Huishoudelijk Reglement 1

advertisement
Huishoudelijk Reglement
GCDHA-NL
Huishoudelijk Reglement
1
Inhoudsopgave
Inleiding
Pagina
3
Artikel 1
Gedragsregels voor de leden
Artikel 2
Foktechnische commissie
4
Artikel 3
Activiteiten commissie
4
Artikel 4
Declaratieregels
5
Artikel 5
Bevoegdheid bestuur
5
Artikel 6
Financiële Bevoegdheid
6
Artikel 7
Clubblad advertenties
6
Artikel 8
Discriminatie regel
6
Artikel 9
Ingestelde commissies
6
Huishoudelijk reglement
3/4
2
Inleiding
Als aanvulling op de statuten van de vereniging is het huishoudelijk reglement opgesteld.
Hierin worden de zaken geregeld die niet in de statuten staan vermeld maar die wel van
belang zijn om te komen tot een goede democratische werking binnen de vereniging.
In het huishoudelijk reglement worden zaken geregeld zoals: Gedragsregels voor de leden,
werking van in het leven geroepen commissies door de vereniging, declaratieregels ten
behoeve van gemaakte onkosten voor de vereniging van personen en aan te schaffen
materialen.
.
Artikel 1 Gedragsregels voor de leden
Van de leden van het GCDHA-NL wordt verwacht dat zij zich gedragen volgens de
statuten en het huishoudelijk reglement. Dit houdt in dat zij er naar zullen streven de
belangen van het GCDHA-NL niet te schaden in woord en daad.
Aan leden die zich toch misdragen kunnen sancties worden opgelegd conform de statuten.
Leden zijn pas officieel lid als ze de contributie van het lidmaatschap voldaan hebben.
Personen die zich hebben aangemeld als lid maar niet hebben voldaan aan de contributie
zijn dus geen lid.
De leden krijgen de statuten en het huishoudelijk reglement bij toetreding en dienen hier
mee akkoord gaan.
Leden hebben de plicht om de vereniging tijdig in kennis te stellen van hun adres en
emailadres wijziging.
Voor benoeming als bestuurslid dient men meerderjarig te zijn.
Voor een nieuw bestuurslid geldt een proefperiode van 6 maanden.
In de ALV vergadering moeten veranderingen van het HH reglement worden goedgekeurd
door de leden.
Tijdens keuringen of andere activiteiten georganiseerd door het GCDHA-NL zijn leden
aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging of organisator
en andere leden aangerichte schade.
Huishoudelijk Reglement
3
Tevens zullen zij er voor zorg dragen dat aan de financiële verplichtingen jegens de
vereniging binnen de gestelde termijnen in de statuten wordt voldaan.
Mocht een lid niet voldoen aan bovenstaande regels kan dat reden zijn dit lid het
lidmaatschap van de vereniging te ontnemen conform de statuten. Met als nog de plicht het
aan de vereniging openstaande bedrag te betalen.
De gestelde termijn van betalingen is uiterlijk 28 dagen na datering.
Opzegging lidmaatschap is ook per E-mail toegestaan.
Artikel 2
Foktechnische commissie
De foktechnische commissie zal bestaan uit leden die voorgedragen zullen worden door het
bestuur. De taak gesteld aan de foktechnische commissie is af te leiden aan artikel 2, lid 1 a,
van de statuten namelijk “ Het stimuleren van het fokken en het registreren van Drum
Horses en Gypsy Cobs en Irish Cobs, de ontwikkeling van deze rassen en het in stand houden
van Drum Horses en Gypsy Cobs en Irish Cobs als een ras”. Uitvoering hiervan wordt mede
bepaald door een op te stellen beleid. Opgesteld door de foktechnische commissie met
inspraak van de leden en goedgekeurd door de leden op de algemene leden vergadering.
Uitgangspunt is om te komen tot een rasverbetering die in al zijn facetten voldoet aan het
gestelde in de rasbeschrijving Drum Horse en Gypsy Cobs en Irish Cobs van het stamboek.
Hiervoor zal een budget aangereikt worden door het bestuur met goedkeuring van de
algemene leden vergadering.
Artikel 3
Activiteiten commissie
De activiteiten commissie zal bestaan uit leden die voorgedragen zullen worden door het
bestuur. De taak gesteld aan de activiteiten commissie is af te leiden aan artikel 2 lid 2 e
van de statuten “ Het (doen) organiseren van activiteiten die de belangstelling voor Drum
Horses en Gypsy Cobs en Irish Cobs kunnen vergroten”.
