Ouderbijdrage 2016-2017

advertisement
De ouderbijdrage 2016/2017 en TSO-bijdrage
De penningmeester van de ouderraad draagt naast het innen van de ‘normale’
ouderbijdrage ook zorg voor het innen van de bijdrage van de tussenschoolse opvang, de
TSO. Daarmee kunt u beide bedragen in één keer voldoen.
Ouderbijdrage
Zoals ieder jaar vraagt de ouderraad aan alle ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten
voor het organiseren van feesten (o.a. sinterklaas en kerst), sport- en spelactiviteiten, de
schoolreis, en het schoolkamp. Deze ouderbijdrage wordt zo nauwkeurig mogelijk afgestemd
op de te maken kosten.
TSO-bijdrage
Daarnaast wordt u gevraagd om een vrijwillige bijdrage voor de professioneel
ondersteunende begeleiding van de TSO door o.a. ‘het Kwakersnest’, €50,- voor het hele
schooljaar.
U ontvangt géén initiële brief met een verzoek tot betaling van uw ouderbijdrage! In plaats
daarvan verzoeken ik u, mede namens de directie, middels deze mailing om uw betaling.
Kinderen die gedurende het jaar instromen krijgen nog wél een brief met een aangepast
bedrag mee naar huis.
De bedragen voor het schooljaar 2016-2017 komen daarmee op:
- voor een kind in groep 1 t/m 7:
€ 107,00 (€ 57,- ouderbijdrage plus € 50,- TSO-bijdrage).
- voor een kind in groep 8:
€ 199,00 (€ 149,- ouderbijdrage plus € 50,- TSO-bijdrage).
Wilt u zo vriendelijk zijn om uw betaling(en) te voldoen op
rekeningnummer:
NL53 RABO 0145 8830 27
ten name van:
St. Ouderraad de Toermalijn, Driehuis
onder vermelding van:
OB 16/17, de naam en achternaam van uw kind
Als u meerdere kinderen op school heeft, verzoek ik u één betaling per kind doen, in plaats
van één totaal-bedrag over te maken.
Uw eventuele vragen of opmerkingen ontvangen de directie of ik graag via een e-mail.
Met vriendelijke groet,
Peter Bart Bor
penningmeester ouderraad 'de Toermalijn'
Valeriuslaan 35
1985 EV Driehuis
06-5162 2240
[email protected]
Download