Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets conceptb

advertisement
Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets
conceptbesluitenlijst
Den Haag, 28 januari 2009
TGCS 53
Van:
Aan:
Onderwerp:
Voorzitter/griffiers
De (plv.) leden van de commissie
Kort verslag TGCS-commissievergadering 20 januari 2009
Aanwezig: Ten Broeke, mevrouw Broekers-Knol, Van Dijk, Elzinga, mevrouw Gesthuizen,
mevrouw Haubrich-Gooskens, Kuiper, Van der Linden, Van der Staaij, mevrouw Westerveld.
Afwezig met kennisgeving: mevrouw Strik
Aanwezige staf: Mevrouw Menninga, Mittendorff en Bergman (verslag)
Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 16 december 2008
De conceptbesluitenlijst (TGCS 50) wordt ongewijzigd goedgekeurd.
Conceptlijst van aan subsidiariteit en proportionaliteit te toetsen Europese voorstellen
De lijsten van de commissies ESO (Eerste Kamer) en EUZA (Tweede Kamer) worden
samengevoegd tot een gemeenschappelijke lijst die z.s.m. ter instemming aan de plenaire
vergadering van beide Kamers wordt voorgelegd.
COSAC-selectie
Op basis van de inbreng van de commissies EUZA en ESO worden de volgende Europese
voorstellen geselecteerd om te worden getoetst in COSAC-verband:
1. Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting van
kinderen en kinderpornografie
2. Ontwerprichtlijn over “spier- en gewrichtsaandoeningen”
3. Wetgevend instrument inzake procedurele rechten in strafrechtelijke zaken
4. Verordening ter amendering van Verordening 44/2001 inzake jurisdictie, erkenning en
afdwinging van rechterlijke uitspraken op civiel en handelsgebied (Brussel I Verordening)
5. Toezicht op financiële markten in de EU
In een door de staf op te stellen brief aan het COSAC-secretariaat zullen de eerste twee voorstellen
als prioritair worden aangemerkt.
Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de
energieprestaties van gebouwen (herschikking) (COM(2008) 780 definitief)
De mogelijkheden tot conciliatie worden nader onderzocht.1
1
In de commissievergadering VROM/WWI van de Eerste Kamer van 27 januari 2009 is gebleken dat de Eerste
Kamercommissie het advies van de Tweede Kamercommissie niet onderschrijft.
Vergaderplanning TGCS tot aan het zomerreces
De vergaderplanning van de TGCS wordt als volgt vastgesteld: 3/2, 17/2, 3/3, 17/3, 31/3, 21/4,
12/5, 26/5, 9/6 en 23/6.
Download