GMR SO/VSO - Boor Bestuur

advertisement
GMR SO/VSO
Nieuwsbrief
Schooljaar 2015-2016 nummer 7
Notitie Passend Onderwijs
De gmr-leden hadden het nodige
voorwerk verricht want de vragen waren
al ingediend bij de bovenschools
directeur, Orselien Kammeron.
Orselien zegde toe de antwoorden uit te
werken en naar de leden toe te sturen.
Het betreft een werkdocument, want er
verschijnt een bijgestelde notitie in juni.
Het gaat te ver om inhoudelijk de hele
discussie weer te geven, maar een aantal
punten willen we er uitlichten :
Hoe wordt expertise gedeeld vanuit de
(V)SO scholen naar het veld ? De Raad is
van mening dat er wel sturing vanuit
BOOR moet plaatsvinden.
De rol van de ouders wordt in het plan
gemist. In het bijgestelde plan zal dit
zeker opgenomen worden,
Wat betreft het inrichten van een
zorgpunt bij BOOR : duidelijk moet zijn
dat aanmelding een registratie en
monitoring wordt zodat BOOR de
zorgleerlingen in beeld houdt.
De vergadering geeft aan dat het een
goede notitie is. Er blijven wel zorgen
over de begeleiding als leerlingen met een
beperking instromen in het regulier
onderwijs. Hoe blijft die begeleiding dan
gewaarborgd ? Zoals al gezegd komt op
de volgende gmr-vergadering de
bijgestelde notitie weer terug voordat
deze ter instemming naar het College van
Bestuur gaat.
Wat kwam in deze vergadering aan de orde ?
In deze nieuwsbrief informeren wij u over onze
vergadering van 11 mei jl.
De volgende agendapunten kwamen aan de orde:
jaarverslag 2015, eerste voortgangsrapportage
2016, leerlingprognoses, besteding pgb-budgetten,
maar de meeste tijd van de vergadering nam de
notitie Passend Onderwijs in beslag.
Jaarverslag 2015
Het jaarverslag is in twee delen opgezet: een
bestuursverslag en de jaarrekening. Dennis van
Zundert van BOOR Services Finance & Control komt dit
verslag toelichten.
Het eigen weerstandvermogen is nu 7%. Dit moet in de
toekomst minimaal 10% worden. Ook is het opvallend
dat BOOR nu over voldoende liquide middelen kan
beschikken, zodat het af en toe rood staan bij de bank
afgebouwd kan worden.
Het jaarverslag zal volgend jaar meer uitgaan van
thema’s en het opgestelde Koersdocument, waardoor
het beknopter zal zijn, maar ook prettiger leesbaar.
Voor een uitgebreide weergave van dit agendapunt
verwijzen wij u naar de notulen die na goedkeuring op
de volgende vergadering op de openbare site van BOOR
zijn in te zien.
Mededelingen :
Inventarisatie PGB budgetten
Dit punt is op de agenda gezet n.a.v. een brief
die onder de ouders van de Mytylschool De Brug
was verspreid. Deze brief had voor veel onrust
gezorgd en de gmr is van mening dat hierin
gezamenlijk opgetrokken moet worden door alle
SO scholen.
Het advies is dan ook aan de betreffende school
om op dit moment verder geen actie te
ondernemen.
Eerste voortgangsrapportage 2016
Met deze rapportage wordt door het College van
Bestuur tussentijds verantwoording afgelegd.
Opmerkelijk was dat er sprake is van hogere
rijksbijdragen en hogere personele lasten wat
een gevolg was van het hoger aantal leerlingen
dan van te voren was ingeschat.
Leerlingenprognoses
Bij de sector VSO was eigenlijk krimp verwacht
wat niet gebeurd is. Het verstrekte overzicht is
vrij duidelijk ook doordat het verloop grafisch
wordt weergegeven.
Hieruit blijkt dat met name in de sector PO
structureel te optimistisch geprognotiseerd
wordt.




Onze gmr-vergadering werd gehouden aan
de vooravond van de feestelijke opening van
Openluchtschool/Recon. De opening zelf was
een geweldig succes en zelfs rapper Ali B.
was aanwezig !!!
De GMR zal tweemaal per jaar de protocollen
evalueren. In januari zal gekeken worden
welke protocollen er zijn en in juni wordt dit
geagendeerd om na te gaan of ze inhoudelijk
kloppen en ook worden uitgevoerd. Ook is
het van belang dat betrokkenen weten wat
er van hen verwacht wordt.
Met het protocol medisch handelen en
medicijntoediening kon de vergadering nu
eindelijk instemmen. Dank aan juriste
Marleen Quaak voor het constructieve
overleg met de gmr.
Er was een ingekomen stuk over het
benchmark onderzoek door een
adviesbureau naar de overheadkosten bij
BOOR. De resultaten ervan zullen worden
gebruikt om de financiële bandbreedte te
bepalen waarbinnen in de toekomst BOOR
Services moet opereren.
Vacature oudergeleding ondersteuningsplanraad Koers VO:
Door het vertrek van Peter Pieterse uit de OPR is er een vacature bij de oudergeleding ontstaan.
Prettig is te vermelden dat BOOR binnenkort weer vertegenwoordigd is in deze raad, omdat zich
kandidaten hebben aangemeld.
Volgende vergadering
Tenslotte
De laatste vergadering van deze MR zal zijn ten huize
van de familie Van Tricht op 22 juni. Met een BBQ zal
dit schooljaar worden afgesloten.
wensen wij iederen veel succes met het
afsluiten van het schooljaar.
De laatste loodjes.......... tot de volgende
nieuwsbrief!
Personeelsgeleding:
Ellen Vingtes
Eva Vlaming
Heleen Wiegand
Jan van Hulst
Keetie Hobbel
Marjolijne van den Berg
Michel Hagenstein
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Willeboerschool
Mytylschool De Brug
Het Passer College (De Piloot)
SCOOR
De Recon
Openluchtschool Rotterdam
Het Passer College (De Piloot)
[email protected] / [email protected]
[email protected]
[email protected] / [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] / [email protected]
[email protected]
Openluchtschool Rotterdam
De Piloot
Reconvalescentenschool
Mytylschool De Brug
Mytylschool De Brug
De Hoge Brug (A. Willeboerschool)
De Archipel
Oudergeleding:
Anja Mulder
Bart Bäcker
Dayanara Medina
Edwin van Tricht
Henkbert Kruizenga
Martin Slooff
Rita Iwaz-Van Wurmond
Download