1 - panelvragen

advertisement
De overheid wil marktwerking en
ondernemerschap bij zorgaanbieders.
Dit kan gevolgen hebben voor de kwaliteit,
duurzaamheid en financierbaarheid van
bouw en onderhoud.
Wat kan vanuit uw positie gedaan worden
om te voorkomen dat dit leidt tot
verslechtering voor de zorgvragers?
1/12
1
Hoe wordt vanuit uw organisaties gekeken
naar de invloed van cliënten en hun
vertegenwoordigers op de ontwikkeling van
bouwplannen?
In welke mate moet de mening van individuele
cliënten of cliëntenraden een rol spelen?
2/12
2
Zorgaanbieders worden ondernemers en
hebben daarmee ondernemersrisico.
Als de zorgaanbieders verantwoordelijk zijn
voor zowel zorg als huisvesting, zijn de
geldstromen voor deze activiteiten
communicerende vaten. Dit kan negatieve
gevolgen hebben voor de kwaliteit van de
zorg.
Is de cliënt niet beter af als huisvesting en
zorg echt gescheiden worden en de
zorgaanbieders alleen nog maar
verantwoordelijkheid hebben voor zorg
en niet meer voor huisvesting?
3/12
3
VWS
Voor mensen met verstandelijke handicaps is de
kwaliteit van hun woning en hun woonomgeving heel
belangrijk voor de invulling van een goede
levenskwaliteit.
Om die reden moet elke mens met een handicap
(danwel het cliëntsysteem) zélf kunnen kiezen in
welke woonvorm en woonomgeving hij of zij wenst te
wonen.
Is VWS het eens met de opvatting dat deze wens
a priori moet worden vastgelegd in het individuele
zorgplan?
Zo ja, hoe wordt dit gegarandeerd?
4/12
4
VWS
De bewindslieden van VWS hebben de Kamer
toegezegd dat er instemmingsrecht zal komen voor
cliëntenraden bij vastgoedtransacties, zoals - o.a. de voorgenomen verkoop van instellingsterreinen.
Dit zal echter niet voor medio 2009 in wetgeving
geregeld kunnen zijn.
Welke mogelijkheden hebben cliëntenraden voor
beïnvloeding van dergelijke - voor bewoners zeer
belangrijke processen – in de periode tussen nu én
het gereedkomen van de verbeterde wetgeving?
5/12
5
Inspectie
Op 1 januari 2009 komt het zogenaamde Bouwregime
te vervallen en wordt het toezicht op de kwaliteit van
gebouwen ‘overgeheveld’ van het Bouwcollege naar de
Inspectie.
De Inspectie gaat achteraf toetsen op basis van nog te
ontwikkelen veldnormen. Volgens de inspectie moeten
deze veldnormen opgesteld worden door de brancheorganisaties; in ons geval de VGN.
Vindt de inspectie niet dat dit iets moet zijn van de VGN
en de belangenorganisaties van cliënten gezamenlijk?
Zo ja, hoe kan de inspectie ervoor zorgen dat de
belangenorganisaties hierin ook daadwerkelijk een
stem krijgen?
6/12
6
Bouwcollege
Zou het zinvol zijn wanneer de huidige door het
bouwcollege gehanteerde prestatie-eisen van
kracht moeten blijven, zolang de veldnormen
nog niet zijn vastgesteld?
Wat zou er volgens het bouwcollege minimaal
in de veldnormen geregeld moeten worden?
7/12
7
VWS
Zou het zinvol zijn om wettelijk te regelen dat
vastgoedplannen van zorgaanbieders
gebaseerd moeten zijn op een meerjaren
beleidsplan dat de instemming heeft van de
cliëntenraad?
8/12
8
Wordt het niet eens tijd om mensen die
wonen in voorzieningen van instellingen
woonrechten te geven die vergelijkbaar zijn
met de huurbescherming?
9/12
9
VWS
Stel dat scheiden van wonen en zorg er
inderdaad toe kan leiden dat mensen meer
keuzevrijheid krijgen met betrekking tot
wonen en zorgaanbieder. In hoeverre wordt
deze keuzevrijheid dan niet beperkt door de
fusies tussen zorgaanbieders?
10/12
10
Er wordt gesproken over ‘Volledig pakket
thuis’ voor mensen die zorg krijgen in een
woning die niet van een instelling is. Blijkbaar
wordt het wonen in voorzieningen van een
instelling niet als ‘thuis’ gezien.
Is dit niet een pijnlijke bevestiging van het
beeld dat deze woningen ook niet behandeld
worden als het eigen domein van de bewoner,
maar als het bezit van de instelling?
11/12
11
RABO
Is het zinvol als de overheid een
waarborgfonds behoudt, waardoor instellingen
gemakkelijker kunnen lenen en minder grote
reserves hoeven aan te leggen?
12/12
12
Download