Goede zorg voor patiënten met diabetes

advertisement
Goede zorg voor patiënten met diabetes
Menzis wil meer zijn dan alleen een zorgverzekeraar die voor u de zorgkosten betaalt. Wij
behartigen uw belangen bij ziekte en gezondheid. Bovendien maken we ons sterk om goede
zorg ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit doen we met goede
zorginkoop.
Wat is zorginkoop?
Voordelen van ketenzorg
Menzis koopt zorg in bij 35.000 zorgaanbieders. Dit
Ketenzorg kent veel voordelen. Zorgaanbieders
houdt in dat we in heel Nederland contracten sluiten
kennen
met bijvoorbeeld huisartsen, gezondheidscentra,
medicijnen u krijgt.
apothekers,
zorgaanbieder uw verhaal nóg eens te vertellen. Uw
fysiotherapeuten,
leveranciers
van
uw
voorgeschiedenis
hulpmiddelen en ziekenhuizen. In deze contracten
gegevens
maken
zorgaanbieders
we
afspraken
over
bijvoorbeeld:
en
weten
welke
U hoeft daarom niet bij elke
worden
tussen
de
uitgewisseld
en
verschillende
zij
stemmen
behandelingen en begeleiding/coaching op elkaar
-
de prijs van de geleverde zorg;
af. Ernstige gezondheidsproblemen worden hierdoor
-
de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de
vaker voorkomen. Vanzelfsprekend respecteren en
zorg;
waarborgen we uw privacy.
-
het doelmatig inzetten van zorg: duur als het
moet, goedkoper als het kan.
Wat kunt u zelf doen?
-
samenwerking tussen zorgaanbieders;
U als patiënt bent zelf ook een belangrijke schakel
-
aanvullende afspraken over kwaliteit en service.
in uw eigen behandeling. Uw actieve inzet helpt bij
het slagen van de behandeling. Bijvoorbeeld een
Bij het tot stand komen van deze afspraken is de
gezonde leefstijl en het hebben van (voldoende)
inbreng van patiëntenorganisaties erg belangrijk.
kennis over de ziekte. De zorgaanbieders in de
Ook uw wensen op het gebied van kwaliteit en
keten en patiëntenverenigingen ondersteunen u
service zijn belangrijk bij het inkopen van de zorg.
hierin. Onder andere door met u een zorgplan op te
stellen, dat op uw situatie is toegespitst. Een
Zorg voor mensen met Diabetes type 2
Goede
samenwerking
maakt
het
zorgplan stelt u samen met de zorgverlener op en
voor
hierin
staan
alle
doelen
die
u
wilt
bereiken,
zorgaanbieders gemakkelijker goede zorg te leveren
bijvoorbeeld meer beweging of het volgen van een
aan mensen met een chronische ziekte, zoals
cursus.
diabetes. Deze samenwerking, vergelijkbaar met
aan toe is.
Door het zorgplan weet iedereen waar hij
schakels in een keten, heet ketenzorg. Ketenzorg
wordt geleverd binnen een zogenaamde zorggroep
of
in
een
coördineert
gezondheidscentrum.
meestal
deze
zorg.
De
huisarts
Menzis
maakt
Meer informatie
Heeft
u
vragen
vergoedingen?
over
Kijk
ketenzorg
voor
meer
over
de
informatie
of
op
afspraken over de zorg die aan u verleend wordt.
www.menzis.nl. U kunt ook bellen met onze
Basis voor de zorg zijn de behandelrichtlijnen die
klantenservice op 088 222 40 40. We helpen u
patiëntenverenigingen
graag van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot
hebben opgesteld.
en
zorgaanbieders
zelf
19.00 uur.
Download