hier - Tussen Rijn en Lek

advertisement
Historische Kring ‘Tussen Rijn en Lek’
Concept verslag algemene ledenvergadering op woensdag 23 april 2015.
Wickenburgh, ‘t Goy
De vergadering begint om 19:30 uur.
Aanwezig:
16 personen inclusief van het bestuur, Otto Wttewaall (voorzitter),
Joop van Herwijnen (Archeologie, vice voorzitter),Jan van Geest (1ste
secretaris), Herman Steenman (ledenbestand, grote excursie), Hans van
Aken (genealogie, OH), Aletta van Embden (monumenten Bunnik)
Norma Mulder (2de secretaris, verslag, OH, website)
Afwezig met bericht: Aletta van Embden , Frans den Toom (penningmeester, grote
excursie)
1. Opening
Voorzitter Otto Wttewaall opent de vergadering om 19.50 uur met een hartelijk
welkom aan de aanwezigen. Jammer dat er zo weinig belangstelling is. Hij hoopt op
snelle afwikkeling van deze formele vergadering , zodat we snel kunnen gaan
genieten het informele historische café met interessante presentaties.
Mededelingen van de voorzitter.
Geen mededelingen.
2. Bestuurszaken: verkiezing bestuursleden
We hebben helaas nog steeds een vacature in het bestuur. Het zou heel fijn zijn als
die vervuld werd met een persoon uit Wijk. Nog mooier zou het zijn als het iemand
is met kennis en ervaring van moderne media.
4. Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 23 april 2014
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de aanwezigen.
5. Jaarverslag 2014 van de secretaris.
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
6. Jaarverslag 2014 en begroting 2015 van de penningmeester.
In algemeen is er een financieel gezond 2014 achter de rug.
Over het financieel jaarverslag zijn geen vragen of opmerkingen.
Verslag van de kascommissie, Hendrik Pothuizen en Hans Schemmekes.
Kascommissie heeft grote waardering voor het werk van de penningmeester.
Hendrik Pothuizen is verhinderd. Hans Schemmekes doet het woord.
Zie het schriftelijk verslag van de kascommissie als bijlage bij deze notulen.
De kascommissie ziet nog steeds een probleem in het feit dat de financiële
verantwoording van de Archeologische Werkgroep “Leen de Keijzer”nog niet in de
stukken verwerkt waren.
Joop van Herwijnen legt uit dat het probleem dit jaar was dat de twee
penningmeesters in het buitenland zaten en daardoor een tijdsprobleem ontstond.
Een toevallige samenloop van omstandigheden. volgend jaar zal dit probleem niet
spelen.
De penningmeester Frans den Toom wordt gedechargeerd met een applaus voor zijn
financiële beleid voor 2014.
Benoeming van een nieuw kascommissielid.
Hans Schemmekes wil nog wel een jaar in de kascommissie zitten. Hendrik
Pothuizen is aftredend. De voorzitter vraagt wie volgend jaar als tweede
kascommissielid wil fungeren.
Het betreft eigenlijk maar één avond nakijken en één avond overleg met de
penningmeester per jaar. Henk Beugels meldt zich aan.
9. Diversen:
Werkgroep jubileum 50 jaar “Tussen Rijn en Lek” in 2016
Herman Steenman (lid van de jubileumcommissie) geeft aan dat er inmiddels
daadwerkelijk gestart is met de organisatie van een jubileumprogramma.
Wie wil meewerken (er kunnen altijd mensen bij) of ideeën heeft, kan zich melden bij
Herman Steenman: [email protected]
Otto Wttewaall meldt dat het bestuur en werkgroepen bezig zijn met: het
organiseren van een bijzondere verjaarsreceptie (met o.a. Vincent Bijloo); een
tentoonstelling over 50 jaar Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer; een
symposium, georganiseerd door de redactie van het tijdschrift met als focus het
standaardwerk van Cees Dekker (een van de oprichters van Tussen Rijn en Lek) over
de geschiedenis van het Kromme Rijngebied; het organiseren van een
cultuurhistorische wandeling in de omgeving van Cothen/Werkhoven en een
historische boeken en prentenmarkt met een jubileumveiling.
Hans Schemmekes stelt voor om de cultuurhistorische wandeling in alle drie de
kernen te doen. Het bestuur zal deze tip doorgeven.
Nieuwe werkgroep Monumenten in Bunnik
Aletta van Embden, vraagt of mensen zin hebben mee te denken met haar over een
monumentenbeleid voor Bunnik. Men kan zich aanmelden bij Aletta van Embden
(mail:[email protected])
Tot op heden heeft zich één persoon aangemeld.
De toekomst van de vereniging: de enquête.
Jan van Geest legt uit waarom er een enquête gehouden wordt (pas de tweede in 50
jaar). Het bestuur is erg benieuwd naaar het oordeel over het reilen en zeilen de
vereniging nu en nog meer benieuwd naar de toekomstvisie van onze leden voor de
historische kring Tussen Rijn en Lek. Hoe ziet men de historische kring in 2025?
De voorzitter stelt nog dat het bestuur graag technische ondersteuning zou hebben ,
vooral wat betreft de moderne media. Wellicht is dit te realiseren via de Stichting
Binding in Wijk.
Volgens Tiny de Rooij kunnen Els en/of Gijs van het Wijks archief ook benaderd
worden. Het bestuur gaat dit zeker proberen.
10. Rondvraag.
Herman Steenman roept iedereen op om zich te melden als ze willen helpen met het
jubileum of met tips.
11. Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.20 uur onder
dankzegging voor ieders inbreng.
Norma Mulder
2de secretaris
24 april 2015
Na afloop konden de aanwezigen genieten van korte presentaties van Herman
Steenman (oude ansichten van Houten), Maria van Loverenbos (historische bomen in
Houten), André van Dieren met een indrukwekkende presentatie over de nieuwste
mogelijheden om bypasses in de hersenen te plaatsen(waar hij zelf veel onderzoek
aan had gedaan), Joop van Herwijnen over een “must-see” expositie over een
“vergeten “ stuk geschiedenis, de periode van de Merovingers (400-800 na Chr) in
Het Oude Station en een interactieve presentatie van de wijze waarop de
archeologische werkgroep met de leskisten de schooljeugd enthousiast maakt voor
de geschiedenis. En uiteraard genoten de aanwezigen ook van de prachtige locatie ,
de lekkere koffie ,het gezellige wijntje en de goede gesprekken.
bijlage: kascommissie rapport
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards