bijdrage begroting 2016

advertisement
VAR
In het coalitieakkoord is afgesproken dat
er € 20 miljoen in de VAR beschikbaar blijft
voor het college. In de uitvoeringsagenda
is dit bedrag niet aangewend. Wat
betekent dit? Dat het college zichzelf een
feestpotje heeft toegekend van 20
miljoen? Afhankelijk van het antwoord
komen we met een amendement.
'De VAR dekt in de periode 2016-2019
jaarlijks tussen de 60 en 90 mln van het
tekort op incidentele baten minus lasten
maar is eind 2019 vrijwel op. Betekent dit
dat we niet alleen de basis van een
gezonde begroting weghalen maar ook dat
de buffer om tegenvallers op te vangen
opraakt? Wat gaat u doen om de uitgaven
in de hand te houden?
De VAR wordt de komende jaren
leeggeplunderd de reserve NUOPN wordt
opgebruikt, terwijl daar geen enkele
aantoonbare nieuwe werkgelegenheid
tegenover staat.
Werkgelegenheid
 Terwijl het creëren van
werkgelegenheid door bijna alle
partijen als het belangrijkste doel
wordt gezien, heeft het college heeft
de werkgelegenheidsdoelstelling los
gelaten. Althans het college durft dit
niet te kwantificeren. Het streven naar
100% werkgelegenheid is wat
GrienLinks betreft een politieke farce.
 Veel interessanter zou het zijn
experimenten te gaan uitvoeren met
een vorm van basisinkomen en er voor
te zorgen dat mensen in staat worden
gesteld nuttige dingen te doen voor
zich zelf en voor de gemeenschap. Hoe
dan ook, ondertussen spenderen we
honderden miljoenen aan
werkgelegenheid, ook in Friesland.
GrienLinks wil graag weten wat we
voor al dit belastinggeld terugkrijgen in
de vorm van volwaardig betaald werk.
Dat is toch niet te veel gevraagd.
 Daarom vragen we het college in de
nieuwe nota Economie “wurkje mei
Fryslân”, de handschoen op te pakken
en de werkgelegenheidsdoelstelling te
kwantificeren. Hoeveel Friezen komen
er extra aan het werk en wat kost dat?
We geven het college zelf de kans om
nog even te rekenen. We dienen een
motie in
1 miljoen voor verdrogingsbestrijding
Wij maken ons zorgen om de bodem van
Friesland. Er is sprake van Verschraling,
vermesting, verzilting en verdroging.
Friesland verdroogt. Om de verdroging te
bestrijden is geld opgenomen in de
begroting maar diut wordt niet
uitgegeven. Alle hens aan dek. We dienen
een motie in om hier meer uitvoering aan
te geven.
Kening van e Greide
 Lang gekoesterde wens om meer
geld te bestemmen voor
natuurinclusieve landbouw om
uiteindelijk de biodiversiteit te
redden.
 Het is van groot belang dat de
verfrissende aanpak van ‘Kening
fan de greide’ door de provincie
wordt gehonoreerd. De provincie
moet meer doen aan promotie van
goed weidevogelbeheer en kan
daar de hulp van de boeren, de
RUG, BFVW en Kening fan de
Greide niet bij missen.
 Dit mag van ons ook worden
‘vertaald’ in voldoende geld. Dat is
de prijs die we moeten betalen voor
de huidige manier waarop we met
ons land en de biodiversiteit
omgaan. Laten we in Fryslân de
grutto redden.
 Vooral onderzoek is noodzakelijk.
Innovatie en onderzoek, o.a. gericht
op nieuwe duurzame
verdienmodellen.
 Gezamenlijke motie met de PvdA.
Wij nemen het college voor 100% serieus
Met verbazing kennis genomen van
beleidsprogramma 1.2. waarin wederom
wordt aangekondigd dat het college maar
95% van de Statenvragen op tijd te
beantwoorden, 95% van de moties wil
uitvoeren en eveneens slechts 95% van de
toezeggingen wenst na te komen. Welk
kwaliteitssysteem hanteert het college
toch? Politieke statements dienen voor
100% te worden nagekomen! Minder kan
niet. Bovendien krijg je ruzie over de vraag
welke 5% wel of niet hoeft te worden
uitgevoerd. Kortom: tijd om in te grijpen
en er voor te zorgen dat we elkaar weer
voor 100% serieus kunnen nemen. We
dienen een motie in. Niet aannemen van
de motie dient te leiden tot een
salariskorting van 5%voor elke
gedeputeerde.
Brief college
 Hoe kan het dat je zo’n brief stuurt?
 College was gewaarschuwd maar is
klaarblijkelijk teruggefloten door de
coalitiepartijen. Het initiatief kan dus
worden opogevat als een profikatie
 Wie bewaakt dit binnen het college?
Download