Verslag

advertisement
Verslag VELON – Jaarvergadering 2009
Congres, Noordwijkerhout,
8 maart 2010 17.30 – 18.00 uur.
Aanwezige Bestuursleden: Theo Bergen, Rien van Domburgh, Willem van der Wolk, Marco Snoek, Sakia van
Caem, Erik Bolhuis, Sierd Smit, Mathilde van Vliet (notulen).
Aanwezige Leden:
Ellen van den Berg, Gerda Geerdink, Martine van Rijswijk, Ietje Pauw, Ivonne
Jurgens, Jeannette Geldens, Daniel P. Gibb, Ellen Siebenlist, Maarten Tamsma,
Herman Popeyus, Sjouke Wouda, Bob Koster, Wietske Miedema.
1
OPENING
- Theo Bergen (voorzitter) opent de vergadering en zit de vergadering voor.
- Theo kondigt het vertrek aan van de vicevoorzitter Willem van der Wolk. Hij is op verzoek van
het bestuur nog aangebleven tot en met het congres. We zijn nog op zoek naar een
vervangend bestuurslid. Een applaus voor Willem.
- Voortaan zullen de financiën vooral aan de orde zijn tijdens de ledenvergadering op het
congres. De ledenvergadering op de studiedag zal een meer (beleids)inhoudelijk karakter
krijgen.
2
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 6 NOV. 2009
- De evaluatie van de verenigingsondersteuner wordt in het najaar besproken: agenda punt
voor de ledenvergadering op 12 november (studiedag).
- Enkele taalfouten worden verbeterd: zijn (i.p.v. worden) gehouden, kosten.
- De huidige kascommissie zal ook de kas controleren voor 2010. Voor 2011 zal tijdig een
afvloeiingsregeling worden opgesteld waarbij jaarlijks het langstzittende lid aftreedt en een
nieuw lid wordt benoemd.
3
FINANCIEN 2009 - BEGROTING 2009/2010
- Op de vergadering worden de financiële stukken uitgedeeld: Balans en staat van
inkomsten/uitgaven over 2009, de begroting 2009 en 2010, plus een notie van de
kascommissie. Sierd licht de stukken toe. In vergelijking met het jaar ervoor is het eigen
vermogen met meer dan de helft gedaald. Dit komt omdat in 2009 een bedrag aan subsidie is
uitgegeven dat in eerdere jaren is ontvangen. Subsidiebedragen in het ene jaar ontvangen
worden meermalen niet in datzelfde jaar uitgegeven, maar in een later jaar. Daardoor kan een
naijleffect ontstaan.
Tot nog toe maken de subsidiebedragen voor projecten als ROS en Leerkracht integraal deel
uit van de begroting. Op advies van de Kascommissie zullen vanaf 2010 de begrotingen en
kasboekhoudingen voor gesubsidieerde projecten afzonderlijk van de eigen Velonbegroting en
kasboekhouding worden bijgehouden.
- Omdat de Leerstoel in 2010 vermoedelijk nog niet gerealiseerd zal worden zal in 2010 minder
dan begroot worden ingeteerd op het eigen vermogen.
- Die ruimte kan (voor een deel) worden besteed aan het 7e lustrum: op 1 juni van dit jaar
bestaat de VELON 35 jaar. Gedacht wordt aan het uitschrijven van een prijsvraag met een
bedrag van €5000.
1
- Ivonne Jurgens merkt op dat het voor haar moeilijk is om mee te denken met de cijfers, zoals
gepresenteerd. Ze heeft geen zicht op gerelateerde cijfers uit het jaar ervoor. De
penningmeester geeft een toelichting.
- Gerda Geerdink vraagt naar de baten van het tijdschrift. De penningmeester licht toe dat
deze het bedrag omvatten dat de VELOV heeft betaald (kostprijs) voor de geleverde
tijdschriften voor VELOV leden.
De kascommissie (bestaande uit Maarten Tamsma en Herman Popeijus) heeft nu heel 2009
gecontroleerd (tot augustus was al akkoord), en keurt nu het gehele jaar goed.
Het eigen vermogen is gehalveerd, reden tot zorg, aldus de commissie. De commissie geeft het
dringende advies om vanaf nu conservatief (dus sluitend) te begroten. Ook adviseert de
Commissie het eigen vermogen op peil te houden (rond € 50.000 plus indexatie) om
onverwachte tekorten te kunnen opvangen. In de begroting wordt uitgegaan van een
ledengroei van ca. 75 leden. De kascommissie waarschuwt dat die groei eindig is.
De kascommissie stelt voor de penningmeester voor het jaar 2009 te dechargeren.
Een applaus voor de penningmeester en welverdiend applaus voor de kascommissie die we
zeer erkentelijk zijn voor het verrichte werk.
NB volgend jaar wordt heel 2010 gecontroleerd. Het boekjaar loopt dan weer parallel met het
kalenderjaar.
