Motie beleidsnota reclame in de openbare ruimte

advertisement
GROENLINKS
ZIN IN BE TOEKOWSI
UITGR: 13GR0131
Reg: 24/04/2013
IDep
MOTIE
Seer:
Raadsvoorstelnummer: 2013-015
(in te vullen door raadsgriffie)
GRIFFIE
tco
Ged.
B-INFO: Moties
| Kopie x
Kopie:
Griffier:
Aan:
Motienummer
00 t-( - I.01Z
Onderwerp: raadsvoorstel Beleidsnota reclame in de openbare ruimte
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 23 april 2013
Beh.:
Griffie gemeente Houten
gelezen het raadsvoorstel en beleidsnota reclame in de openbare ruimte
gehoord de bespreking tijdens de RTG op 9 april jl.
overwegende, dat:
lokale niet commerciële organisaties en Houtense instellingen met het nieuw vast te stellen
reclamebeleid extra kosten krijgen, terwijl hun middelen al onder druk staan.
Het nieuwe reclamebeleid voor de gemeente extra inkomsten genereert.
Verzoekt het college:
Maatregelen te nemen zodat de Houtense niet commerciële organisaties die de afgelopen 3
jaren gebruik maakten van het ophangen van spandoeken, de komende 3 jaren tegen
dezelfde gunstige voorwaarden reclame kunnen maken als in het verleden.
Eventuele kosten van deze maatregelen te betalen uit de reclame-inkomsten.
En gaat over tot de orde van de dag
Toelichting:
Doel van de motie is de Houtense niet commerciële organisaties te beschermen tegen extra kosten.
De motie laat ruimte aan het College voor de wijze waarop dit wordt georganiseerd. Te denken valt
aan:
1. Compensatie voor de kosten van de displayreclames op displays in de buurt van oude
ophangpunten voor spandoeken.
2. Gebruik van de gemeentelijke publicatieborden voor deze organisaties
3. Compensatie door advertenties in het Houtens Nieuws, zodat de organisaties kunnen afzien
van reclame in de openbare ruimte.
4. Eigen wijsheid van de wethouder en zijn ambtelijke ondersteuningsteam.
Ondertekening en naam indiener(s)
korporaal
GroenLinks
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards