pol bulletin 30 - 10 januari 2009[1]

advertisement
Nr. 30
10 januari 2009
Inhoud:
Anno Domini 2009
* Anno Domini 2009
* Verkiezingen
* Bestuurskracht
* Nuon en de
gasprijzen
* Zie de site
* Data vergaderingen
Een nieuw jaar. Wat zal het brengen? We weten dat de
tijden en ons leven in de hand van de Here zijn. Als fractie
en bestuur gaan we daarom vol vertrouwen het nieuwe jaar
in. We hoeven niet onszelf te bewijzen, we mogen werken
in Gods wijngaard. Dat geeft ontspanning, en rust. We
wensen u gezondheid, geluk en een zinvol 2009 toe. En we
blijven vertrouwen op uw steun en meeleven!
Verkiezingen: meedenkers gevraagd
Oplage: 229 adressen
Eindredactie:
Henk van Bergeijk
en Ton van Leijen
De kopy in deze editie is
van de hand van de
redactie, tenzij anders
vermeld
Voor info of reacties:
[email protected]
m
[email protected]
Meer weten? Neem
gerust contact op!
www.oldebroek.christe
nunie.nl
Data, vergaderingen
Zie hiervoor onze site
Ideeën, reacties
welkom!
Hebt u een idee? Kom
ermee! Mail naar :
[email protected]
unie.nl
Bestuur en fractie denken al na over komende
verkiezingen: Europese op 4 juni 2009, en
gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010.
Welke aktiepunten vindt u dat er in het programma
moeten? Denkt u s.v.p. mee en lees het bericht van de
bestuursvoorzitter dat is bijgevoegd.
Bestuurskracht
Op andere plaatsen (onze website, in Polyfoon) hebben we
hier de nodige aandacht aan besteed. Een erg belangrijk
thema is wel de slagkracht van onze gemeente: in menskracht en geld, maar ook ambities spelen daarbij een rol.
Dit thema noemen omdat het in onze benadering een grote
rol zal spelen in de naaste toekomst. In het maken van
noodzakelijke keuzen en het stellen van prioriteiten. Bij alle
noodzakelijke of gewenste veranderingen, investeringen,
verbeteringen. Ook in keuzen voor samenwerking met
andere gemeenten, het appel dat we op de samenleving
doen om niet alleen op de overheid te leunen, maar zelf
ook innovatief en coöperatief te zijn.
Vanuit de provincie heeft er een zogenoemde
bestuurskrachtmeting plaatsgevonden. Onderdelen waren
interviews met het college, en een speciale
raadsvergadering. Het is iets te complex om hier eventjes
uiteen te zetten. Wel versterkt het ons inzicht dat we als
kleine gemeente nog steeds relatief veel presteren. Toch is
er ook de genoemde vraag hoe groot onze ambities mogen
/ kunnen zijn. Een boeiend thema, dat o.a. een rol speelt bij
discussies over aanpassingen van het raadhuis, het
subsidiebeleid, en megaprojecten als b.v. winkelcentra, om
niet meer te noemen. We zoeken hierin als fractie
nadrukkelijk koers. U hoort daar ongetwijfeld meer van!
Zie de site: selectie
enkele updates
Om u nog even
nieuwsgierig te maken
hieronder een aantal
berichten op onze site
sinds het vorige Bulletin.
* ‘Brede’ school
* Nog één keer:
vleermuizen
* Raadsmeerderheid voor
amendement CU
onderzoek manege
Brandsweg
* Opgeruimd staat netjes!
* Lokale overheid moet
slagvaardiger
* Partijpolitiek en
algemeen belang
* Werkbezoek Landgoed
IJsselvliedt
* Belangstelling groeit
voor website CU
* Snoep verstandig, eet
een appel!
* CU-initiatiefvoorstel
duidelijke huisnummering
* Boeiende dag
bedrijvenkring OldebroekWezep
* Milieuwethouder
Veldhoen gaat
ondergronds
* CU vraagt college: praat
met de bewoners
Nuon en de gasprijzen
Het zijn barre tijden, en iedereen let op zijn of haar
energieverbruik. De lokale CDA vroeg in een brief aan
Nuon aandacht voor de gasprijs. Volgens het CDA is deze
veel te hoog. Het is goed dat er aandacht is voor dit
onderwerp. Maar in het verhaal van het CDA ontbreekt wel
iets. We gaan er dan nog maar even aan voorbij dat we als
raad hier onlangs uitvoerig met het college over hebben
gesproken, en dat de wethouder meteen toezegde de wens
van de raad om de tarieven te verlagen zal inbrengen, en
steun zal zoeken voor die wens in de aandeelhoudersvergadering (onze gemeente is namelijk mede-aandeelhouder). Dat kun je als gemeente namelijk niet alleen, en
zeker niet als ‘losse’ politieke partij. Coalitiepartner PvdA
wees daar terecht al op: zie www.oldebroek.net en
www.locourant.nl. Maar ook vermeldde het CDA niet dat
het tarief van januari 2009 is berekend op basis van de
olieprijs medio 2008; en dat was dus net vóór de enorme
daling van de olieprijs. De verwachting is dus
gerechtvaardigd dat de gasprijs per 1 juli zal dalen. Niet
dankzij de oproep van het CDA, maar vanwege de daling
van de olieprijs.
De raad in rondelen
Onze voorzitter schrijft in zijn vrije tijd wel – wat hij noemt –
verzen. Een aantal ervan gaan over het werk van en rond
de gemeenteraad. Die heeft hij gebundeld in een boekje De
raad in rondelen, dat vorige maand tijdens een feestelijke
bijeenkomst werd aangeboden aan burgemeester Zielhuis.
We vinden het aardig om er hier een weer te geven.
De politicus
vandaag heeft de politicus het zwaar
het populisme wint aan kracht
je voelt aversie tegen macht
een hijgerig lichtvaardig schoppen
men papegaait de krantekoppen
een glazen huis vervangt het openbaar
vandaag heeft de politicus het zwaar
kritiek en populaire kreten
versimpeling van wat complex moet heten
wat men niet snapt noemt men geneuzel
beleidsontwikkeling getreuzel
krijg dan nog maar iets voor elkaar!
vandaag heeft de politicus het zwaar
(Wie interesse heeft: het kost € 12,50 excl. verzendkosten,
en is te bestellen bij [email protected])
Download