huishoudelijk reglement van - Huurdersplatform WoonopMaat

advertisement
HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie 1.1
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2006
ALGEMEEN
Artikel 1
1.
2.
Het huishoudelijk reglement heeft als doel nadere richtlijnen te geven ten behoeve van de vereniging,
om zodoende het doel zoals omschreven in artikel 2 van de statuten, zo goed mogelijk te
verwezenlijken.
Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging,
prevaleren de statutaire bepalingen.
BESTUUR
Artikel 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
De samenstelling, de benoeming van de bestuursleden, de functies van de voorzitter, de secretaris en
de penningmeester, en de taken en bevoegdheden van het bestuur worden geregeld in de artikelen 5,
6, en 7 van de Statuten.
Kandidaten voor een bestuursfunctie stellen zich minimaal 10 dagen voor de vergadering kandidaat,
onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
Het bestuur stelt een aftreedrooster op zoals is vermeld in artikel 5 lid 5 van de Statuten
Hierbij treedt jaarlijks één lid van het dagelijks bestuur af en éénderde van het aantal gewone
bestuursleden.
De kwaliteit ten behoeve van de functies van secretaris en penningmeester worden in een
profielschets vastgelegd welke ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene ledenvergadering
De voorzitter vertegenwoordigt het bestuur. In geval van verhindering wijst de voorzitter een ander
bestuurslid aan om hem te vervangen.
De secretaris is in het bijzonder belast met:
a. de zorg voor een correcte verslaggeving van de vergaderingen van de vereniging;
b. de zorg voor de algemene correspondentie van de vereniging;
c. de zorg voor het oproepen voor de vergaderingen van de vereniging
d. de zorg voor het jaarverslag;
e. de zorg voor de archivering van de stukken.
De oproepen als bedoeld onder lid 6 punt c moeten, vergezeld van de bijbehorende stukken,tenminste
veertien dagen voor de vergadering worden verzonden.
De penningmeester is in het bijzonder belast met:
a. het beheer van de geldmiddelen en andere bezittingen van de vereniging;
b. het verstrekken aan het bestuur op door deze te bepalen tijdstippen van een overzicht omtrent de
financiële toestand van de vereniging;
c. het opstellen van de begroting en de jaarrekening.
d. het afhandelen van betalingen tot een bedrag van € 2500,-. Betalingen van hogere bedragen
worden afgehandeld met goedkeuring van het bestuur.
De vrijwilligersvergoeding als bedoeld in artikel 5 lid 10 van de Statuten wordt geregeld in het
Vergoedingen Reglement.
BESTUURSVERGADERING
Artikel 3
1.
2.
Het aantal bestuursvergaderingen is geregeld in artikel 5. lid 8 van de Statuten.
De oproeping voor de vergaderingen van het bestuur geschiedt door of namens de secretaris conform
artikel 2 lid 6 punt c van dit reglement bij schriftelijke kennisgeving, welke kennisgeving tenminste
veertien dagen voor de vergadering moet zijn verzonden.
Huishoudelijk reglement versie 1.1
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2006
Blz. 1
3.
4.
5.
6.
7.
De oproeping vermeldt:
a. plaats, dag en uur van de vergadering;
b. de te behandelen onderwerpen met waar nodig een toelichting.
De agenda van de bestuursvergaderingen wordt in eerste instantie voorbereid door de voorzitter en de
secretaris en wordt vervolgens vastgesteld door het bestuur.
Tot het vaststellen van onderwerpen ter behandeling in de bestuursvergadering zijn de bestuursleden
van de vereniging bevoegd, mits deze onderwerpen bekend zijn tenminste één week voor de datum,
waarop het bestuur in vergadering bijeen komt. In de rondvraag kunnen bepaalde dringende zaken
alsnog aan de orde worden gesteld.
Bestuursbesluiten worden genomen conform artikel 5 lid 9 van de Statuten.
Naast de bestuursleden hebben tot de vergaderingen van het bestuur slechts toegang de door het
bestuur daartoe uitgenodigde personen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1.
Het lidmaatschap, waaronder toetreding, opzegging, en de contributie van de vereniging is geregeld in
de artikelen 3 en 4 van de Statuten.
2. De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld met een
meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 5
1.
2.
3.
4.
5.
De algemene ledenvergaderingen zijn geregeld in artikel 8, 9, 10, 11 en 12 van de Statuten.
Het aantal algemene ledenvergaderingen is geregeld in artikel 11, lid 2 en artikel 12, lid 1 van de
Statuten.
Het nemen van besluiten van de Algemene ledenvergadering is geregeld in artikel 9 en 10 van de
Statuten.
De oproeping voor de Algemene ledenvergadering geschiedt door of namens de secretaris, conform
artikel 2 lid 6 punt c van dit reglement, bij kennisgeving, welke veertien dagen voor de vergadering
minimaal moet zijn gepubliceerd in ten minste één in Beverwijk en omstreken veel gelezen dagblad en,
indien mogelijk, tevens in het blad “tHuis in de IJmond” van Stichting WOONopMAAT
De oproeping vermeldt:
a. plaats, dag en uur van de vergadering;
b. de te behandelen onderwerpen met waar nodig een toelichting.
