bestuursvergaderingh

advertisement
Agenda
Algemene Ledenvergadering HC Geldermalsen
Maandag 13 Oktober 2014
Datum:
Tijd:
Locatie:
Uitgenodigd:
Maandag 13 Oktober 2014
20.00 uur
Clubhuis HC Geldermalsen
Leden (senioren, jeugd en/of hun ouders)
Leden kascommissie
Ereleden en leden van verdienste
Bestuur Stichting Kunstgras (toehoorder)
Agenda, verslag vorige ALV en verslag seizoen 2013-2014 zijn op de website geplaatst.
Financiële stukken worden ter vergadering uitgedeeld. Het voorstel over de aanpassing
van de contributies wordt rond 9 oktober op de website geplaatst.
Agenda
1.
Opening vergadering
Claudius
2.
Financiële stukken 2013-2014
Frits

Noot: wegens de beschikbaarheid van de kascommissie wordt dit agendapunt
naar voren gehaald, omdat Michel Cobelens eerder weg moet.

Inkomsten en uitgaven 2013 - 2014 en balans per 01/09/14

Toelichting op de financiële stukken over 2013-2014 en de begroting voor 20142015 van de Stichting Kunstgras Geldermalsen (ter informatie, maar van
relevantie voor de vereniging)

Verslag en decharge door de kascommissie (Michel Cobelens en Jan Evert Post)
voor het gevoerde beleid in 2013-2014.
3.
Verslag ALV van 15 Oktober 2013
(staat op de website)
Frits
4.
Verslag Bestuur over 2013 - 2014
(staat op de website)
Claudius
5.
Bestuur 2014 – 2015

Claudius
Aftredend en niet herkiesbaar: Gaby Rosier. Voorstel is Janet van Keulen te
benoemen als lid van het Bestuur. Dit was al aangekondigd op de website.

Verkiezing 2 nieuwe leden van de kascommissie. Jan Evert Post is niet
beschikbaar, Michel Cobelens is bereid een 3e termijn te doen, en als nieuw lid
wordt voorgesteld Edward van Vogelpoel.

Korte uiteenzetting van de plannen en prioriteiten van het Bestuur voor het
seizoen 2014-2015.
6.
7.
Financiële stukken 2014-2015

Toelichting op de voorgestelde begroting voor 2014 - 2015

Vaststelling van de contributie voor 2014 - 2015

Goedkeuring van de begroting voor 2014 – 2015
Rondvraag en Sluiting vergadering
Frits
Claudius
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards