Tijd - De Schatgraaf

advertisement
Agenda medezeggenschapsraad 30 oktober 2012
Plaats: teamkamer
Tijd: 19.00 uur tot 21.30
Voorzitter: Angenet
Notulant: Carolien
Open deel van de vergadering
1. Opening


2.
Marielle afwezig met kennisgeving.
Agenda wordt vastgesteld met toevoeging punt verslag van
achterbanvergadering personeelsgeleding
Notulen vergadering 23 augustus
 Verzenden van stukken graag via [email protected] Bij reply
is de verzendlijst niet altijd compleet.
 Na de vergadering wordt een rooster gemaakt voor de
bemensing van de MR stand tijdens de avonden van de
oudergesprekken
 Plusklas: hierover wordt van gedachten gewisseld binnen de
werkgroep, terugkoppeling volgt volgende vergadering
 Er is vanuit de ouders geen hulp aangeboden voor de
Schatgraaffilm en/of het Schatgraaflied. Eventueel op de MR stand
aandacht vestigen op deze oproep.
 In de Nieuwsbrief van de Schuytgraaf heeft gestaan dat de
gebruikersvergunning van het Salamandertje met 4 of 5 jaar verlengd is.
 We hebben de indruk dat de Nieuwsbrief niet door alle ouders
zorgvuldig gelezen wordt. Idee om Nieuwsbrief niet als te openen
document, maar als mail versturen, scheelt een handeling.
 Brief naar de gemeente over de klimaatbeheersing in m.n. het
Salamandertje. Idee wordt geopperd om hierin samen te werken met de
Arabesk.
 Andere actie i.v.m. klimaatbeheersing is dit punt inbrengen in het
wijkplatform. Er wordt contact opgenomen met de voorzitter van het
platform. Een petitie die ouders kunnen tekenen m.b.t. klimaatbeheersing
kan ook bij de MR stand. (Mogelijke ander bespreekpunt met wijkplatform
is het plein, de plaatsing van fietsenrekken en veilige verkeersstromen.)
3. Ingekomen post

Er zijn enkele jaarverslagen binnen, zie postvakje MR.
4. Mededelingen



Ouder die zich aangemeld had voor de GMR heeft afgezegd.
Volgende vergadering gaat er een andere ouder mee.
Brede School Overleg. Met ingang van 1 januari gaat de
beheerder van het gebouw weg. Ook zijn functie vervalt. Het
beheer van de MFC ligt bij het Sportbedrijf. Waarschijnlijk krijgen
we vanaf januari een locatieleider op afstand. De Gemeente is nu
in gesprek met de Besturen. Thea heeft aangegeven wel naar de
taken van de beheerder te willen kijken.
Achterbanvergadering. Onder de personeelsgeleding is gepeild
hoeveel mensen het kamp en de schoolreisjes willen verplaatsen
naar het begin van het schooljaar. Er waren voor- en
tegenstanders, maar de meerderheid is voor een kamp en
schoolreisjes aan het eind van het schooljaar. Wel willen we
kijken of we aan het begin van het schooljaar een activiteit
kunnen plannen om de groepsvorming te bevorderen
(klassenfeest, sportdag o.i.d). Onder ouders waren de meningen
over dit onderwerp ook verdeeld. Afgesproken wordt dat er over
dit onderwerp een terugkoppeling geschreven wordt voor de
Nieuwsbrief.
Actie
5. Vakleerkracht gym

De “huidige” vakleerkracht heeft m.i.v. 01-11-12 ontslag
genomen. Haar vervanger blijft tot het einde van het schooljaar.
6. Begroting MR en schoolbegroting


In de begroting MR 2013 zal hetzelfde bedrag als dit jaar worden
opnemen. Posten zullen weer zijn een etentje en scholing. We
constateren dat er geen behoefte is aan de traditionele MR
training en brainstormen over de mogelijkheden om het budget
voor scholing op een andere, meer inspirerende manier in te
zetten. Mogelijke onderwerpen: innovaties in het onderwijs,
trendwatching; hoe ziet basisonderwijs er over 20 jaar uit,
multimedia, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leren en
kennis delen. We laten dit even bezinken en komen er op enig
moment op terug.
Woensdag 31 oktober vindt het afrondende gesprek over de
schoolbegroting plaats. Afhankelijk van de uitkomsten van dit
gesprek kan de schoolbegroting opgesteld worden. Indien
mogelijk kijkt de financiële commissie er binnenkort naar en kan
de begroting tijdens de volgende MR ter instemming liggen.
7. Schoolgids
 Tekst schoolgids is klaar, lay-out wordt verder uitgewerkt door


een bureau. De tekst wordt per bladzijde doorgenomen. Op- en
aanmerkingen worden genoteerd en zo mogelijk verwerkt.
De MR geeft de directie mee de sterke punten van de school in
de schoolgids te benadrukken, samen te vatten. Het gaat dan om
zaken als continue rooster, voordelen van Brede school, Engels,
wendagen, schatgraafregels en werken in schatten. Deze
“highlights” zouden ook goed te gebruiken zijn in een promotie
filmpje op de website. Er wordt gekeken of er budget vanuit de
MR is om dit te bekostigen
Oudergeleding gaat akkoord met de schoolgids. De instemming
zal formeel bevestigd worden aan de directie.
8. Gesprek directie/IB en oudergeleding mbt de resultaten


Verslag van het gesprek directie/IB/oudergeleding nav de citoresultaten. Het gesprek is als prettig en informatief ervaren.
Ontwikkelingen en trends zijn getoond en er is inzichtelijk
gemaakt bij welke vakken de Schatgraaf aan de eisen voldoet en
bij welke vakken er nog werk te doen is. De conclusie is dat er
een positieve trend zichtbaar is.
N.a.v. dit gesprek wordt opgemerkt dat het goed is om scherp te
zijn op de behoeften van ouders (welke vragen liggen er, wat
leeft er onder ouders?). Tijdens de oudergesprekken kunnen we
signalen oppakken. Er wordt opgemerkt dat zowel ouders als
leerkrachten de oudergesprekken liever eerder in het schooljaar
willen. Dit wordt meegenomen naar de volgende jaarplanner.
9. Concrete opbrengst van deze vergadering en actiepunten
formuleren.
 Instemming Schoolgids.
 Afspraak over stukje Nieuwsbrief
 Afspraak over inbreng van zorg klimaatbeheersing in het
bewonersplatform.
10. Rondvraag


Vanuit de achterbanvergadering van de personeelsgeleding komt
de zorg over de hangjeugd, veiligheid en vandalisme rond het
gebouw. Kunnen we hier als MR iets mee? Mogelijk meegeven
aan het bewonersplatform.
Tijdens het middageten wordt er in verschillende groepen



televisie gekeken. Opgemerkt wordt dat kinderen mogelijk minder
goed eten en dat het haaks staat op regels thuis: niet eten voor
de televisie.
Behoefte om met de MR van De Arabesk kennis te maken wordt
gepeild. Waar kun je samen winst halen? Mogelijke gezamenlijke
belangen zijn klimaatbeheersing, plein, veiligheid, schooltijden,
scholing.
De leesbrief die vanuit school verstuurd is was onder de maat. Er
worden punten op papier gezet zodat dit aan de leeswerkgroep
kan worden voorgelegd.
Marielle en Michiel draaien enige tijd mee met de MR. Een
tussenevaluatie wordt op prijs gesteld. Michiel zet zijn
bevindingen voor de volgende vergadering op papier. Aan
Marielle zal dit (bij deze) ook gevraagd worden.
Download