Motie Vluchtelingen 15 september 2015

advertisement
Motie vreemd aan de orde van de dag
De raad, in vergadering bijeen op 15 september 2015
Constaterende dat:
● De vluchtelingenproblematiek in Europa een grotere omvang heeft gekregen, en
nog grotere omvang gaat krijgen;
● Op basis van Artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
een ieder het recht heeft om in andere landen asiel te zoeken en bescherming te
genieten tegen vervolging;
Van mening zijnde dat:
● Op iedere Nederlandse gemeente de verantwoordelijkheid rust om bij te dragen
aan het naleven van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens;
Roept het college op om:
● Actief (en in overleg met het COA) op zoek te gaan naar geschikte Lelystadse
locaties voor de opvang van asielzoekers;
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:
In Europa is een sterke toename van het aantal vluchtelingen uit oorlogsgebieden,
waarbij zich onaanvaardbare menselijke drama’s afspelen. De Nederlandse regering heeft
alle gemeenten opgeroepen om een aandeel te leveren in het bieden van veilige opvang
van deze mensen. Net als Flevolandse collega-gemeenten Dronten, Almere, Zeewolde en
Noordoostpolder neemt ook Lelystad hierin haar verantwoordelijkheid. Nieuwkomers (in
brede zin) hebben daarbij een belangrijke toegevoegde waarde voor de sociaal –
culturele en economische ontwikkeling van de stad.
Deze motie is ingediend door:
PvdA
N. den Os
GroenLinks
K. Aksoy
ChristenUnie
B. Okma
SP
H. Teerds
Download