Informatiefolder groep 5A Even voorstellen ………… Ik ben meester

advertisement
Informatiefolder groep 5A
Even voorstellen …………
Ik ben meester Marco en zal de hele week voor groep 5A/6A staan. Afgelopen jaar ben
ik afgestudeerd aan de Christelijke Hogeschool Ede. Aangezien ik ook al stage gelopen
heb op basisschool 'De Regenboog' en alle groepen gymles heb gegeven, kunt u mij de
afgelopen tijd al vaker zijn tegengekomen binnen de school.
Godsdienstige vorming
Drie keer in de week wordt er verteld uit de Bijbel, aan de hand van de methode ‘Kind op
Maandag’. Ook zingen we bijbelliederen, psalmen en liederen uit het Liedboek. Daarnaast
nemen de vieringen rond advent, kerst en Pasen een belangrijke plaats in.
Rekenen
De ‘Wereld in Getallen’ is de methode voor rekenen. Er zijn rekentaken en projecttaken.
Elke dag starten we gezamenlijk in het ‘blauwe boek’, waarna iedereen in het ‘rode boek’
verder gaat met een weektaak op zijn/haar eigen niveau. Deze niveaus geven we aan in
stergroepen.
Taal/Spelling
Voor taal maken we gebruik van de nieuwe methode “Taal Actief”. Ieder blok heeft een
eigen thema dat aansluit bij de leefwereld en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
De kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheden aan de hand van herkenbare situaties en
door realistisch taalgebruik.
Het spellingonderwijs richt zich op de bewustwording van moeilijke stukjes in een woord
en het gebruik van stappenplannen. Met Taal Actief werken alle kinderen op hun eigen
niveau. In het werkboek van spelling wordt elk lesdoel op drie niveaus uitgewerkt.
Schrijven
Er wordt gewerkt uit de methode ‘Schrift’ waar onder meer aandacht besteed wordt
aan het verder inoefenen van letters, hoofdletters en het afbouwen van hulplijnen.
Lezen
De kinderen gaan dit jaar werken met de methode ‘Nieuwsbegrip’. Dit is een methode
met interactieve leesteksten en contextopgaven die aansluiten bij de actualiteit.
Daarnaast wordt het technisch lezen nog geoefend door middel van individueel lezen,
klassikaal lezen van een leesboek, het samen lezen met een maatje uit de klas en het
lezen op tempo. Kinderen die nog niet op tempo lezen, krijgen extra ondersteuning op de
computer door middel van Lesebanc.
Aardrijkskunde
Dit jaar krijgen de kinderen het vak aardrijkskunde uit de methode ‘Hier en Daar’. In
groep vijf leren ze onder andere hoe een kaart en de legenda werkt. Aan het einde van
het blok krijgt uw kind een leerblad mee naar huis om te leren voor de toets.
Geschiedenis
Bij ons op school werken we met de methode ‘Wijzer door de tijd’. In
groep vijf wordt gewerkt aan de hand van thema’s, waarbij geleidelijk
het historisch besef van kinderen wordt ontwikkeld. Uitgangspunt
daarbij is het kind zelf, met zijn eigen leefwereld en zijn geschiedenis.
Natuur en techniek
De (digitale) methode ‘Binnenste Buiten’ is er voor dit vak. De methode is erg gericht op
het ontdekken en onderzoeken van onderwerpen in de natuur. Met behulp van filmpjes,
onderzoekjes en opdrachten maken de kinderen kennis met allerlei verschillende
onderwerpen, bijvoorbeeld extreme dieren en flitsende sporters. We hopen dat u
regelmatig thuis iets terug zult zien van wat we op school bespreken en doen.
Verkeer
De kinderen maken gebruik van de methode “Op voeten en fietsen”. Dit is een uitgave
van 3VO en verschijnt acht keer per jaar.
Muziek
De methode ‘Moet je doen’ behandelt onder andere thema’s als hard en zacht, lang en
kort, hoog en laag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kopieerbladen en cd’s met
geluidsopnames.
Drama
De methode voor drama heet: ‘Moet je doen’. Verschillende spelvormen zullen
aan bod komen, zoals: dialoogspelen, pantomime en tableau.
Tekenen / handvaardigheid
We werken met ideeën uit de methode ‘Moet je doen’. Daarnaast wordt er thematisch
geknutseld en getekend rondom diverse feesten en projecten.
Gymnastiek
Op maandag- en donderdagmorgen heeft uw kind gymnastiek. Eenmaal een spelles en de
andere keer een toestelles. Wilt u erop letten dat uw kind de gymkleren en
sportschoenen mee naar school neemt op deze dagen? Is uw kind niet in staat om te
gymmen, wilt u mij dit dan laten weten? Dit voorkomt misverstanden.
Onderzoekend leren
Zoals u ongetwijfeld al gemerkt heeft, hebben we gedurende dit jaar een aantal thema’s
waar we als school bezig zijn met wetenschap, techniek en cultuureducatie. We willen
kinderen prikkelen om verder te kijken, nieuwsgierig te zijn en zelf te ontdekken.
Iedere maandagmiddag krijgt dit vorm door onderzoekend leren. Hierin staat muziek,
drama en handvaardigheid centraal. De kinderen leren en werken samen met kinderen uit
andere groepen om samen tot nieuwe inzichten te komen. Op de website zal ik proberen
om regelmatig foto’s te tonen van onze bezigheden en eindresultaten.
Cultuureducatie
In samenwerking met Stichting Kunst Centraal besteden we aandacht aan kunst- en
cultuureducatie. Gedurende het schooljaar komen de kinderen in aanraking met 6
verschillende cultuuraspecten of kunst disciplines.
Huiswerk en ondersteuning
Als blijkt dat uw kind moeite heeft met een onderdeel van taal/spelling, rekenen of
lezen krijgt hij/zij natuurlijk extra ondersteuning in de groep. Daarnaast kan het zijn
dat we een beroep doen op u. Uw kind zal dan oefenstof meekrijgen. Wij willen u dan
vragen met het kind thuis te oefenen.
Dit jaar houden de kinderen een boekenbeurt en een spreekbeurt. Ook zal uw kind dit
jaar leerbladen meekrijgen voor natuur en aardrijkskunde. Wilt u uw kind hierbij
helpen?
Trakteren
Wanneer uw kind jarig is mag het trakteren in de klas, aan de meesters en
juffen in de bovenbouw en alleen aan broertjes en zusjes.
‘Met zorg en kwaliteit bouwen aan kansen voor de toekomst’
De Regenboog is een open christelijke, middelgrote basisschool voor kinderen van 4 t/m
12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, waarbij wij uitgaan van het
concept passend onderwijs. Dit betekent, dat wij ingaan op de onderwijsbehoefte van
ieder kind. We streven ernaar om deze onderwijsbehoefte zoveel mogelijk te clusteren
door handelingsgericht te werken binnen de jaargroepen. Onze school staat open voor
alle leerlingen, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) de identiteit van de school
respecteren. De Regenboog laat zich, ook voor wat betreft de omgang met elkaar,
inspireren door de Bijbel. We dragen de zorg voor het welbevinden van ieder kind en
zoeken naar de mogelijkheden voor kinderen, zodat zij hun talenten kunnen ontplooien
en verder ontwikkelen. Het is ons doel dat leerlingen zich zowel cognitief als sociaalemotioneel kunnen ontwikkelen en doorstromen naar een passende vorm van
vervolgonderwijs.
Download