overeenkomst - Michiels en Stroeykens

advertisement
MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
Geassocieerde Notarissen
Boudewijnlaan 19 - 3200 AARSCHOT
Tel 016 56 17 74 - Fax 016 56 72 66
Burgerlijke BVBA - RPR Leuven BTW BE 0471.669.428
[email protected] - www.michiels-stroeykens-pelgrims.be
OVEREENKOMST
Tussen de ondergetekenden
A. De Heer #, #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, ongehuwd.
B. Mevrouw #, #, geboren te # op #, rijksregister nummer #, wonende te #, ongehuwd.
Wordt overeengekomen wat volgt :
Partijen hebben bij akte heden verleden voor notaris #Dirk MICHIELS #Lieve
STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS te Aarschot een woning met aanhorigheden op en
met grond te #, #, aangekocht, ieder voor de onverdeelde helft.
Bij de aankoop heeft de Heer/#Mevrouw # een bedrag van # euro (€ #,00) meer geïnvesteerd
dan Mevrouw/#de Heer #.
Partijen komen overeen dat dit bedrag geïndexeerd zoals hierna vermeld, zal mogen
voorafgenomen worden door de Heer/#Mevrouw #of haar erfgenamen, van de opbrengst bij
eventuele latere verkoop van deze woning met aanhorigheden, alvorens – na tevens het
krediet #en hypothecaire volmacht bij “# Bank” en mogelijke andere door partijen aangegane
kredieten, de kosten van tekoopstelling en de kosten van doorhaling van de hypotheek te
hebben betaald – tot gelijke verdeling van het saldo van de prijs over te gaan, alsook bij de
beëindiging van de relatie. #en ook bij het vooroverlijden van de Heer/#Mevrouw #.
#Deze overeenkomst verbindt enkel partijen en geldt niet bij vooroverlijden van de
Heer/#Mevrouw # (tenzij partijen dan niet meer zouden samenwonen).
#OF
#Deze overeenkomst verbindt partijen op hoofdelijke en ondeelbare wijze met hun
erfgenamen en of rechtsopvolgers ten eender welken titel.
Gemeld bedrag van # euro (€ #,00) zal daarbij geïndexeerd worden als volgt : de basisindex is
de (gewone) index der consumptieprijzen die de maand van de ondertekening van deze
overeenkomst voorafgaat en de nieuwe index is de (gewone) index der consumptieprijzen die
de terugbetaling van voormeld bedrag voorafgaat.
Opgemaakt te Aarschot op # 2014 in 2 exemplaren, waarvan elke partij erkent één
exemplaar ontvangen te hebben.
Download