Dit kan bereikt worden door het promoten van de rassen door aanwezig te zijn op
evenementen, shows en demonstraties en tevens recreatieve items te organiseren, die
aansluiten bij de uitgangspunten van de vereniging. De activiteiten commissie zal hiervoor
een actieplan ontwikkelen. Hiervoor zal een budget aangereikt worden door het bestuur met
goedkeuring van de algemene leden vergadering.
4
Huishoudelijk Reglement
Artikel 4
Declaratieregels
De declaratieregels zijn opgesteld om duidelijkheid te creëren binnen de vereniging wat er
en hoe er gedeclareerd kan worden binnen de vereniging. Het moge duidelijk zijn dat door
bestuursleden en leden van benoemde commissies onkosten gemaakt worden ten behoeve
van de vereniging. Denk hierbij aan het bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten met
officiële instanties, overkoepelende organen, gelijkgestemde organisaties en binnen onze
eigen vereniging.
Deze onkosten zullen bestaan uit verblijfskosten en reiskosten.
Declaraties kunnen ook betreffen de aanschaf van middelen en materialen die nodig zijn om
de toegewezen taken op een goede verantwoorde manier te kunnen vervullen door het
bestuur en leden van de benoemde commissies.
Mits gestaafd door een goede reden en overhandiging van nota’s en/of facturen en de
gemaakte reisafstand/ kilometers is het redelijk dat deze gemaakte onkosten ten koste van
de vereniging gedeclareerd kunnen worden.
Indien een lid of leden op verzoek van het bestuur een taak op zich nemen die leidt tot het
maken van onkosten ten behoeve van de vereniging gelden voor deze leden uiteraard
dezelfde voorwaarden.
Het is aan het bestuur om te bepalen of gemaakte onkosten redelijk zijn om voor declaratie
in aanmerking te komen.
Artikel 5
Bevoegdheid bestuur
Het bestuur heeft de bevoegdheid namens de leden beslissingen te nemen, over die zaken
die niet vastgesteld of geregeld zijn in de statuten en niet zijnde beleidszaken.
Dit om te voorkomen dat er voor ieder te nemen beslissing, een ledenvergadering bijeen
geroepen dient te worden.
Tevens heeft het bestuur de bevoegdheid gekregen om voor kleine zaken een schriftelijke
stemming te houden onder de leden zonder hiervoor een ledenvergadering te beleggen.
Deze stemming zal gehouden worden per e-mail, leden die niet over e-mail beschikken
zullen worden aangeschreven.
5
Huishoudelijk Reglement
Artikel 6
Financiële Bevoegdheid
Het bestuur is gemachtigd namens de leden financiële beslissingen te nemen tot een limiet
van vijfduizend euro zonder hiervoor de leden te moeten raadplegen.
Wel zal op de eerst volgende leden vergadering de door het bestuur genomen financiële
beslissingen ter verantwoording aan de leden worden voorgelegd.
Bij uitgaven die boven de vijfduizend euro uit komen, zullen altijd de leden geraadpleegd
worden.
Artikel 7
Clubblad Advertenties
De advertentie ruimtes in het clubblad kunnen gehuurd worden voor de periode van een
jaar. Deze periode loopt vanaf 01 januari tot en met 31 december.
Artikel 8 Discriminatie Regel
Tussen (aspirant-)leden of (aspirant) aangeslotenen mag niet worden gediscrimineerd.
Een klacht inzake discriminatie kan schriftelijk worden ingediend bij het bestuur.
Artikel 9 Aangestelde commissies
Er wordt een keuringscommissie aangesteld die zal bestaan uit leden die voorgedragen zullen
worden door het bestuur.
Deze commissie regelt alles wat betreft de keuringen en zorgt er voor dat de keuringen juist
verlopen. Er wordt 1 aanspreekpunt aangesteld zodat men daar met vragen naar toe kan.
Er wordt een stamboekcontrolecommissie aangesteld.
Deze zal bestaan uit leden die voorgedragen zullen worden door het bestuur.
Deze commissie controleert of de paarden in de juiste boeken geregistreerd worden en of het
stamboek zijn doelen nastreeft.
Huishoudelijk Reglement
6
Download