Notulen bestuursvergadering HKWB 18 november 2014

advertisement
Notulen bestuursvergadering HKWB 18 november 2014
Aanwezig: Voorzitter, Lid lezingen en zaalreservering, Penningmeester, Lid bibliotheek en
Secretaris (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Lid redactie.
1.Opening. Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Mededelingen van de voorzitter
Nog bezig met vinden van kandidaten voor het bestuurslidmaatschap.
3. Verslag bestuursvergadering 2 september 2014
Goedgekeurd.
4. Ingekomen en uitgaande stukken.
- Secreatis heeft met het invullen van een puzzel toegangskaartjes gewonnen voor het
Streekhistorisch museum.
- Uitnodiging van het RAR voor de bijeenkomst presentatie atlas rivierengebied. Proberen een
presentexemplaar te krijgen ter bespreking in Mededelingen.
- Uitgave over de Dikke Toren van Varik schenkt voorzitter aan de bibliotheek.
- Secretaris stuurt maar weer eens een adreswijziging naar Spijkerschrift.
5. Financiële zaken.
Tot en met 17 november jl. hebben circa 20 mensen nog niet betaald. Het belrondje leverde
ook weer opzeggingen op. Voorzitter is nog bezig met het belrondje. Wakkermans zegt ook
de advertentie op per eind 2014. We hebben dringend adverteerders nodig. Ideeën doorgeven
aan voorzitter.
6. Bestuurszaken.
Koetshuis Neerijnen: Niets meer over gehoord.
Molenboek: Secretaris zal aan het RAR een kostenbegroting vragen
Programma voorjaar 2015: Lezingen in januari, februari en maart (in maart met ALV)
 Sander Wassink, historicus over de Raad van Beroerten in Beesd en Geldermalsen
 Via Helma: Ferdinand van Hemmen over 1000 jaar grillig leven aan de Waal (ook
gegeven bij de Oudheidkamer in Tiel)
 Dirk Oomen over luchtfotografie
 Idee voor mini-excursie: uiterwaardenwandeling Waardenburg en Neerijnen
 Idee voor mini-excursie najaar: Zaltbommel of Culemborg
Opzegging leden: Oonderwerp wordt geagendeerd voor de ALV 2015. Voorzitter oppert het
aantal Mededelingen terug te brengen naar 2, maar dat gaan we voorlopig niet doen.
Ander idee is via social media jongere mensen te enthousiasmeren. Secretaris werkt dit uit
voor Facebook.
7. Projecten
Bibliotheek: Publicatie op website tussen nu en 3 maanden. Over de wijze van presenteren
gaat vindt overleg plaats met het RAR. Voor de bibliotheek het nieuwe boek van Rita de Waal
aanschaffen.
8. Nieuwsbrief en Mededelingen
Mededelingen voor de kerst bij de leden bezorgen.
Inpakken: woensdag 10 december om 19.30 uur.
9. Rondvraag
Penningmeester: Heeft nog een aantal oude Tabula’s voor de verkoop.
Lid bibliotheek: Boekhandel Actior mogelijk als verkooppunt voor boeken van de Kring.
Voorzitter gaat dit regelen. Hij probeert nog 10 tabula’s te regelen voor de verkoop.
10. Datum volgende vergadering: 24 februari 2015 . Algemene ledenvergadering op
woensdag 25 maart 2015.
11. Sluiting.
Voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur en wenst ons allen wel thuis.
Buren, 28 november 2014.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards