Enquete Cultuureducatie

advertisement
Enquête Cultuureducatie
Deze enquête is te gebruiken om snel duidelijkheid te verkrijgen over wat leerkrachten van
cultuureducatie op hun school vinden en wat zij zouden willen. Het invullen van de enquête kost niet
veel tijd. Het beste werkt de enquête als er van tevoren over is gesproken, begripsverwarringen
worden dan zoveel mogelijk voorkomen.
De enquête kan natuurlijk worden aangevuld met extra eigen vragen.
Bedenk van tevoren goed wat u met de resultaten van de enquête wilt doen. We adviseren u de
resultaten met het team te bespreken.
Enquête Cultuureducatie
1. Vind je cultuureducatie (waaronder de vakken film, nieuwe media, beeldende vorming, muziek,
dans, theater, erfgoed en multidisciplinair vallen) belangrijk in het onderwijsaanbod van de school?
O Ja
O Nee
O Geen mening
2. Krijgen de creatieve vakken genoeg aandacht in het onderwijsaanbod van de school?
O Ja
O Nee
O Geen mening
3. Welke discipline krijgt in de acht schooljaren die een kind op deze school doorbrengt volgens jou
voldoende aandacht? (meerdere keuzes mogelijk)
O film/audio visueel
O nieuwe media
O beeldende vorming
O muziek
O dans
O theater
O letteren
O erfgoed
O multidisciplinair
4a. Welke discipline(s) zou(den) volgens jou meer aandacht moeten krijgen op school?
O film/audio visueel
O nieuwe media
O beeldende vorming
O muziek
O dans
O theater
O letteren
O erfgoed
O multidisciplinair
4b. Heb je meerdere disciplines ingevuld? Ja/nee. Zo ja, welke vind je het belangrijkste en waarom?
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
4c. Heeft het jouw voorkeur om deze discipline(s) aan de hand van een methode of projectmatig aan
te bieden?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5. Wat vind jij een belangrijk aspect van cultuureducatie? Meerdere antwoorden mogelijk.
O creativiteitsontwikkeling
O samenwerking
O klassenoverstijgend werken
O vakoverstijgend werken
O sociaal/emotionele ontwikkeling
O kennismaking met/oriëntatie op verschillende disciplines
O verbondenheid met de leefomgeving/stad
O ouderparticipatie
O plezier
O talentontwikkeling
O ontwikkelen van vaardigheden
O proces belangrijker dan product
O verbetering sfeer in de leeromgeving
O anders nl.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
6. Noem een project uit de afgelopen jaren dat je succesvol vindt. Wat maakte dit project tot een
succes?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
7. Welke vaardigheden en kennis heb je zelf die je zou willen inzetten binnen cultuureducatie?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
8. Hoeveel uur zou er per week aan cultuureducatie besteed moeten worden (inclusief de lessen die
door eigen vakdocenten gegeven worden)?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Download