Vrijwillige ouderbijdrage Verder worden er kosten gerekend voor

advertisement
Vrijwillige ouderbijdrage
Verder worden er kosten gerekend voor methode gebonden klassikale leermiddelen,
excursies, bibliotheek, kluisjes e.d. Deze kosten worden door Van Dijk voor ons geïnd.
U betaalt een bedrag van € 152,- / € 110,- per jaar.
De school is een gesubsidieerde instelling. Dat betekent dat activiteiten die tot het
gewone lesprogramma behoren, door het ministerie worden betaald. In de loop der
jaren heeft de school echter een aantal activiteiten en diensten ontwikkeld die niet
onder de subsidieregelingen van het ministerie vallen. Bijvoorbeeld sociale, culturele en
educatieve activiteiten zoals de schoolbibliotheek, excursies, sportdagen, werkweken en
schoolfeesten. Ook de kosten van verbruiksmaterialen voor vakken als tekenen,
handvaardigheid en techniek en repetitiepapier worden door het ministerie niet
voldoende vergoed. Om die reden vraagt de school aan ouders/verzorgers deze
vrijwillige ouderbijdrage als tegemoetkoming in deze kosten.
In de schoolgids vindt u een overzicht waarin de besteding van de gelden is
gespecificeerd. De toelating tot de school is overigens niet afhankelijk gesteld van het
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.
Op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs staat het ouders/verzorgers vrij om
een deel of het geheel van de bijdrage niet te betalen. Het niet voldoen van deze bijdrage
heeft echter wel gevolgen. U zult de benodigde verbruiksmaterialen zelf moeten
aanschaffen. Voor excursies zullen vooraf de reële kosten moeten worden voldaan en uw
kind kan geen gebruik maken van bepaalde faciliteiten. Bij het niet deelnemen aan een
excursie is de school verplicht om een alternatief programma aan te bieden. Wij
vertrouwen er evenwel op dat iedereen de ouderbijdrage zal betalen. Mocht dat door
bijzondere omstandigheden problemen opleveren, neem dan contact op met de
directeur. Een verzoek voor gehele/gedeeltelijke kwijtschelding dient schriftelijk
ingediend te worden. De school zal dan in overleg een betalingsregeling voorstellen.
De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de ouderbijdrage.
Bijkomende materiaalkosten
Voor aanvang van het schooljaar ontvangt iedere leerling een lijst met aan te schaffen
materialen voor het nieuwe leerjaar. Dit betreft schriften en schrijfgerei,
woordenboeken voor de vreemde talen, een rekenmachine (we adviseren de casio fx82)
en gymkleding. Het gymtenue wordt door de school centraal ingekocht. Voor de
leerlingen in klas 1 is het bedrag voor het tenue opgenomen in de schoolkosten.
Extra kosten gedurende het jaar
Voor excursies, stages, disco’s, de doe-dag, de midzomeractiviteiten en dergelijke wordt
soms een kleine eigen bijdrage, of een entreeprijs gevraagd. Verder zijn er kosten
verbonden aan de schoolreizen/werkweken in klas 2, 3 en 4. Deze reizen maken
onderdeel uit van het onderwijsprogramma. Wij stimuleren de deelname van harte.
Uitzonderingen kunnen alleen besproken worden met de teamleider. U krijgt aan het
begin van het schooljaar bericht over reisdoel, tijdstip en kosten. U kunt eventueel
betalen in termijnen.
Download