KBCA Algemene ledenvergadering

advertisement
KBCA Algemene ledenvergadering
Onderwerp
Plaats
Datum
Opgesteld door
ALV notulen KBCA
De Kegel Amstelveen
23 mei 2013
Carsten Tuchan
Aanwezig: 12 leden (incl. bestuur)
E-mail afzegging : Marilou van der Keur
Hetty Smit
Marianne Zittema
Machtiging afgegeven door Marianne Zittema aan Ernst Zittema, Henriette van der Woude aan Ernst
Zittema, Mario van der Rems aan Sandy Hop.
Opening
De voorzitter Ben Hop heet om 20:06 uur iedereen van harte welkom. Hij verzoekt iedereen zijn of
haar telefoon uit te zetten.
1. Inkomende stukken
 Rapport kascommissie
2. Notulen ALV seizoen 2011/2012
Het bestuur vraagt de aanwezigen leden of er nog aan of opmerkingen zijn over de notulen van de
ALV 2012 dd 24-05-2012. Cor Valkenburg merkt op dat bij punt 8a zijn voorstel niet correct staat
weergegeven. De bedoeling was om de handicap over 6 wedstrijden te berekenen, inclusief het jaar
ervoor. Na het bestuderen van de stukken en het punt voor punt doorlopen door de Voorzitter
werden de notulen goedgekeurd.
3. Rapport kascommissie
Het bestuur legt de vergadering het rapport van de kascommissie voor waarin door de
kascommissie leden op 11-12-2012 de boeken zijn gecontroleerd en goed bevonden
Het rapport wordt eenstemmig goedgekeurd.
4. Verkiezing kascommissie voor de komende 3 jaar
Mario van Rems en Dave Tuchan treden af en stellen zich niet meer verkiesbaar voor de
kascommissie.
Verkiesbaar stellen zich: Martin Visser, Ernst Zittema als kascommissie en Andre Sellier als
kascommissie reserve.
De aanwezige leden hebben bovenstaande kandidaten eenstemmig gekozen.
5. Financieel verslag seizoen 2011-2012
Het financiële verslag wordt door Cor aan de aanwezigen uitgelegd. Verder meldt Cor dat de
kascommissie dit verslag heeft goedgekeurd (zie ook inkomende stukken).
6. Concept begroting seizoen 2013-2014
Cor geeft aan dat de KLM subsidie met € 250,00 per jaar verlaagd is. Dit heeft verder geen invloed
op het financieel beleid van de vereniging. Verder deelde Cor mee dat alle KLM verenigingen
financieel in moesten leveren in verband met de heersende financiële crisis.
vervolg pagina 1
Door het uitbreiden van 8 naar 10 teams is wel een contributie verhoging van € 3,00 noodzakelijk
geworden. Deze verhoging wordt in drie stappen doorgevoerd over de volgende drie jaar.
Nadat de leden samen met Cor de concept begroting uitgebreid bestudeerd hebben zijn er geen
vragen en wordt de concept begroting door de vergadering eenstemmig goedgekeurd.
7. Bestuursverkiezing
Ben Hop treed af als voorzitter/wedstrijdleider en stelt zich weer verkiesbaar.
Er zijn geen tegenkandidaten en Ben Hop is eenstemmig door de aanwezige leden herkozen.
8. Voorgestelde aanpassingen huishoudelijk reglement
Ter aanpassing worden de volgende punten voorgelegd:
Algemene speelregels punt 4
Algemene speelregels punt 6
Voorwaarde deelname punt 3
Alle bovenstaande punten worden door de aanwezige leden en het bestuur zorgvuldig besproken en
eenstemmig aangenomen.
9. Mededelingen / rondvraag
Ben: de volgende leden zullen onze vereniging om uit uiteenlopende redenen verlaten:

Erwin van der Haak

Marjolijn Steffens

Joke Christen

Berend van der Hulst

Marilou van der Keur

Hetty Smit

Dave Tuchan

Richard Sambo
Op de vraag of er getraind kan worden heeft Ben Hop medegedeeld dat er een mogelijkheid bestaat
om op zaterdag bij de ABV trainingen te volgen. De aanwezige gediplomeerde trainer is Richard
Maassen.
Martin Visser: als ik de training volg moet ik dan iedere zaterdag aanwezig zijn?
Ben Hop: nee dat is niet noodzakelijk. De trainingen worden per keer afgerekend. Als er interesse
voor trainingen zijn graag bij mij melden ik leg dan contact met Richard Maassen.
Cor Valkenburg: volgend jaar vieren wij onze vereniging het 35 jarige jubileum. het zou leuk zijn
als de leden ook mee denken wat de festiviteiten zouden kunnen zijn.
Cor Valkenburg; Door het opraken van de huidige KBCA shirts (en de aanwas van nieuwe leden)
moeten we gaan nadenken over een ander logo voor op de shirts. Prijsvraag uitschrijven? Daar
komen we op terug.
Carsten Tuchan: Als er op en aanmerkingen zijn over onze website hoor ik het graag. Ook
voorstellen wat de leden willen zien op de site.
Jackie Valkenburg bedankt het bestuur voor het werk wat het afgelopen seizoen is verricht.
Namens het bestuur bedankt zich Ben hiervoor en wenst iedereen een prettige vakantie toe.
De vergadering is om 21:22 uur door de voorzitter gesloten.
Download