Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Vakcollege

advertisement
Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de leerlingen van Vakcollege Amersfoort
Kenmerk
Betreft
: CA\BR\12022 tw
: Nota voor het schooljaar 2012/2013
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Bijgaand ontvangt u de factuur voor het schooljaar 2012/2013. Hieronder volgt een korte toelichting op
deze factuur.
I.
Ouderbijdrage vrijwillig
In de schoolrekening is een vrijwillige ouderbijdrage opgenomen van € 40,-. Dit bedrag is vastgesteld
in de schoolbegroting 2012, waarbij de hoogte en de besteding in overleg met de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad zijn vastgesteld.
In dit overleg met de oudergeleding is bepaald dat het bedrag wordt besteed aan uitgaven die direct
met leerlingen te maken hebben:
- oudervereniging/contactblad/magazine;
- verzekeringen;
Het resterende deel wordt ingezet voor kwaliteitsverbetering gericht op leerlingen en voorzieningen voor
hen in de school. Over de besteding hiervan vindt nader overleg plaats tussen vestigingsdirectie en
ouders/verzorgers die zitting hebben genomen in de DMR.
De betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage van € 40,- kan door de school niet verplicht worden
gesteld, maar het zal duidelijk zijn dat onze school slechts dan aan de leerlingen kan bieden wat ze
nu doet, indien deze bijdrage door alle ouders betaald wordt.
Over de besteding van de ouderbijdragen wordt verantwoording afgelegd aan de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad.
II.
Gratis schoolboeken
De kosten van schoolboeken en aanverwante lesmaterialen komen voor rekening van de school. Een
aantal materialen blijft echter over voor rekening van de ouders. Hieronder vallen o.a.
woordenboeken, atlassen, kleding, gereedschappen, schriften, multomappen, pennen, kwasten etc..
III
Fonds
Via dit fonds worden door de school materialen en gereedschappen gekocht voor klassikaal gebruik
door leerlingen. In het algemeen betreft het hier materialen waarvoor de leerling niet zelf kan zorgen
of waarvan de centrale inkoop goedkoper is.
IV.
Projectdagen/activiteiten/excursies
Tijdens het schooljaar worden er projecten, excursies en andere activiteiten voor de leerlingen van de
verschillende leerjaren georganiseerd.
Indien deze onderdeel uitmaken van het lesprogramma is het voor leerlingen verplicht hieraan deel te
nemen. De kosten worden apart vermeld. Vanwege onze financiële verplichtingen is het in principe niet
mogelijk de kosten bij afwezigheid te restitueren.
Wijze van betaling.
Wij verzoeken u uw betaling over te maken op giro 4829366 t.n.v. Stg Meridiaan College inz. Vakcollege
Amersfoort onder vermelding van het debiteurennummer en het factuurnummer.
Zonodig kan de factuur worden betaald in twee termijnen. U betaalt de ene helft direct en de andere helft
uiterlijk per 31 december 2012. Ook hier verzoeken wij u bij de betaling te allen tijde het
debiteurennummer en het factuurnummer te vermelden.
Tussentijdse instroom respectievelijk tussentijds vertrek
Bij instroming dan wel tussentijds vertrek van een leerling tijdens het schooljaar wordt de schoolrekening –
met uitzondering van projectdagen, activiteiten en excursies – aangepast volgens onderstaand overzicht:
Instroom of vertrek in:
Oktober
november
december
januari
februari
maart
april
mei
met ingang van 1 juni
instroom betaalt bij vertrek retour
100%
80%
90%
70%
80%
60%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
20%
30%
10%
0%
0%
Indien het betalen van deze nota voor u problemen oplevert, kunt u vóór 30 november 2012 contact
opnemen met de heer J. van Duivenvoorde (aanwezig maandag tot en met donderdag) voor overleg over
een betalingsregeling (tel: 033-4728203).
Voor leerlingen van 18 jaar en ouder is er de Wet Studiefinanciering. Voor meer informatie hierover
verwijs ik naar www.ib-groep.nl/studiefinanciering.
Daarnaast is er een mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor deelname aan schoolse
en buitenschoolse activiteiten bij de Stichting Leergeld. Meer informatie hieromtrent is te vinden op
www.leergeld.nl/amersfoort , telefoon 06-470 794 00
Met vriendelijke groet,
K. Janssen
Directeur.
Download