CDA Theologen Netwerk

advertisement
CDA Theologen Netwerk
Binnen het CDA bestaat sinds eind 2010 het CDA Theologen Netwerk. Theologen en
theologiestudenten die lid zijn van het CDA of die zich verwant voelen met het christendemocratisch
gedachtegoed, kunnen deelnemen aan het netwerk. Vier keer per jaar is er een bijeenkomst in Den
Haag. Tijdens deze bijeenkomsten worden actuele thema's besproken en vindt er uitwisseling plaats
met Eerste- en Tweede Kamerleden. Zo wordt een politicus ook informeel bevraagd op de verbinding
tussen zijn/haar inspiratie en werk.
Het Netwerk opereert op het snijvlak van politiek en samenleving en wil zorgen voor een praktische en
inhoudelijke wisselwerking tussen politiek en theologie. De doelstellingen van het Netwerk zijn
drieledig:
•
•
•
Het netwerk wil een geestelijk/theologische klankbord zijn ter stimulering van de inhoudelijke
gedachtevorming binnen het CDA. Er wordt actief nagedacht over een eigentijdse en
inspirerende invulling van de ‘C’ en de relatie tot christelijke partijen als CU en SGP.
In de tweede plaats wil het Netwerk bijdragen aan de bezinning binnen het CDA. Bijvoorbeeld
door het publiceren van overwegingen/meditatieve overdenkingen, of actieve bijdragen aan
bezinningsweekenden van CDA fracties op gemeentelijk, provinciaal, nationaal of Europees
niveau.
Tot slot kunnen personen uit het netwerk geestelijke buddy’s zijn voor Kamerleden/politici die
behoefte hebben aan een persoonlijk klankbord voor politiek/ethische dilemma’s.
Het netwerk is indertijd opgericht op initiatief van Ad Koppejan, toenmalig Tweede Kamerlid, en
dominee Barend Weegink, predikant in Katwijk en algemeen secretaris van de stichting Schrift en
Belijden voor de confessionele stroming in de Protestantse Kerk. Vanuit Katholieke zijde is Hein
Pieper bij dit initiatief betrokken. Pieper is directeur van het Katholiek Netwerk.
Het netwerk heeft de afgelopen jaren actief meegewerkt aan de herbronning binnen het CDA. Het
program van Uitgangspunten is uitgebreid besproken en ook heeft het netwerk bijgedragen aan een
bundel met essays over de kernbegrippen van het CDA, dat is uitgegeven door ons Wetenschappelijk
Instituut.
Contactpersonen voor het Theologen Netwerk zijn Robert Prang, CDA raadslid in Voorschoten,
([email protected] ), Martine Oldhoff, student aan de PThU ([email protected] ) en
Sander de Rouwe, CDA Tweede Kamerlid, ([email protected] ). Robert Prang en Martine
Oldhoff vormen het bestuur van het netwerk.
U kunt zich aanmelden voor het netwerk bij de persoonlijk medewerker van Sander de Rouwe,
mevrouw Debora Wisse, via telefoonnummer 070-3183579, of e-mail: [email protected] .
Download