Raadsvergadering - Gemeente Leiden

advertisement
Raadsvergadering
26 april 2012
MOTIES
AANVAARD
ste
M120006/1
1
Onderwerp
indiener
D66
Meer zicht op de sociale agenda tot 2025
VERWORPEN
ste
M120024/2
M1 (VOD)
1
Onderwerp
indiener
SP
Leegstandsverordening
CU
Verkoop pand Middelstegracht 36
INGETROKKEN
ste
M120024/1
1
Onderwerp
indiener
PvdD
Stadslandbouw
agenda tot 20
RV 12.0006
(Social Maatschappelijke Structuurvisie)
Motie: M120006/1
Onderwerp: meer zicht op de sociale
agenda tot 2025
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen op 26 april 2012
overwegende dat:
 het na de beantwoording van de vragen en 10 aanbevelingen van D66 m.b.t. het uitgangspunt
in de SMS-visie ‘Iedereen doet mee’ – en dus op het gebied van zorg en welzijn - nog steeds
niet duidelijk is welke sociaal-maatschappelijke vraagstukken er in de komende jaren
opgepakt worden door de gemeente;
 het college duidelijk heeft aangegeven dat het waarschijnlijk geen wijzigingen wil in de
sociaal-maatschappelijke doelen van de in ontwikkeling zijnde WMO-beleidsnotitie, maar wel
in de werkwijze van de gemeente om deze doelen te bereiken;
 niet duidelijk wordt wat de gewijzigde werkwijze op een aantal beleidsterreinen betekent;
 het in de visie wel duidelijk wordt dat de overheid meer van burgers en instellingen verwacht,
maar onvoldoende helder is wat de civil society op zal (moeten) pakken;
van mening dat:
 er vanuit de gemeenteraad wel behoefte is om duidelijkheid te verkrijgen over de relatie
tussen de sociaal-maatschappelijke uitdagingen en de specifieke rol van de overheid,
partners en burgers om zo belangrijke financiële meerjarenkeuzes te kunnen maken;
 partners in de stad ook duidelijkheid willen hebben wat deze visie betekent in de stad, voordat
activiteiten of instellingen geconfronteerd worden met mogelijke bezuinigingen;
verzoekt het college:
 om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de vertaling van de visie naar de praktijk, waarbij
u de partners uit de stad betrekt en aangeeft welke verschillende sociaal-maatschappelijke
uitdagingen op het gebied van zorg en welzijn (denk aan vergrijzing, segregatie, inburgering,
emancipatie) prioriteit hebben;
 daarbij per beleidsvraagstuk aan te geven wat de rol van de overheid, de civil society, de
samenwerkingspartners en individuele bewoners is;
 aan de hand van het toetsingskader uit de SMS-visie ook aan te geven wat dit betekent voor
het huidige voorzieningenniveau;
 en de hiermee te maken financiële keuzes op het gebied van zorg en welzijn, die voortkomen
vanuit de SMS-visie, extra te onderbouwen;
Vahit Köroğlu (D66)
Stéphanie Bakker (GroenLinks)
Deze motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
RV 12.0024
(Aanpak leegstand kantoren 2012-2014 Kantorenloods Leiden)
Motie: M120024/2
Onderwerp: Leegstandsverordening
De Raad van de gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 26 april 2012,
constaterende dat:
 de kantorenleegstand in Leiden tot 14% is opgelopen;
 de kantorenloods geen concrete middelen ter beschikking heeft om leegstand te bestrijden;
 de Leegstandswet gemeenten de mogelijkheid geeft om een leegstandsverordening aan te
leggen, die handvatten biedt om actief leegstand te bestrijden;
overwegende dat:
 gezien de hoge leegstand van 14% er meer nodig is dan alleen “verleiden en stimuleren”;
 in de commissie Werk en Financiën van 12 april het College erkende dat de kantorenloods
zonder concrete middelen waarschijnlijk weinig invloed zal hebben op de leegstand;
 een leegstandsverordening, met daarin opgenomen een leegstandsregister, noodzakelijk is
om de leegstand in Leiden te doen verminderen;
verzoekt het College om:
 een leegstandsverordening aan de raad te presenteren, die de mogelijkheden van de
kantorenloods verruimt om leegstand te bestrijden;
Louk Rademaker (SP)
Antoine Theeuwen (SP)
Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemming verworpen met dien verstande dat de fracties van SP
en PvdA worden geacht voor te hebben gestemd.