4
STATUTEN
Ter vergadering willen we de voorgestelde wijzigingen doornemen. Er ligt ook een voorstel van
de Maarten Tamsma en Herman Popeijus (zie brief d.d. 5 maart 2010) om de omschrijving van
wie lid kan zijn van de vereniging aan te passen: leden via het congres en gepensioneerden
vallen daar nu statutair buiten. Herman Popeijus: De wijzigingen zullen ter goedkeuring nog
moeten worden voorgelegd aan de leden. De vraag is of dit kan door de wijzigingen op de
website te publiceren en zo de leden gelegenheid geven, zonder dat een vertragende extra
ledenvergadering hoeft te worden uitgeschreven, binnen een gestelde termijn te reageren.
Het bestuur krijgt mandaat, na raadpleging en akkoord van de notaris, aldus te handelen.
Bespreking: Statutenwijziging Vereniging (concept versie 18-2-2010)
Aandacht voor de volgende zaken:
INLEIDING
- Art. 4: Attentie: aan de akte moeten de notulen van de betreffende vergadering worden
gehecht. Het nu aangeleverde concept (kenmerk 45149/HH) is wel erg cryptisch en feitelijk
onjuist.
STATUTENWIJZIGING
- Art. 1: De omschrijving van wie leden zijn aanpassen; gepensioneerden en nietlerarenopleiders lijken te worden uitgesloten. Suggestie: “Lid kunnen zijn: lerarenopleiders en
andere bij leraren opleiden betrokken personen.” Andere suggestie: ‘belangstellen’i.p.v.
‘betrokkenen’.
Bezoekers van het congres worden nu automatisch lid. Schoolleiders bijvoorbeeld kunnen dat
binnen de voorgestelde statuten niet. We laten dus "illegale"leden toe.
- Art. 5, lid 2a. Toevoegen: dit ter beoordeling van het bestuur.
- Art. 5, lid 3, tweede liggende streepje: sluit nu o.a. gepensioneerden uit. Zie verder wijziging
van artikel 1.
- Art 5 lid 5, boekjaar eindigt... en begint???
- Art. 6. over donateurs kan vermoedelijk vervallen door een ruimere omschrijving van ‘leden’.
Daarmee kan het woord donateur ook vervallen in de andere artikelen (zie bijv. art. 12, lid 1).
- Art. 11. Nu is bepaald dat de ledenvergadering plaatsvindt in Nederland. Of niet benoemen of
toevoegen: of in Vlaanderen. Anders kunnen we tijdens Vlaamse congressen nooit meer een
2
AVL houden. Tevens moet worden geregeld dat (naast het Bestuur) ten minste 20 leden een
vergadering bijeen kunnen roepen.
- Art. 12. Het blanco stemmen moet worden gedefinieerd. Tellen ze wèl of niet meer als
uitgebrachte stem? 100 uitgebrachte stemmen waarvan 70 blanco. 29 voor en 1 tegen levert
in deze tekst geen bruikbare meerderheid. Beter omschrijven. Dit aan de notaris vragen
- Art. 12, lid 2. Voorstel van Maarten Tamsma: de bestuursleden mogen niet stemmen over
hun eigen voorstellen.
- Art. 12, lid 3. Eenstemmig besluit? Wat is "eenstemmig"...moeten alle 1490 leden voor zijn??
- Art. 13, lid 2. Bij betwisting van de juistheid van de stemming volgt een nieuwe stemming in
dezelfde vergadering. Is één lid genoeg om een nieuwe stemming te vragen?
- Aandacht voor het inconsequent gebruik van de termen lid / leden als naar meer dan één lid
verwezen wordt.
- "Deze notulen worden in dezelfde .... ledenvergadering vastgesteld". Opmerking: Dit kan
natuurlijk nooit.
- Art. 17, lid 4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk
van kracht.
SLOTVERKLARING over boekjaar is niet meer van toepassing. Deze vervalt dus.
SLOT VAN DE AKTE is geen onderdeel van de statuten.
5
TOT BESLUIT
- Willem van der Wolk treedt nu af. Later dit jaar zullen we officieel afscheid nemen.
Er is nog geen opvolger. Het bestuur zal hier actie ondernemen.
- Op 12 november is de werkgroepen studiedag op het IVLOS. NB De studiedagen vinden plaats
op de 1e vrijdag van de 1e volle week van november.
- Een Leids consortium heeft zich bereid verklaard om het congres 2011 te organiseren.
- We vieren dit jaar het 7e lustrum van de VELON (opgericht op 1 juli 1975). Voorgesteld wordt
rond dit lustrum een prijsvraag uit te schrijven, met als prijs €5000. Dit is een eenmalig bedrag.
6
RONDVRAAG
- Maarten Tamsma stelt voor aan het congres voortaan een lijn actualiteit of Capita Selecta toe
te voegen: dan kunnen relevante en belangwekkende onderwerpen die anders buiten zicht
blijven aan bod komen, ook als ze niet passen in een van de congresthema's.
- Maarten Tamsma maakt de opmerking dat ook degenen die deelnemen aan de
ledenvergadering moeten kunnen deelnemen aan de borrel. Op straffe van verenigingsparticipatie loopt men de meeste drankjes en happen na de vergadering mis.
- Ivonne Jurgens vraagt ook aandacht voor het tijdstip: ongunstig. Idee: een ‘lunchledenvergadering’?
7
SLUITING
De voorzitter belooft deze punten mee te nemen en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng.
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards