Tijd - De Schatgraaf

advertisement
Agenda medezeggenschapsraad 8 januari 2013
Plaats: teamkamer
Tijd: 19.00 uur tot 21.30
Voorzitter: Angenet
Notulant: Petra
Open deel van de vergadering
1. Opening
2. Notulen vergadering 30 oktober

Terugkoppeling plusklas. Vanuit de Basis is gekozen voor een
kenniscentrum en niet voor een plusklas. Zinvol om hier een apart kopje
voor op de website te maken. Het beleid ten aanzien van hoogbegaafde
kinderen (extra uitdaging). Hierin kan dan ook de link gezet worden naar
de nieuwsbrief van de Basis omtrent het kenniscentrum/Barbara van
Gestel. Zodra dit is toegevoegd op de website; melding maken in de
nieuwsbrief.
3. Ingekomen post

Diverse vakbladen.
4. Mededelingen




De school heeft bezoek van de Inspectie gehad. Zodra het
definitieve rapport binnen is zal er een extra MR vergadering
gehouden worden. Na deze bijeenkomst zal het rapport
gecommuniceerd worden naar de ouders.
Na veel mailtjes is toegezegd dat we toch tot aan de
zomervakantie een beheerder zullen hebben. Dit punt wel op de
volgende agenda zetten.
Binnenklimaat. Er is achterhaald dat er een motie is
aangenomen. In deze motie staat dat er (samen) met een expert
onderzoek gedaan dient te worden naar de luchtcirculatie e.d. Er
zal een oplossing gezocht moeten worden naar de problemen in
het Salamandertje. Over 14 dagen is er een gesprek.
Zoals zoveel bezuinigingen wordt er ook bezuinigd op het project
kunstbedrijf. Nu kon de school zich inschrijven om in aanmerking
te komen voor het project kunst voor 3 jaar. Er kunnen 15 van de
60 scholen worden toegelaten. Als school moest je een motivatie
schrijven. Uiteraard hopen wij dat de Schatgraaf een van de 15
gelukkige is en dat wij de komende 3 jaar verzekerd zijn van de
kunstprojecten.
5. Enquête

6.
Helaas was het niet gelukt om de enquête te houden tijdens de
vorige oudergesprekken. Het meest handige zou zijn als de
enquête op de website site en dus digitaal is. Dan kan je een
link/verwijzing in de nieuwsbrief plaatsen. Er wordt onderzocht of
en hoe handig/snel dit zou kunnen. En of dit ook kan (qua
verwerking) met open en gesloten vragen en/of opmerkingen. De
enquête gaat mee met de komende nieuwsbrief. Althans hierin
wordt de melding gemaakt en een hardcopy gaat mee met de
kinderen.
Begroting

Vragen en opmerkingen worden meegenomen in de het overleg
met de financiële commissie.
7. Cursus/scholing

De school roept weleens experts in, maar dit is erg duur en
daarom ook niet haalbaar binnen het budget van de MR om hier
ook gebruik van te maken. Er wordt uitgezocht wat de eerste
behoefte zou zijn in combinatie met de mogelijkheden. Kennis;
wat is de toekomst van het onderwijs. Informatie; hoe kan de MR
Actie
dit vertalen en op inspelen richting school/MR. De MR zou zich
ook zou kunnen verdelen wat betreft onderwerpen. Dat een MR
lid oudergeleding samen met MR lid personeelsgeleding naar
een lezing/congres gaat. Een onderwerp zou ook kunnen zijn;
digitaal onderwijs/social media.
8. Rondvraag






Het is een ramp bij de deuren ’s morgens. Zodra deze opengaat
vliegt men naar binnen. Geen kans om tweede deur open te
maken. Kan er niet iemand staan bij de deur om deze open te
doen?
De bel gaat steeds vroeger lijkt het.
Plein; wat een rust als de Arabesk een studiedag heeft. Ook
amper fietsen, heerlijk leeg. Kunnen de fietsenrekken niet
verplaatst worden naar de achterkant van het Salamandertje?
Instemmingformulier voor de schoolgids wordt geregeld en
afgehandeld.
MR voorzitter. Volgende week overleg en wordt besproken; onze
behoefte om samen met de MR van de Arabesk een keer om de
tafel te zitten, het probleem van de
fietsenrekken/veiligheid/klimaat/aanfiets route school.
Thema wereldkinderen. Welke goed doel? Villa Tica in Ecuador
wordt geopperd. Maar het kan ook aan de kinderen zelf gevraagd
worden.
9. Concrete opbrengst van deze vergadering en actiepunten
formuleren.
 Extra “kopje” (laten) maken op de website van de Schatgraaf
waar het beleid taz van hoogbegaafdheid wordt uitgelegd.
 Als het definitieve rapport van de inspectie er is, komt er een
extra MR vergadering.
 Enquête oudergeleding wordt in een hardcopy meegegeven aan
de kinderen.
 Vragen en opmerkingen wat betreft de begroting worden
meegenomen in het overleg van de financiële commissie.
Download