Motie VOD
Motie: M1
Betreft: Verkoop pand Middelstegracht 36
De Raad van de Gemeente Leiden, in vergadering bijeen op 26 april 2012,
constaterende dat:
 het College van Burgemeesters en Wethouders heeft besloten (B en W nr. 12.0169) het pand
aan de Middelstegracht 36 aan de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg te verkopen voor €
180.000,-;
 het college hierbij geen marktconforme prijs heeft gehanteerd, maar de boekwaarde;
 voor de financiering van het pand een subsidie is verleend van € 210.000,- aan Stichting
Vrijplaats Koppenhinksteeg zonder dat hier enige subsidievoorwaarden (zoals
prestatieafspraken) tegenover staan.
 het college in de koopovereenkomst een getrapt anti-speculatiebeding heeft opgenomen, in
stappen van 20% aflopend van 100% terugbetaling tijdens de eerste 4 jaar tot 0 % na 20 jaar.
overwegende dat:
 het verkopen van gemeentelijk vastgoed volgens het door de Raad vastgestelde Beleidskader
Vastgoed tegen marktprijs moet gebeuren;
 mocht een marktprijs te hoog zijn om een door de gemeente gewenste verwerving door een
stichting mogelijk te maken, dan moet in het kader van transparant bestuur gekozen worden
voor een aanvullende aankoopsubsidie;
 aan een subsidie altijd subsidievoorwaarden gekoppeld horen te zijn, zodat duidelijk is met
welk doel gemeenschapsgeld wordt uitgegeven; dit is ook wat Algemene Subsidieverordening
vereist;
 in subsidievoorwaarden ook afspraken kunnen worden gemaakt om een goede relatie tussen
Vrijplaats en omwonenden te bevorderen;
Spreekt haar treurnis uit over het feit dat:
1. het college bij de koopovereenkomst geen anti-speculatiebeding heeft opgenomen met een
oneindige looptijd;
2. het college heeft nagelaten aan de te verstrekken subsidie(s) aan de Vrijplaats
subsidievoorwaarden te verbinden. Deze zouden minimaal moeten bepalen tot welke
maatschappelijke activiteiten van algemeen maatschappelijk nut de Vrijplaats gehouden is;
3. het college de Middelstegracht 36 niet tegen een marktconforme prijs heeft verkocht en waardoor
niet transparant is hoeveel subsidie de Vrijplaats in werkelijkheid ontvangen heeft;
en gaat over tot de orde van de dag.
Guido Terpstra (ChristenUnie)
Deze motie wordt zonder hoofdelijke stemming verworpen met dien verstande dat de fracties van
PvdA, CU en PvdD worden geacht voor te hebben gestemd.
RV 12.0024
(Lokale aanpak leegstand kantoren 2012 – 2014, Kantorenloods Leiden)
Motie: M120024/1
Onderwerp: Stadslandbouw
Verticale landbouw in leegstaande kantoren
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 26 april 2012
constaterend dat:
 de grote leegstand in kantoren ook in Leiden structurele vormen begint aan te nemen;
 de werkloosheid eveneens toeneemt;
 aardolie steeds schaarser zal worden;
 de verbouw en het transport van voedsel hierdoor onder druk zal komen te staan;
overwegende dat:
 er een relatief nieuw concept om voedsel te verbouwen in opkomst is;
 dit concept lege panden, zoals kantoren, gebruikt om op een verticale manier voedsel te
kunnen verbouwen. Dit in tegenstelling tot de traditionele (horizontale) landbouw;
 stadslandbouw de binding tussen de inwoners van de stad en hun voedsel versterkt;
 stadslandbouw een bijdrage levert aan duurzaamheid, o.a. omdat het transport van voedsel
wordt verminderd;
verzoekt het college:
 om de kantoorloods ook serieus te laten kijken naar de mogelijkheden voor landbouw in
leegstaande kantoren.
en gaat over tot de orde van de dag.
Dick de Vos (Partij voor de Dieren)
Deze motie is voor de stemming ingetrokken door de indiener.
Download