Artikel 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
De kascontrolecommissie, zoals genoemd in artikel 11, lid 3, 4, 5 en 6 van de Statuten, bestaat uit
twee in principe deskundige kascontrolecommissieleden en één reservelid, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur.
De eerste keer dat een lid aftreedt, is na twee jaar na loting.
Het reservelid treedt aan na het aftreden van één kascontrolecommissielid.
Jaarlijks wordt een nieuw reservelid benoemd door de algemene ledenvergadering.
Het kandidaat reservelid stelt zich voor aan de algemene ledenvergadering en legt een verklaring af
inzake zijn/haar financiële achtergrond cq ervaring.
De kascontrolecommissie hoeft niet in actie te komen als het bestuur aan de algemene
ledenvergadering een verklaring kan overleggen afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel
2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Huishoudelijk reglement versie 1.1
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2006
Blz. 2
REGLEMENTEN
Artikel 7
1.
2.
3.
Reglementen als bedoeld in artikel 8 dienen door de Algemene Ledenvergadering te worden
goedgekeurd, onverkort hetgeen in lid 3 van dit artikel is gesteld.
De reglementen vormen na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering één geheel met het
Huishoudelijk Reglement.
Teneinde geen vertraging in uitvoering van activiteiten ten behoeve van de huurderparticipatie te
bewerkstellingen, kan het bestuur in overleg met WOONopMAAT, een reglement in uitvoering nemen
voorafgaande aan een Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering kan in de
eerstvolgende bijeenkomst wijzigingen aanbrengen die in het belang zijn van alle huurders zoals
bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Statuten.
Artikel 8
1.
2.
3.
4.
5.
Het bestuur stelt de reglementen op die zijn genoemd in de Statuten en in het Huishoudelijk
Reglement.
Zowel het bestuur als de leden kunnen reglementen opstellen die in het belang zijn van alle huurders
zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Statuten.
Alle reglementen worden ter goedkeuring aangeboden aan de Algemene Ledenvergadering
Na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering zijn de reglementen van toepassing voor alle
huurders zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Statuten.
Reglementen mogen niet strijdig zijn met de Wet en met de Statuten van de Vereniging
Artikel 9
1.
2.
3.
4.
Alle goedgekeurde reglementen zijn op afroep beschikbaar voor de leden van de Vereniging.
De reglementen worden gepubliceerd op de site van de vereniging.
De lijst van alle goedgekeurde reglementen wordt als bijlage 1 bij het huishoudelijk reglement
gevoegd en vormt daarmee één geheel.
Het bestuur draagt zorg voor de bewaarfunctie opdat de reglementen beschikbaar blijven tijdens de
duur van de vereniging.
BEWONERSCOMMISSIES EN CONTACTPERSONEN
Artikel 10
De benoeming, taken en bevoegdheden worden geregeld in het Reglement Huurderparticipatie.
BIJZONDERE COMMISSIES
Artikel 11
Ten behoeve van een bijzondere activiteit kan het bestuur een bijzondere commissie in het leven roepen
om ten dienste van de huurders, die belanghebbende zijn bij een bijzondere activiteit, de belangen te
behartigen gedurende de looptijd van de bijzondere activiteit.
WIJK INFORMATIE BIJEENKOMSTEN (WIB)
Artikel 12
1.
De complexen van WOONopMAAT zijn ondergebracht in wijken, verdeeld over Heemskerk, Beverwijk
en Wijk aan Zee. Voor elke wijk worden jaarlijks twee wijkinformatiebijeenkomsten georganiseerd.
Huishoudelijk reglement versie 1.1
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2006
Blz. 3
2.
3.
4.
Het bestuur van de Vereniging overlegt met WOONopMAAT over de te behandelen onderwerpen
inzake de huurderparticipatie.
In de voorjaarsbijeenkomst wordt per wijk het beschikbare wijkbudget aan de orde gesteld
In het Reglement Wijkbudget worden de regels inzake het wijkbudget beschreven.
VERGOEDINGSREGELING HUURDERPARTICIPATIE
Artikel 13
Stichting WOONopMAAT vergoedt aan de vereniging Huurdersplatform WOONopMAAT de kosten,
bedoeld in artikel 7, lid 1, Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV).
Artikel 14
Het recht op vergoeding van gemaakte onkosten van Bewonerscommissies, Contactpersonen en van
Bijzondere Commissies, zoals deze in het Reglement Huurderparticipatie staat vermeld, wordt geregeld in
het Vergoedingen Reglement.
Slotbepaling
Artikel 15
1.
2.
Over spoedeisende zaken waar dit reglement inclusief de genoemde subreglementen niet in voorzien
beslist het bestuur en legt hierover verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
Over alle overige zaken neemt de Algemene Ledenvergadering een besluit.
Artikel 14 is als volgt gewijzigd:
Het recht op vergoeding van gemaakte onkosten van Bewonerscommissies, Contactpersonen en van
Bijzondere Commissies, zoals deze in het Reglement Huurderparticipatie staat vermeld, wordt geregeld in
het Vergoedingen Reglement.
Huishoudelijk reglement versie 1.1
Goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2006
Blz. 4
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards