Visie - CultuurClick Groningen

advertisement
Model Cultuureducatieplan
Visie cultuureducatie
…
Doelen cultuureducatie
Algemene doelen:
Denk dan aan de algemene doelen die bereikt kunnen worden door middel van culturele activiteiten:
 de emotionele en verstandelijke ontwikkeling,
 de ontwikkeling van de creativiteit,
 het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.
Maar ook:
 goede werkhouding,
 gebruik van leersstrategieën,
 reflectie op eigen handelen,
 leren uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens,
 respectvol luisteren,
 kritiseren van anderen,
 verwerven en verwerken van informatie,
 ontwikkelen van zelfvertrouwen,
 respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar,
 zorg voor en waardering van de leefomgeving.
Kerndoelen
Hieronder staan de meest relevante kerndoelen voor je cultuureducatieplan vernoemd; kunstzinnige
oriëntatie, Nederlands en oriëntatie op jezelf en de wereld. Neem in je plan die kerndoelen op die
essentieel zijn voor jouw plan..
Kerndoelen voor Kunstzinnige Oriëntatie
Karakteristiek doelen voor Kunstzinnige Oriëntatie:
Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele
aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met dié aspecten van cultureel
erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan.
Format Cultuureducatieplan - Kunststation C, bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen – januari 2009
1
Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse
kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via regelmatige interactie met
de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze
kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging.
Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen voor
culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Ze leren daarnaast zichzelf te uiten met aan
het kunstzinnige domein ontleende middelen:
 Ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, aan de hand van
de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie.
 Ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken.
 Ze leren liedjes en leren ritme instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen.
 Ze spelen en bewegen.
Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere
leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller
voor leerlingen. Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan
de ontwikkeling van kinderen.
54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en
ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel
erfgoed.
Kerndoelen voor Nederlands
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en
informatieve teksten.
Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld
47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in
omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken,
bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij
aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de
Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de
volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten;
ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines;
wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse
geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.
Schoolspecifieke doelen (speerpunten)
…
Format Cultuureducatieplan - Kunststation C, bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen – januari 2009
2
Leerlijn cultuureducatie
Kunst
Omschrijving en organisatievorm





1
Welke methode gebruik je, hoe gebruik je de methode
(structureel of als bronnenboek)?
Maak je gebruik van een vakleerkracht?
Maak je gebruik van kunstenaars in de klas?
Hoe krijgt kunstbeschouwing vorm binnen kunstzinnige
oriëntatie?
Hoe vaak staat het vak op het rooster?
2
3
4
5
6
7
8
Beeldende vorming
Muziek
Taal en Spel (drama)
Beweging (dans)
Erfgoed
Omschrijving + organisatievorm




1
Hoe maak je gebruik van het erfgoed om je heen?
Aan welk leergebied, project of thema wordt erfgoed
gerelateerd?
Is het structureel of incidenteel?
Hoe maak je gebruik van beschikbaar lesmateriaal?
2
3
4
5
6
7
Format Cultuureducatieplan - Kunststation C, bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen – januari 2009
8
3
Media
Omschrijving + organisatievorm







1
Leergebieden
Waar maak je gebruik van en hoe?
Hoe vaak?
Pas je media structureel of incidenteel toe?
Aan welk leergebied, project of thema is de activiteit
gerelateerd?
Leren de kinderen omgaan met audiovisuele middelen?
Gebruik je media als middel om te presenteren / informeren,
…?
Hoe besteed je aandacht aan mediawijsheid (kinderen
bewust maken van de invloed van media)?
2
3
4
5
6
7
8
Wat doe je met kunst, erfgoed en media binnen deze
leergebieden en doe je dit structureel of incidenteel?
1
2
3
4
5
6
7
8
Nederlands (Literatuur, taal)
Engels
Rekenen en wiskunde
Oriëntatie op jezelf en de
wereld
(geschiedenis, aardrijkskunde,
natuuronderwijs,
levensbeschouwing /
geestelijke stromingen, sociaal
emotionele vorming)
Geïntegreerde activiteiten
Wat doe je met kunst, erfgoed en media binnen deze
activiteiten en doe je dit structureel of incidenteel?
1

vieringen,
weekopening

projecten /
projectweken

presentatie,
ouderavond

musical,
kinderboekenweek
2
3
4
5
6
7
8

Format Cultuureducatieplan - Kunststation C, bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen – januari 2009
4
Culturele omgeving
Formuleer wat voor je relaties je hebt of wilt aangaan met kunstenaars en culturele instellingen in de
omgeving.
Denk daarbij aan de rol van
 kunstenaars
 culturele instellingen
 gemeentelijke / plaatselijke culturele commissie,
 brede school, andere scholen
 netwerk cultuurcoördinatoren,
 onderwijsbegeleidingsdienst
 ouders

Taken en bevoegdheden
Formuleer de taken en bevoegdheden van de cultuurcoördinator. Deze taken kunnen zijn:






(Mee)formuleren cultuurbeleid in aansluiting op visie van de school.
(Mee) schrijven aanvulling cultuureducatie op schoolplan.
Activiteiten coördineren, stimuleren, eventueel organiseren, eventueel uitvoeren, evalueren.
Externe communicatie: overleg met de consulent, contact leggen en onderhouden met
culturele instellingen, kunstenaars en scholen in de regio (icc-netwerk).
Interne communicatie: informeren leerlingen, team en directie: afstemmen, draagvlak,
aansturing, motiveren en inspireren, etc.
Beheer van het budget voor cultuureducatie.
Formuleer ook de rol van de leerkrachten en eventueel van de ouders (bijvoorbeeld in de uitvoering).
Budget
Formuleer welke budgetten beschikbaar zijn/ waren voor cultuureducatie voor invoering van de lumpsum. Denk aan:
 het deel van de Londogelden/ Velogelden dat voor cultuur was bestemd (€ 3,82),
 gelden OCW (€ 10,90),
 BEPP (Budget Educatie Participatie Projecten,
 andere gelden (oud papier, …)
Format Cultuureducatieplan - Kunststation C, bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen – januari 2009
5
Meerjarenplan
Ambities
Activiteiten
Randvoorwaarden
Budget
Wat willen wij
bereiken?
Met welke
activiteiten willen wij
ons doel bereiken?
Wie en wat is er nodig
voor de activiteit?
Welke middelen en
hoeveel zetten wij in?
Tijdsplanning Borg-,
checkpunten,
Voor welke datum evaluatie
willen wij wat
realiseren?
Format Cultuureducatieplan - Kunststation C, bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen – januari 2009
6
Jaarplanning en bijbehorende begroting
Wie
Ambities
Activiteiten
Welke
groepen
doen mee?
Wat willen
Met welke activiteiten willen wij
wij bereiken? ons doel bereiken?
Randvoorwaarden
Budget
Tijdsplanning
Wie en wat is er nodig
voor de activiteit?
Welke middelen en
hoeveel zetten wij
in?
Voor welke
datum willen
wij wat
realiseren?
Format Cultuureducatieplan - Kunststation C, bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen – januari 2009
Borg-,
checkpunten,
evaluatie
7
Begroting Cultuureducatie
Aantal leerlingen
Inkomsten
Uitgaven
Gelden OCW (€ 10,90 per ll.)
€ Activiteiten en projecten
€
BEPP
€ Vervoer
€
Londogelden € 3,82
€ Materiaal, gereedschap, boeken, methoden
€
(waaronder beroepskunstenaars in de klas: € 245)
(Methode moet je doen en literatuur)
Gemeentelijke gelden
€ Nascholing leerkrachten
€
Ouderbijdrage
€ Planvorming en implementatie (bijv.CEDIN)
€
Sponsoring
€ Uren cultuurcoördinator
€
Overig
€ Onvoorzien
€
Totaal
€,
€
Format Cultuureducatieplan - Kunststation C, bureau voor cultuureducatie in de provincie Groningen – januari 2009
8
Download