Huish_Regl_rev_05 - NBB

advertisement
NRBC Open Kaart
Huishoudelijk Reglement
N

R


KAART
OPEN
NBB Verenigingsnr.: 27031
B

C

Niet Roken Bridge Club
Open Kaart
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Huishoudelijk Reglement vastgesteld:
Gewijzigd 05a:
Oprichting 14 november 1994
Ledenvergadering 6 maart 2006
INHOUDSOPGAVE:
Bladnr.: 1
Artikel 1…2
Algemene Bepalingen..................................................................................... 2
Artikel 3…5.
Lidmaatschap .................................................................................................. 2
Artikel 6.
Bestuur............................................................................................................ 2
Artikel 7…10.
Algemene Vergadering. .................................................................................. 3
Artikel 11/12.
Hoogte Jaarlijkse Contributie ......................................................................... 4
Artikel 13
Financiële Commissie .................................................................................... 4
Artikel 14.
Slotbepaling .................................................................................................... 4
Bijlage 1.
Wedstrijd Reglement
Wijziging 04
Blad 1 van 4
NRBC Open Kaart
Huishoudelijk Reglement
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
In dit reglement wordt de Niet Roken Bridge Club Open Kaart aangeduid als NRBC Open Kaart.
Artikel 2
a. Het domicilie van de NRBC Open Kaart is het secretariaat van de Club en de speellocatie
bevindt zich in het Buurtcentrum “de Sterrentuin” aan de Neptunesstraat 51 te Hengelo.
b. De speelavonden vinden plaats op de maandagavond van 19.30 - 23.00 uur.
c. Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot 31 augustus.
LIDMAATSCHAP
Artikel 3
Eenieder kan lid worden van de NRBC Open Kaart met inachtneming van de bepalingen in artikel
4 en 5 volgend en indien het kandidaat-lid voldoet aan de voorwaarden van spelkennis uit het
Wedstrijdreglement.
Artikel 4
a. Er geldt een strikt rookverbod voor de locaties waar activiteiten en competities door de NRBC
Open Kaart zijn geregeld.
Artikel 5
a. Een kandidaat-lid kan ter kennismaking met de NRBC Open Kaart 2x als gast(e) deelnemen
aan een competitie.
b. Hierna kan aanmelding volgen, welke door het bestuur na toetsing van art. 3 gehonoreerd
kan worden.
c. Bij aanmelding tellen de resultaten van de reeds gespeelde competitie(s) mee en wordt het
lidmaatschap vanaf de eerste deelname naar evenredigheid berekend.
BESTUUR
Artikel 6
1. a.
Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo vaak de voorzitter of twee andere
bestuursleden dat wensen.
b.
Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
c.
In bestuursvergadering brengt ieder lid een stem uit.
2. a. De penningmeester is belast met het beheer van de financiën, met het zorgen voor de
inning
van alle aan de NRBC Open Kaart toekomende gelden en met het voldoen aan de geldelijke
verplichtingen.
Wijziging 04
Blad 2 van 4
NRBC Open Kaart
b.
3. a
b.
Huishoudelijk Reglement
Hij brengt aan de jaarlijkse algemene vergadering schriftelijk verslag uit van de financiële
gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar onder overlegging van balans en een
rekening van baten en lasten met bijbehorende specificaties en maakt een begroting voor
het komende verenigingsjaar, dat de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft.
De secretaris is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en de algemene
vergadering.
De secretaris verzorgt de vertegenwoordiging van de NRBC Open Kaart in zowel
schriftelijke als mondelinge contacten met instanties of personen.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 7
a. De algemene vergadering dient in principe plaats te vinden in de eerste drie maanden volgend
op het verenigingsjaar.
b. Het bestuur kan een extra algemene vergadering bijeenroepen, indien dit in het belang wordt
geacht van de vereniging en dient dit minimaal een maand van te voren ter kennis te brengen
van de leden.
c. Over personen dient schriftelijk gestemd te worden en over zaken kan mondeling worden
gestemd.
Artikel 8
De secretaris draagt zorg, dat elk lid van de NRBC Open Kaart in bezit wordt gesteld van de
Statuten, het Huishoudelijke Reglement en de agenda voor de algemene vergadering.
Artikel 9
De secretaris draagt tevens zorg, dat voorstellen van het bestuur of van de leden c.q. wijzigingen
m.b.t. de statuten en/of huishoudelijke reglement schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de
leden, zodat de voortgang van de stemming een vlot verloop heeft.
Artikel 10
De secretaris is belast met het jaarverslag c.q. het verslag over de verstreken periode van het
verenigingsjaar.
Wijziging 04
Blad 3 van 4
NRBC Open Kaart
Huishoudelijk Reglement
HOOGTE JAARLIJKSE CONTRIBUTIE
Artikel 11
a. De hoogte van de jaarlijkse contributie bedraagt [zie
http://www.nbbclubsites.nl/club/27031/pagina/242305] en dient voor het volgende jaar
uiterlijk per 31 juli van het lopende verenigingsjaar te worden betaald of overgemaakt op giro
91699 van de NRBC Open Kaart, Hengelo.
b. Leden die tevens lid zijn van een andere, bij de NBB aangesloten, vereniging krijgen op dit
bedrag een vastgestelde korting.
c. Bij het intreden van een nieuw lid op enig tijdstip na de maand september wordt de contributie
naar evenredigheid vastgesteld.
d. Naast de contributie van nieuwe leden wordt een inschrijfgeld geheven van €. 4,50 per adres ter
dekking van de door de NRBC Open Kaart extra te maken kosten.
Artikel 12
a. Er vindt geen restitutie plaats van contributie gelden, indien het lidmaatschap voortijdig
beëindigd wordt.
b. In schrijnende situaties kan hiervan, dit ter beoordeling van het bestuur, worden afgeweken.
FINANCIËLE COMMISSIE
Artikel 13
1. De financiële commissie (ook genoemd “de kascommissie”):
a. controleert het financieel beleid van het bestuur;
b. wordt door het bestuur om advies gevraagd over de financiële consequenties van
voorgenomen beleidswijzigingen waarbij belangrijke afwijkingen te verwachten zijn van de
door de algemene vergadering goedgekeurde begroting:
c. brengt over haar werkzaamheden schriftelijk verslag uit aan de jaarvergadering.
2. De financiële commissie is te allen tijde bevoegd:
a. inzage te nemen van boeken en bescheiden welke betrekking hebben op geldelijk beheer:
b. de kas op te nemen:
c. de inkomsten en uitgaven te controleren aan de hand van de daarop betrekking hebbende
bescheiden.
SLOTBEPALING:
Artikel 14
Het bestuur voorziet in alle gevallen, waarin de statuten, dit reglement of andere reglementen niet
voorzien.
Wijziging 04
Blad 4 van 4
Download