Concept Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 april

advertisement
Concept
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2016,
Gehouden in ons verenigingsgebouw aan de watersportweg te Vlaardingen
Aanwezig zijn 47 leden.
1. Opening en mededelingen Voorzitter:

De voorzitter Chris van Roon opent de Algemene Ledenvergadering en heet iedereen
hartelijk welkom namens het bestuur van watersportvereniging Callenburgh.

De voorzitter memoreert de leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Vervolgens
wordt staande een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan onze overleden
leden.

De voorzitter staat ook stil bij leden die vanwege hun ziekte, momenteel niet in staat zijn
om van de watersport en van ons verenigingsleven kunnen genieten. Namens alle
aanwezigen, van harte beterschap!

Een aantal leden zijn met kennisgeving afwezig: G. Boxem, J. De Boer, F. Kusters, M.
Leenheer en J. Volmer.

Er wordt een dankwoord uitgesproken naar alle enthousiaste vrijwilligers die onze
vereniging het afgelopen jaar (wederom) op allerlei gebied hebben ondersteund.

In de afgelopen maanden is er weer veel werk verzet, zoals de twee fietsenstallingen die
gemaakt zijn, vuilcontainer is verplaatst, er zijn twee containers geplaatst
(keukenmateriaal, hijsmateriaal en gereedschap) en de reiningingsmachine voor de
steigers is in gebruik genomen. Ook het sanitair in de kantine is verbouwd. Op een paar
kleine restpuntjes na ziet het er prima uit.

Een zorg blijft het aantal boten die nog niet voldoende onderhouden worden. We willen
graag met elkaar een nette haven.

De ontspanningscommissie heeft te kennen gegeven met hun activiteiten te willen
stoppen. De respons op hetgeen georganiseerd wordt is erg laag en niet meer
motiverend. Het bestuur dankt de commissie voor al het werk dat in de afgelopen jaren is
gedaan. In de komende bestuursvergaderingen zal dit punt op de agenda staan.

Hellingdagen zijn prima verlopen.
1

Er is een gesprek geweest met de scouting die waarschijnlijk het terrein tussen de Kulk
en de wokkel gaan gebruiken voor hun activiteiten. Zij moeten weg op hun huidige locatie
naast de A20 en hebben dit nieuwe terrein aangeboden gekregen van de gemeente.

Stichting Broekpolder wordt nieuw opgericht. Chris zit in de financiële commissie.
2. Verslag Algemene Leden vergadering 18 november 2016
Het verslag wordt met een enkele tekstuele aanpassing goedgekeurd.
3. Mededelingen Secretaris

Stand van zaken ledenaantal
De secretaris licht het ledenaantal toe.

Lidmaatschap Verbond Nederlandse Motorbootsport
Het lidmaatschap van het watersportverbond is opgezegd. We zijn nu lid geworden van
het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Dit is eveneens een belangenvereniging, maar
dan puur gericht op de motorbootsport. Kijk eens op de site en bekijk de nieuwsbrieven.

Succesvolle cursus marifoongebruik
In februari/maart is er een cursus marifonie gegeven aan 14 deelnemers van WSV
Callenburgh en omliggende verenigingen.

Deelname vergaderingen Midden Delfland
Callenburgh neemt deel aan de vergaderingen met alle omliggende verenigingen uit
Midden Delfland. Hier worden onderwerpen uit de regio besproken en onderwerpen die
betrekking hebben op de verenigingen. De notulen van dit overleg komen op de website.
4. Mededelingen Penningmeester


Financieel Jaarverslag 2015
- De Penningmeester licht het financieel jaarverslag toe.
Decharge verlening 1-1-2015 t/m 31-12-2015
- De kascommissie, bestaande uit John Ribbe en Theo Somers hebben op 7 april
j.l. een kascontrole uitgevoerd op de financiële boekhouding van de vereniging.
Naar aanleiding van deze kascontrole en het positieve advies van de kascontrole
commissie verleent de ledenvergadering de penningmeester decharge van het
afgelopen jaar met inachtneming van de onderstaande opmerkingen van de
kascommissie:
-
-
-
Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. De commissie was opnieuw onder de indruk van de
hoeveelheid werk die de penningmeester iedere week vrijwillig weer verzet ten behoeve van de
vereniging. De meeste leden zien alleen maar de contributieheffing voorbij komen maar je moet
hierbij denken aan een klein of middelgroot bedrijf.
Als kascommissie hebben we gezien dat de adviezen van afgelopen jaar zijn opgevolgd. We menen
echter dat er nog meer moet worden bedacht om deze werklast verder terug te dringen. Het moet
naar onze overtuiging simpeler kunnen. Nu wordt de penningmeester nog te weinig geraadpleegd
vooraf, waardoor de administratieve last eerder toeneemt dan afneemt.
Zo hebben we gesproken over het verwijderen van de muntautomaten in de douches. Dat blijkt
2
-
-
-
-
-
niet gedeeld met de penningmeester, zodat er nog afschrijvingen lopen in de boekhouding, terwijl
deze al afgeschreven hadden moeten zijn.
Wij vragen aandacht voor het verduidelijken van de verschillende taken binnen het bestuur. We
geven de suggestie mee om dat door het opstellen van een bevoegdheden notitie te regelen,
waarin de taken en bevoegdheden van de verschillende bestuursleden duidelijk worden
omschreven. Ook dient hierin volgens ons te worden opgenomen wat elk bestuurslid ten behoeve
van zijn portefeuille mag uitgeven zonder instemming van het bestuur en wat het bestuur mag
uitgeven zonder vooraf toestemming voor af te hebben verkregen van de Algemene
Ledenvergadering. Wellicht is het goed een commissie te benoemen bestaande uit enkele
bestuursleden en gewone leden die hier in de najaarsvergadering een voorstel toe indient.
Over de afschrijvingen merken we op, dat er nu zo’n 10 posten bij zitten waarop we minder dan n
100 euro per jaar afschrijven. We stellen voor dat, waar dit mogelijk is, deze posten in één
boekjaar af te schrijven, maar de systematiek wel te blijven hanteren om te bepalen wanneer
vervanging aan de orde is.
De commissie is voorzichtig optimistisch. Dat heeft te maken met het gegeven dat we een positief
resultaat hebben behaald in 2015 van bijna 10.000 euro. Daarbij willen we opmerken dat de baten
van het clubhuis boven de begroting uit zijn gekomen. Niet roken in de kantine heeft dus geen
negatief effect gehad op de omzet.
Bij de inkomsten zijn nu meegerekend, de vorderingen op de verzuimbeurten. Deze zijn nog niet
geïnd. Deze lopen nu op tot een bedrag van 1500 euro. Het echte resultaat kan dus nog moeten
worden bijgesteld
Het vermogen van de vereniging groeit dus met iets meer dan 5%. We denken dat deze op dit
moment nog wel gezond is maar als we naar de toekomst kijken met de ophoging van de
terreinen, menen we dat er een calculatie moet worden gemaakt van de toekomstige kosten om te
zien of we gezond kunnen blijven. Wij gaan er niet over maar een contributieverhoging lijkt
daarvoor niet het meest geëigende middel. Vergeleken met naburige watersportverenigingen
betalen we nu al bovengemiddeld; nee we moeten het eerder zoeken in het vermijden van
oplossingen die ons meer kosten dan opleveren.
5. Mededelingen havencommissaris

Stand van zaken legionella preventie
- Vorig jaar heeft het ILT verscherpt toezicht ingesteld op legionella. De
inventarisatie is inmiddels afgerond. Biobeheer is gevraagd een beheersplan op
te stellen. Wij moeten als gebruiker een aantal maatregelen uitvoeren: spoelen,
schoonhouden en het bijhouden van logboeken. Inmiddels zijn er twee monsters
afgekeurd. We moeten er dus alert op blijven. Dit is ook een reden geweest om
de muntautomaten weg te halen. We moeten zelf ook als leden goed blijven
opletten opletten. Het gaat met name om de nevel die je moet voorkomen.

Project 2019
- Met de renovatie is afgesproken om de terreinen op te hogen bij de eerstvolgende
grote onderhoudsproject. Dit vindt plaats in 2019.
- We willen hier vroegtijdig klaar voor zijn en zijn nu bezig met het maken van een
plan.
- Het gaat daarbij om wat we gaan doen met de zaagloods, containers,
elektriciteitskasten, lichtmasten etc.
- Kostenverdeling met de gemeente is uiteraard een belangrijk onderwerp.
- Opmerking: wasplaats is al aan het verzakken. Is meer regulier onderhoud.
3
-

Opmerking: wordt er ook nagedacht over zonnecollectoren? Nemen het mee in
de plannen.
Hellingmateriaal
- Onveilige situatie door doorgeroeste balken etc. Is nu een deelproject geworden
van project 2019.
- Risico-inventarisatie gehouden van het hellen met vervolgens een aantal
oplossingensmogelijkheden
 Alles nieuw
 Standaard bokken met gemodificeerd hellingmateriaal
 Inhuren van een kraan met standaard bokken
- De veiligheid staat voorop.
- Plannen worden verder uitgewerkt door de werkgroep. Komen vervolgens terug in
de ledenvergadering.
- Er is nu een proefmodel gemaakt van een standaard bok om daar ervaring mee
op te doen. Geef hier ook feedback op. Zijn nu gemaakt door vrijwilligers, de
werkgroep wil graag door, omdat de tijd dringt.
- Opmerking: kunnen we ook niet eens kijken wat er bij andere verenigingen vrij
komt, doe daar onderzoek naar.
6. Verkiezing nieuwe leden bestuur WSV Callenburgh



Volgens de statuten treden twee bestuursleden af. Dit zijn Flip Peters en Trudy
Borsboom. Zij zijn beiden niet herkiesbaar. We hebben daarnaast ook nog steeds één
vacature.
Flip wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. Hij blijft op de achtergrond nog beschikbaar
om de overdracht te regelen. Trudy is helaas op deze avond niet aanwezig, maar ook zij
wordt hartelijk bedankt voor haar inzet voor de vereniging.
Er zijn drie leden die zich kandidaat hebben gesteld en die worden voorgedragen door
het bestuur. Dit zijn Marjon Lipman, Trudy Maree-Luiten en Bertus van Gelder. De
nieuwe bestuursleden worden bij acclamatie gekozen.
7. Rondvraag
Vraag over camerabeveiliging; de toegevoegde waarde hiervan zal onderzocht worden.
Jan de Jongh: Wie zijn de nieuwe bestuursleden. De leden stellen zich voor.
Leo Plaisier: Is de leverancier nog benaderd van de KWH meters. Het bestuur gaat in
overleg nu ook de voorraad aan het opraken is.
8. Afsluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar positieve inbreng en sluit de algemene
ledenvergadering.
Verslag goedgekeurd:
4
DD:
Voorzitter:
DD:
Secretaris:
5
Download