Downloaden

advertisement
Beste dorpsgenoten,
Op 29 maart heeft de informatieve startbijeenkomst plaatsgevonden van ons
nieuwe project “Samen met de coöperatie Steendam naar Energieneutraal”.
Daarbij is o.m. aan de orde geweest dat wij graag – d.m.v. een per woning in te
vullen enquête - een inventarisatie willen maken van energiebesparende
maatregelen die genomen zouden kunnen worden. Dat enquêteformulier gaat
hierbij.
Voor de duidelijkheid: Het invullen van de enquête verplicht tot niets!
Het spreekt voor zich dat wij natuurlijk wel graag ieders interesse in deze willen weten. Pas op
basis van die respons kunnen we een goede inventarisatie gaan maken van de mogelijkheden voor
energiebesparende maatregelen in ons dorp.
Energiebesparing is een eerste (belangrijke!) stap die we met bewoners willen gaan zetten om in
Steendam duurzame energie te gaan produceren, waarmee we in de totale energiebehoefte van
alle inwoners willen kunnen (blijven) voorzien.
Belangrijkste doelstellingen hierbij zijn:
 Bijdrage aan de (inter)nationale klimaatdoelen om de opwarming van de aarde een halt toe
te roepen (Waar een klein dorp groot in is …..);
 Beëindiging (op termijn) van gebruik van fossiele brandstoffen - waaronder ‘ons’ aardgas
– zodat ook risico’s op aardbevingen e.d. verminderen/verdwijnen;
 Verlaging van de (maandelijkse) energielasten. Onze intentie is om alle maatregelen zo uit
te voeren, dat maandelijkse energielasten voor een ieder lager zullen worden.
Het zij nogmaals gezegd: dit project van verduurzaming kan alleen tot stand komen als de
overgrote meerderheid van onze bewoners daar in mee willen gaan !!
En dat gebeurt niet op basis van deze enquête. Daarover komen wij nog in ruime mate met elkaar
in gesprek. Indien dat gewenst zou zijn kan dat ook in individuele gesprekken op huisniveau.
Het coöperatie bestuur prijst zich ook in dit verband gelukkig met de
‘gezinsuitbreiding/versterking’ die we hebben gekregen. Een aantal mensen gaat enthousiast met
ons bezig om duurzaamheid voor de toekomst van Steendam voor te bereiden. Hun namen treffen
jullie ook hieronder aan (in het groen ….). Zij zijn, met ons, graag bereid vragen van jullie kant te
beantwoorden of te onderzoeken. (Mochten er nog meer mensen geïnteresseerd/bereid zijn om mee te helpen,
laat het ons vooral weten!)
De ingevulde enquête kan op 2 manieren worden aangeleverd: terugmailen of de papieren versie,
die komende week bij ieder in de bus wordt bezorgd, bij Peter en Leni afgeven.
We ontvangen de ingevulde enquêteformulieren graag uiterlijk 10 mei retour. De eerstvolgende
dorpsavond over dit project is gepland op woensdagavond 24 mei, en we willen de enquêterespons
graag voor die datum zorgvuldig kunnen verwerken. Nadere informatie over de 24 e volgt, maar
reserveer de datum s.v.p. alvast in de agenda!
Met duurzame groet,
Phyl Hoogeveen
Fred Mahler
Klaas Smit
Christiaan Wiepkema
Jan Okko Diekema, Wim Dragt, Kasper Jager,
Rudi van Oosten, Klaas Oostland, Taco Stammes, Trea Uil,
Eisse Wijpkema.
1
Buurkracht informatie sheet.
Graag attenderen wij ieder nog (weer) op onze Steendampagina op Buurkracht.nl. Boordevol met
informatie en mogelijkheden om inzicht te krijgen in energieverbruik en
besparingsmogelijkheden.
Website : https://www.buurkracht.nl/mijn-buurt
Ook hier weer: Je kunt vrij rondsurfen, aanmelding kost niets en verplicht tot niets. Het levert
jezelf wel nuttige informatie op en op een geanonimiseerde manier getotaliseerde informatie op
dorpsniveau.
2
Download