persbericht - ANP Pers Support

advertisement
- PERSBERICHT -
Wageningen, 05 november 2011
RESULTATEN ENQUÊTE WERKEN IN DE ZORG 2011
LICHTE VERBETERING NA ÉÉN JAAR
Over de hele linie een lichte verbetering, maar tegelijkertijd zorg over de kwaliteit van zorg en de zwaarte
van het werk in deze sector. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de nationale enquête Werken in de
Zorg. In navolging van 2010 heeft Menzis in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) onderzoek gedaan onder zorgprofessionals.
In vergelijking met vorig jaar zijn de werknemers iets positiever over de kwaliteit van de zorg; de werkdruk is licht
gedaald en de mensen hebben een fractie meer werkplezier. 94% van de respondenten waardeert de eigen
organisatie met een 6 of hoger Het zijn slechts kleine verbeteringen. Evenals in 2010 verwachten veel medewerkers
dat de kwaliteit de komende jaren zal afnemen en overweegt een deel van hen om van baan te veranderen en buiten
de zorg aan de slag te gaan.
Pijn na werk
Het merendeel van de mensen vindt de werkdruk ook dit jaar te hoog. Bijna de helft vindt dat zij minder zorg
kunnen leveren door tijdgebrek. Ronduit alarmerend is de situatie dat een op de vijf zorgverleners, in de thuiszorg is
dat zelfs 1/3 van de werknemers, fysieke pijn heeft na het werk. Ouderzorg en ggz scoren wat lager op plezier in het
werk.
Signaal
Zowel Menzis als V&VN gebruikt de resultaten van Werken in de Zorg als inspiratiebron voor de eigen activiteiten
van respectievelijk de zorgverzekeraar en de beroepsvereniging. Tegelijkertijd zijn de uitkomsten nodig om een
signaal aan zorgwerkgevers en politiek af te geven hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een betere
gezondheidszorg.
Over het onderzoek
Onderzoeksbureau Motivaction heeft dit jaar het onderzoek Werken in de Zorg uitgevoerd. In totaal deden 3437
medewerkers, 2507 vrouwen en 931 mannen, mee aan de enquête. Motivaction heeft de gegevens ‘gewogen’, zodat
zij representatief zijn en een goed beeld schetsen van de hele zorgsector. De meeste respondenten werken in
ziekenhuis, thuiszorg en ouderenzorg, maar ook werknemers uit de geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk
gehandicaptenzorg en de eerstelijnszorg hebben ruimschoots hun stem laten horen. Met 70% zijn verpleegkundigen
en verzorgenden goed vertegenwoordigd.
------- einde persbericht ------Noot voor de redactie
Voor meer informatie kan men contact opnemen met:
- Menzis, Michael Verheul, woordvoerder, tel (06) 12159002, [email protected]
- V&VN, Monique Roedoe, hoofd Communicatie, tel. (06) 10905137, www.venvn.nl
Download