Huisstijlwijzer PowerPointpresentaties Maart versie 1.4

advertisement
Bijeenkomst
Cliëntenraden Ouderenzorg
Regio Groningen, Twente en Arnhem
10 december 2015, 21 en 27 januari 2016
Menzis Zorgkantoor
&
Zorgkoepel Groningen
Inhoud
• Hervorming langdurige zorg
• Wet langdurige zorg
• De taken van het Zorgkantoor
• Nader uitgelicht: het zorginkoopproces
• Discussie
Hervorming langdurige zorg
Een langjarige route vanuit VWS met als doel:
• Verbeteren van de kwaliteit van
ondersteuning en zorg
• Vergroten van de betrokkenheid van de
samenleving (meer voor elkaar zorgen)
• Financiële houdbaarheid van de langdurige
zorg
Kosten Zorg
Perspectief 2: de overheid
Wet langdurige zorg
Alleen voor meest zorgbehoevende ouderen en
mensen met een beperking:
• blijvende behoefte aan permanent toezicht
en/of
• 24-uurs zorg in nabijheid
Specifiek ouderenzorg: ZZP VV 4 en hoger
Menzis Zorgkantoor
• Voert de Wlz uit voor alle inwoners in de regio’s
Arnhem, Groningen en Twente
• Dat houdt onder andere in:
• inkopen van Zorg In Natura (ZIN)
• uitvoeren Persoonsgebonden budget (PGB)
• Maar ook een rol richting klant t.a.v.
informatieverstrekking, zoeken van een aanbieder en
ondersteuning bijvoorbeeld bij opstellen en
bespreken zorgplan of klachten. Via Menzis
Zorgadvies of:
0900 - 999 88 88
0900- 243 81 81
Inkopen van ZIN
• Cyclus inkoop 2016:
• 1 juni publicatie inkoopbeleid
(ook publieksversie)
• Vragen stellen over inkoopbeleid
• Voor 1 juli inschrijven
• zelfanalyse (wat gaat er goed / wat kan
beter) > ontwikkelplan >
ontwikkelafspraken op maat van de
zorgaanbieder maar vooral op maat van de
cliënt daarom: inspraak cliënten(raden)
belangrijk!
Belangrijke kwaliteitsonderwerpen
voor een ontwikkelplan
Voorbeelden bij De basis versterken:
• Hoe ga je om met medicijnen
• Hoe werk je met Zorgplannen
• Zijn er “Vrijheidsbeperkende maatregelen”
Voorbeelden bij Persoonsgerichte zorg:
• Hoe betrek je familie en vrijwilligers
• Is er aandacht voor “Gezondheid en welbevinden”
Voorbeelden bij Samenhang in zorg:
• Samenwerken met andere zorgaanbieders
• Samenwerken met gemeenten, scholen, werk, enz.
Discussie
In groepen praten over onderstaande vragen.
Centrale terugkoppeling en vervolgens discussie.
• Wat zijn uw ervaringen met de Wlz-zorg?
• In het verlengde daarvan: wat wilt u het
zorgkantoor meegeven voor het inkoopbeleid
2017?
• Wat zijn uw ervaringen t.a.v. de betrokkenheid van
de (centrale) cliëntenraad?
• In het verlengde daarvan: hoe kan deze
worden verbeterd?
?
[email protected]
[email protected]
Vergeet u niet de enquête in te vullen?
Download