H19

advertisement
Aan de heer/mevrouw ……….
(Straat, huisnummer)
(Postcode, gemeente)
(Plaats, datum)
Geachte heer/mevrouw,
Bij nazicht van onze boekhouding blijkt dat volgende facturen nog niet
werden voldaan:
Factuurnr. ……… vervaldag ……/………/………
Factuurnr. ……… vervaldag ……/……/………
Wellicht heeft u de uiterste betaaldatum over het hoofd gezien.
Wij
moeten u dan ook vriendelijk doch met aandrang verzoeken het
openstaand bedrag van ………………… € binnen de acht dagen te voldoen op onze
rekening met nummer ………………………………… .
Mocht dit schrijven uw betaling kruisen, u gelieve dit dan voor
ongeschreven te houden.
Hoogachtend,
(Handtekening)
(gegevens onderneming)
Download