Voorbeeld aansprakelijkstelling

advertisement
[Naam financiële dienstverlener (kredietverstrekker)]
[t.a.v. mevrouw …. / de heer ……]
[Adres]
[Postcode en plaats]
[Naam financiële dienstverlener (tussenpersoon)]
[t.a.v. mevrouw ….. / de heer ….]
[Adres]
[Postcode en plaats]
Plaats en datum
Onderwerp: klacht inzake […….]
Polis/rekening/lening/overeenkomstnummer(s): […]
Geachte heer/mevrouw […..],
In aansluiting op eerder correspondentie vraag ik uw aandacht voor het navolgende.
Tot op heden is het resultaat van het gevoerde overleg teleurstellend op grond waarvan ik
mij genoodzaakt zie u aansprakelijk te stellen voor de door mij geleden en nog te lijden
schade.
U bent aansprakelijk daar u jegens mij toerekenbaar tekort geschoten bent in de nakoming
van de overeenkomst dan wel daar u jegens mij onrechtmatig heeft gehandeld.
De toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad is gelegen in het feit dat u uw
bijzondere zorgplicht heeft geschonden bestaande uit:
-
[U heeft als financiële dienstverlener voorafgaande aan het verstrekken van het
financiële product onvoldoende onderzoek verricht.]
[U heeft als financiële dienstverlener mij onvoldoende en/of onjuist geïnformeerd
omtrent de door u geadviseerde en verstrekte producten.]
[Als gevolg van een specifiek door u geadviseerd en verstrekt product lijd ik nu
schade.]
Het bovenstaande is reeds uitgebreid in mijn klachtbrief d.d. […] uiteengezet.
Dit document wordt aangeboden door Hypotheektoets.com
Schade
De door mij geleden en nog te lijden schade dient nog nader te worden bepaald, maar
bestaat in ieder geval, maar niet uitsluitend, uit:
-
[ Boeterente;
Restschuld;
Betalingsachterstand;
Dubbelen financieringslasten;
Teveel betaalde rente;
Teveel betaalde financiering;
Verlies beleggingsportefeuille;
Etc.]
Voorlopig wordt de door mij geleden en nog te lijden schade begroot op een bedrag ad €
[…].
Sommatie
Ik verzoek u en, voor zover nodig, sommeer u, voormeld bedrag ad € […] binnen acht dagen
na heden te betalen op bankrekeningnummer […] te […], ten name van […], onder
vermelding van […].
Indien tijdige en volledige betaling uitblijft, zal ik opdracht geven tot het nemen van
rechtsmaatregelen.
Teneinde zeker te zijn van een goede ontvangst dezes, zend ik u dit schrijven zowel per
gewone post als per aangetekende post toe.
Hoogachtend,
[Handtekening]
[Uw naam]
[Adres]
[Postcode en woonplaats]
Dit document wordt aangeboden door Hypotheektoets.com
Download