaal dat U afgeeft bij het overmaken van geld uit de post
Economisch investeringsfonds aan Greentech, dit op zijn minst vraagtekens oproept en wij zijn dan
ook bijzonder benieuwd naar de antwoorden die U ons geeft.
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Hoogachtend,
Fractie CDA
Hélène van As- Jaspers
Vera Brouns-Wagenaars
Kubra Atalay
Download